نقش تجربه‌ی پ‍ژوهشی بر خودکارآمدی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه کشاورزی،‌ بنیاد دانش‌نامه نگاری ایران

چکیده

دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد خودکارآمدی و تجربه­های پژوهشی متفاوتی در گذر تحصیل به دست می­آورند. این تحقیق علی- همبستگی با هدف بررسی تجربه‌ها و خودکارآمدی پژوهشی دانش‌آموختگان و میزان ارتباط این دو متغیر صورت گرفت. جامعه آماری شامل همه­ی 326 دانش‌آموخته سال­های 1390 و 1391 کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند که حجم نمونه‌ای به شمار 202 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی واقع شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط متخصصان آموزش عالی کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و با انجام بررسی مقدماتی و تحلیل مولفه‌های اصلی برای داده‌های گروه‌بندی شده (CATPCA) و محاسبه مقدار ضریب آلفای کرونباخ بزرگ­تر از 77/0 برای شاخص‌های ترکیبی از پایایی آن اطمینان حاصل شد. یافته­های تحقیق نشان دادند که بیشتر دانش‌آموختگان (8/67 درصد) خودکارآمدی پژوهشی را در حد زیاد می‌دانند و نیز نتایج آزمون ویل‌کاکسون نیز نشان داد که گذراندن دوره کارشناسی ارشد، انجام و دفاع از پایان‌نامه سطح خودکارآمدی آنان را به صورت معنی‌داری افزایش داده است. از نظر تجربه‌‌ی پژوهشی نیز نزدیک به نیمی از دانش‌آموختگان (5/52 درصد) آن‌را در سطح متوسط ارزیابی کردند و بین دو بٌعد توسعه مهارت‌های پژوهشی و شفاف‌سازی معیارها و هدف­ها در سطح یک درصد و بین استاد راهنما،‌ آزمون پایان‌نامه و فرایند تصویب موضوع پایان­نامه (پروپوزال) در سطح پنج درصد با خودکارآمدی پژوهشی دانش‌آموختگان رابطه مثبت و معنی­داری دیده شد و رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین تجربه‌ی پژوهشی با خودکارآمدی دانش‌آموختگان مزبور به دست آمد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که سه متغیر مهارت‌های پژوهشی، شفاف­سازی هدف­ها و معیارها و نیز زیرساخت‌ها و امکانات دانشکده 7/17 درصد از واریانس خودکارآمدی پژوهشی را تبیین می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Research Experience on Self Efficacy of Agricultural M.Sc. Graduates of Zanjan University, Iran

نویسنده [English]

  • ali shams 2
بهزادی، ح. و داورپناه، م. (1388). بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 10(2)، 227-250.

چنگیز، ط.، ادیبی، پ.، حسینی، م. و توتونچی، م. (1382). دیدگاه اساتید راهنما در مورد مشکلات روند اجرای پایان‌نامه تحصیلی پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3(1)، 23-33.

حجازی، ی. و عباسی، ع. (1381). بررسی عوامل موثر در افزایش کیفیت پایان­نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، مجله علوم کشاورزی ایران، 33(2)، 297-304.

دهقانی، غ. (1389). سرپرستی پایان‌نامه و تاثیر آن بر تجربیات پژوهشی دانشجویان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 9(4)، 302-309.

دهقانی، غ. و یمنی­دوزی­سرخابی، م. (1388). بررسی رضایتمندی دانشجویان از فرایند انجام پایان­نامه و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گام­های توسعه در آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش کشاورزی، 6(1)، 1-9.

رضایی، م.، عباسی، ع. و موسوی، س. (1392). تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 25، 89-100.

شیربیگی، ن. (1390). بررسی نگرش دانشجویان به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی در انجام تحقیق، دوفصلنامه پژوهش­های آموزش یادگیری، دانشگاه شاهد، 18(1)، 67-80.

صالحی، م.، کارشکی، ح.، آهنچیان، م. و کریمی مونقی، ح. (1391). اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی و فردوسی مشهد، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12(6)، 396- 409.

فتحی واجارگاه، ک.، عارفی، م.، و جلیلی­نیا، ف. (1389). بررسی برنامه­های درسی پنهان در پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1(-)، 96- 118.

فلاح، م.، هوشمند، ب.، جنیدی جعفری، ا.، شمسایی، ف. و بشریان، س. (1384). آگاهی، نگرش و توانمندی پژوهشی دانش­آموختگان دوره دکتری حرفه­ای پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5(2)،139- 147.

محمودی، م.، محمودی قهساره، م.، سهرابی، آ. و مرادی، ع. (1390). دیدگاه کارورزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراحل تصویب پایان نامه تا دفاع از پایان نامه در نیمه اول سال 1389، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(9)، 1404-1410.

مهرعلی­زاده، ی.، شاهی، س.، و حسینی، ش. (1390). تلاشی برای تدوین شاخص­های سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخص­ها در دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 3(4)، 65-96.

