بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان؛

2 دانش آموخته دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی بازدارنده­های تأثیرگذار بر سطح مهارت­های کارآفرینانه دانشجویان بود. جامعه آماری آن 1188 تن دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش­های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که بر پایه جدول کرجسی- مورگان، 291 تن از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب گزینش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز با برآورد مدل اندازه­گیری و پس از اعمال اصلاح­های ضروری به دست آمد. داده­های گردآوری شده با استفاده از مدل­سازی معادله­های ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق گویای آن بودند که پنج عامل: نبود محتوای آموزشی کارآفرینانه، ضعف اطلاعاتی- ارتباطی، ضعف مهارت­های نوآورانه و عملی، مسایل انگیزشی و ضعف برنامه­ریزی، دارای تأثیر منفی و معنی­داری بر سطح مهارت­های کارآفرینانه دانشجویان بوده و 72 درصد از واریانس آن را تبیین کردند. هم­چنین، بر پایه شاخص­های برازش، ساختار مدل پژوهش تأیید شد و چارچوب نظری تحقیق با واقعیت هم­خوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers Affecting the Level of Agricultural Students’ Entrepreneurial Skills, University of Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • rohoollah rezaei 1
  • fereshteh mirikaram 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the barriers affecting the level of students’ entrepreneurial skills. The statistical population of the research consisted of all postgraduate students of agricultural majors at the University College of Agricultural and Natural Resources in the University of Tehran (N= 1188). According to the Krejcie and Morgan table, a sample size of 291 students was selected using a stratified random sampling technique. Researcher- made questionnaire was used to collect data. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfactory after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation Modeling. Results showed that, five factors including: lack of entrepreneurial educational content, communicative- informational weakness, weakness of practical and innovative skills, motivational issues and weak planning had significant negative effect on the level of students’ entrepreneurial skills, explaining 72 percent the probability of its variances. Also, Results indicated that structure of the research model was confirmed based on the model fit indices and theoretical framework of the research was consistent with reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural higher education
  • entrepreneurial skills
  • entrepreneurial barriers
  • educational content
آراستی، ز.، سعیدبنادکی، س. و ایمانی­پور، ن. (1390). نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته­های غیرمدیریت: مطالعه موردی دانشکده­های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، فصل­نامه توسعه کارآفرینی. 4 (14)، 124- 107.  

بادسار، م.، صفا، ل. و فتحی، س. (1394). تأثیر عامل‌های فردی و زمینه‌ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا، فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7 (32)، 136- 123.

پهلوان­شریف، س. و مهدویان، و. (1393). مدل­سازی معادلات ساختاری با AMOS، تهران، انتشارات بیشه.

حسین­پور، ا. و رضایی، م. (1389). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 3 (10)، 153- 135. 

حسینی، م.، فرج­اله حسینی، ج. و سلیمانپور، م. (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران، فصل­نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 41 (3)، 169- 159.

خسروی­پور، ب. و منجم­زاده، ز. (1390). دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع موثر در کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی، فصل­نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 42 (1)، 116- 105.

رضایی، ر. (1391). مانع­های گسترش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه در دانشگاه زنجان، فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 18، 103- 92.

رضایی، ر.، کریمی، آ.، میری­کرم، ف. و صفا، ل. (1391). بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته­های کشاورزی در زمینه کارآفرینی، فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 5 (3)، 84- 65.

زالی، م. و رضوی، م. (1383). بررسی تحلیل آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها، پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، 4 (16)، 82- 51.

زالی، م.، مدهوشی، م. و کردنائیج، ا. (1386). ارزیابی مشخصه­های کارآفرینی دانشجویان (مورد بررسی: دانشگاه مازندران)، فصل­نامه مدرس علوم انسانی، 11 (3)، 113- 81.

سیدنقوی، م.، صفری، ف. و زارع، ه. (1390). نقش آموزش­های کارآفرینی  در فرآیند تشخیص فرصت­های کارآفرینی، مجموعه مقالات آموزش در ایران 1404، تهران، 8 و 9 آبان ماه 1390، 8- 1.

