اهمیت مؤلفه‌های کیفیت تدریس از دیدگاه دانشجویان بر پایه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/jaear.2014.100049