یمنی­دوزی­سرخابی، م. و مظفری، ف. (1388). بررسی عوامل موثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، 10(1)، 83-100.

Abdullah, M.N.L.Y., and Evans, T. (2012). The relationships between postgraduate research students' psychological attributes and their supervisors' supervision training. Procedia -Social

And Behavioral Sciences, 31, 788-793

Arimoto, A., Gregg, M.F., Nagata, S., Miki, Y., and Murashima, S. (2012). Evaluation of doctoral nursing programs in Japan by faculty members and their educational and research activities, Nurse Education Today, 32, 1-7.

Caroll, D. (2010). Postgraduate Research Experience 2012, A Report of the Postgraduate Research Experience Questionnaire. Available at www.Graduatecareers.com.au/research.

Drennan, J. (2008). Postgraduate Research Experience Questionnaire: reliability and factor structure with Master’s in Nursing graduates, Journal of Advanced Nursing, 62(4), 487-498.

Ford Lloyd, B. (2011). Postgraduate Research Experience Survey (PRES), University of Birmingham. Available at  https://intranet.birmingham.ac.uk/as/studentservices/graduateschool/pgrsupport/presrep.aspx.

Forester, M., Kahn J. H., and Hesson-McInnis, M. (2004). Factor structures of three measures of research self-efficacy, Journal of Career Assessment, 12(1), 3-16.

Fouad, T. (2012). Assessment of Graduate Student's Research Skills Self-Efficacy, European Journal of Social Sciences, 28(4), 574-580.

Ginns, P., Marsh, H.W., Behnia, M., Cheng, J.H.S., and Francesca, L.S. (2009), Using postgraduate students' evaluations of research experience to benchmark departments and faculties: Issues and challenges. British Journal of Educational Psychology, 79, 577–598.

Grebennikov, L., and Shah, M. (2008). Enhancing the Research Student Experience at University, Australasian Association for Institutional Research, 1-12.

Harman, G.(2003). PhD student satisfaction with course experience and supervision in two Australian research-intensive universities,  Prometheus, 21(3), 317-333.

Ismail, A., Zainal Abidin, N. and Hassan, A.(2011). Improving the development of Postgraduates Research and Supervision. International Education Studies, 4(1), 78-90.

Kardash, C.M. (2000). Evaluation of an Undergraduate Research Experience: Perceptions of Undergraduate Interns and their Faculty Mentors, Journal of Educational Psychology, 92(1), 191-201.

Katz, E. L. (2002). Key Players in the Dissertation Process, New directions for higher education, 1997(99), 5-16.

Lee, N, J. (2010). Preparing for Thesis and Viva: Some Practicalities, Nurse Res, 17(3), 52-59.

Lei, S.A. (2008). Factors changing attitudes of graduate school students toward an introductory research methodology course, Education, 128(4), 667-685.

Lev, E. L., Kolassa, J., and Bakken, L. (2010). Faculty mentors’ and students’ perceptions of students’ research self efficacy, Nurse Educ Today, 30(2), 169-174.

Lundgren, SM., and Halvarsson, M. (2009). Students’ expectations, concerns and comprehensions when writing theses as part of their nursing education, Nurse Education Today, 29(5), 527-532.

Marsh, H.W., Rowe, K.J., and Martin, A. (2002). PhD students' evaluation of research supervision. The Journal of Higher Education, 73, 313-348

Meerah, T.S.M. (2010). Readiness of preparing postgraduate students in pursuit of their doctoral programme. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 184-188

Moorefield, L., and Heather, M. (2010). Arts Voices: Middle School Students and the Relationships of the Arts totheir Motivation and Self-Efficacy, The Qualitative Report, 15(1), 1-17.

Park, C., Harvey, A., Kulej, M., and Harvey, L. (2007). Postgraduate Research Experience Survey – Final Report, Published by: The Higher Education Academy Innovation Way York Science Park Heslington York, 1-72.

Thompson, D.R., Kirkman, S., Watson, R. and Stewart, S. (2005). Improving research supervision in nursing, Nurse Education Today, 25, 283–290.

Torezani, S. (2009). ECU In Progress Postgraduate Research Experience Questionnaire Qualitative Results, Edith Cowan University. Available at http://research.ecu.edu.au/grs/surveys/. 

Unrau, Y A. and Grinnell, R. M. (2005). The impact of social work research courses on research self efficacy for social work students, Social Work Education, 24(6), 639-651.

Usher, R. (2002). A diversity of doctorates: Fitness for the knowledge economy, Higher Education Research and Development, 21(2), 143-153.

Zamykal, D. (2009). Postgraduate Research Experience (PREQ) Report. Office of Corporate Planning & Performance In collaboration with the Graduate Research School, James Cook University,  1-22.

Zeng, L.M., and Webster,B.J. (2010). Assessing the research experience of postgraduate students at a Hong Kong university, Research and Development in Higher Education: Reshaping Higher Education, 33, 645-654.