عابدینی بلترک، م. و عقیلی، ر. (1391). بررسی مفهوم کارآفرینی در دانشگاه­­ها و جایگاه آن در متون اسلامی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، 23 آبان­ماه 1391، 14- 1.

کردناییچ، ا. و اکبری، ح. (1386). کارآفرینی سازمانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

کریمی، آ. و جوهری، ه. (1392). شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مورد مطالعه: دانشکده­های کشاورزی استان تهران)، فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 6 (4)، 167- 151.

محمدی الیاسی، م.، فراستخواه، م. و فرخ، ش. (1391). مهارت­های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه­ها، فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 201- 185.

مرادی، ح. و شعبانعلی فمی، ح. (1389). شناسایی قابلیت­های کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز)، فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 2 (8)، 161- 141.

میری­کرم، ف. (1392). بررسی مولفه­های نظام آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه مهارت­های کارآفرینانه در دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان.

Adeyemo, S. (2009). Understanding and acquisition of entrepreneurial skills: A pedagogical re-orientation for classroom teacher in science education, Journal of Turkish Science Education, 6 (3), 57- 65.

Chuang, A., Liao, W.C. and Tai, W.T. (2005). An investigation of individual and contextual factors influencing training variables, Social Behavior and Personality, 33, 159-174.

Collins, L., Hannon, P. and Smith, A. (2004). Enacting entrepreneurial intent: The gaps between student needs and higher education capability, Journal of Education and Training, 46 (8/9), 454- 463.

Deshpande, M. (2014). Barriers to entrepreneurship among management students: A case study of S.R.T.M. University, Nanded, India, Journal of Macro-Theme Review, 3 (2), 60- 70.

Fayolle, A. and Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning processes in entrepreneurship education, Journal of European Industrial Training, 32(7), 569- 593.

Grace, E. and Ihuoma, I. (2013). Relationship between counselling and entrepreneurship development skill of Nigerian final year undergraduates, Procedia- Social Behavioral Sciences, 84 (3), 120- 127.

Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis, New York, Prentice Hall Publisher.

Krejcie, R. and Morgan, D. (1970). Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Ling, Z., Sweet, R. and Anisef, P. (2003). Consequences and policy implications for university students who have chosen a liberal or vocational education in Canada: Labor market outcomes and employability skills, Journal of Higher Education Policy, 16, 55- 85.

Montessory, C. (2006). The entrepreneurship high school challenge, Research Report, Northern Kentucky University`s fifth third bank entrepreneurship institute.

Olagunju, Y. (2004). Entrepreneurship small scale business enterprises development in Nigeria. Ibadan Press Llc.

Oosterbeek, H. and Van Praag, M. (2010). The impact of Entrepreneur education on entrepreneurship skills and motivation, European Economic Review, 54, 442- 454.

Papayannakis, L., Kastelli, I., Damigosb, D. and Mavrotasa, G. (2008). Fostering entrepreneurship education in engineering curricula in Greece, Experience and challenge for a Technical University, Journal of Engineering Education, 199-210.

Pedhazur, E. (1982). Multiple Regressions in Behavioral Research: Explanation and Predication, New York, Reinhart and Winston.

Rasheed, H. (2000). Developing entrepreneurial characteristics in youth: The effects of education and enterprise experience, International Journal of Entrepreneurship Education, 2 (4), 1- 24.

Rudmann, R. (2008). Entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative independence of farmers, Technical Report, Research Institute of Organic Agriculture FiBL.

Sadi, H., Amiri, H. and Ghassempouri, H. (2013). Identify the attitudes of M.Sc. students towards barriers of agricultural entrepreneurship, in three University of Razi, Bu-Ali-Sina and Ramin in Iran, Journal of Engineering and Applied Sciences, 3 (19), 2371- 2375.

Shambare, R. (2013). Barriers to student entrepreneurship in South Africa, Journal of Economics and Behavioral Studies, 5 (7), 449- 459.

Zampetakis, L., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T. and Moustakis, V. (2009). On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions, Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 15 (6), 595- 618.