عامل‌های پیش‌برنده و بازدارنده‌ی نهادینه شدن نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 دانشیار و عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه.

چکیده

امروزه روان شناسان بر این باورند یکی از عامل هایی که سبب نداشتن تخصص و مهارت لازم در فراگیران مراکز آموزش عالی و به ویژه آموزش عالی کشاورزی شده نا آگاهی و شناخت نسبت به اصول و مبانی فراشناخت و اجرا نشدن و استفاده از آن در مباحث تدریس و یادگیری است. با توجه به این مهم پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عامل های سوق دهنده و محدود کننده نهادینه شدن نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی کشاورزی به صورت کیفی انجام گرفت. برای شناسایی و مشخص کردن عامل های سوق دهنده و محدودکننده از مصاحبه های عمیق انفرادی استفاده شد(18 مصاحبه فردی). انتخاب افراد صاحبنظر در زمینه فراشناخت به روش گلوله برفی در رشته های مختلف کشاورزی و علوم تربیتی انجام گرفت. هر یک از پاسخگویان در نشست هایی که به مدت 15 دقیقه به طول انجامید به پرسش های باز پاسخ دادند. تحلیل داده ها که به روش نظریه پایه ور انجام گرفت در قالب سه مرحله ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به شناسایی هشت دسته از عامل های فردی و رفتاری، برنامه ریزی، ترویجی، فرهنگی، محیطی و خانوادگی و انگیزشی به عنوان سوق دهنده ها (100 مورد) و سه دسته عامل های محدود کننده زمینه ای، روان شناختی و آموزشی (33 مورد) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoters and Deterrents of Institutionalizing Meta Cognitive Theory in Agricultural Education System in Iran

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Taghibaygi 1
  • Masoud Baradaran 2
  • Amir hossein Alibeigi 3
1 Ph.D.Student of Agricultural Education, Agricultural and Natural Resources, University of Khuzestan.
2 Associate Professor and member of faculty member of Khuzestan Agricultural and Natural Resources University.
3 Associate professor and faculty member of Agricultural and Natural Resources Campus of Razi University of Kermanshah.
چکیده [English]

Today, psychologists believe that the factors that have caused the lack of Specialization and skills in the learners of higher education centers, and especially agricultural higher education, Lack of knowledge and understanding of the principles and foundations of meta-cognition and non-implementation and its use in teaching and learning topics. Regarding this, current paper was focused to identify and prioritize the promoter and deterrent factors of the institutionalization of meta-cognitive theory in the agricultural education system qualitatively.
The population of the research was the experts in the field of educational science and Meta cognition, which were collected through deep individual interviews to identify and specify the propulsion and preventive factors(18 individual interviews). Selection of skilled snowball techniques was conducted in different fields of agriculture and education. Each of the respondents answered to open questions in meetings that lasted 15 minutes, The results of data analysis which was based granded theory in the form of three stages of open, axial and selective coding led to identification of eight groups of individual and behavioral factors, planning, Extensional, cultural, environmental, family and motivational as the propulsion ( 100 items) and three categories of deterred factors Subjective, psychological, and educational (33 items).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognitive theory
  • Meta-cognitive Institutionalization
  • Sterategi Meta-cognitive
  • Agricultural education system
امینی، م، رحیمی، ح، صمدیان، ز و غلامی علومی، ص. (1393). " ارزیابی مهارتهای فراشناختی دانشجویان در دروس معارف اسلامی، بازاندیشی در کارکردهای نظام آموزش عالی" پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 21، صص 103-120.

امین یزدی، س، ا. و عالی، آ. (1387). " بررسی تأثیر سبک‌های مدیریت کلاس بر رشد مهارت‌های فراشناختی دانش آموزان"، مجله مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره9 (1). صص90-73.

اکبری آب الوان، ر.، و خیر، م. (1388). "تأثیر فراشناختی وضعیتی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.

آقا داود، س، ر،. حاتمی، م، و حکیمی نیا، ب. (1389). "بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران، مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان". فصل‌نامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال چهارم، شماره یازده، صص128-170.

بی نام. (1395). " بررسی تأثیر آموزشهای راهبردهای یادگیری (مرور ذهنی، بسط دهی، سازمان دادن، نظارت بر درک) بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستان ". قابل دسترس در سایت:www. google. com

برجسته، ل،. قاسم پورمقدم، ح. و زندی، ب. (1389). "بررسی تأثیر الگوی تدریس در پیشرفت انشا نویسی دانش آموزان پایه اول راهنمایی مدارس ناحیه دو شهرستان ارومیه". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور تهران.

پرویز، ک. شریفی، م. (1390). "رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روشتایی مقطع متوسطه". فصل‌نامه راهبردهای آموزش، دوره4. شماره1. صص6-1.

خوش گفتار مقدم، ع، ار،. خرازی، س، ک. (1395). " مدلی برای آموزش مهارت‌های فراشناختی در تربیت معلم آینده". فصل‌نامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال چهارم. شماره15. صص26-1.

دهقانی، م.، امیری، ش. و مولوی، ح. (1386). "مقایسه اثربخشی آموزش اسنادی و آموزش راهبردهای فراشناختی- اسنادی بر درک مطلب دانش آموزان نا رسا خوان شهر اصفهان". فصل‌نامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال 7. شماره4. صص421-402.

رستمی، ف.، و علی آبادی، و. (1393). " تأثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در پیشبینی انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه". فصل‌نامه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی. شماره30. پاییز90. صص76-67.

زارع، ح، سرمدی، م، ر. (1378). " بررسی تطبیقی دانش و مهار تهای فراشناختی قوی و ضعیف دانشگاه، پیام نور". فصل‌نامه پیک نور، 2و3. صص71-62.

سراج خرمی، نبرومندنسب، م.، یگانه دوست، ع و رشتی، س. (1388) ". تأثیر آموزش‌های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان مقطع راهنمایی". یافته‌های نو در روان‌شناسی. (13). صص79-67.

سیف، ع. (1380). "روان‌شناسی پرورشی، روان‌شناسی یادگیری و آموزش". تهران:انتشارات آگاه.

صالحی، م. (1392). "فراتحلیل یافته‌های مربوط به اثربخشی آموزش‌های فراشناختی بر عملکرد تحصیلی". دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. سال اول. شماره اول. صص87-75.

صادقی، ز. و محتشمی، ر. (1389). "نقش فراشناخت در فرآیندیادگیری". فصل‌نامه راهبردهای آموزش، دوره 3. شماره4. صص148-143

عابدینی، ف. باقریان، ر. کدخدایی، م. (1389). "رابطه‌ی بین باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت دانشگاهی، آزمون مدل‌های رغیب". مجله علوم شناختی، دوره12. شماره3. صص48-34.

عطار خامنه، ف. و سیف، ع، ا. (1388). "تأثیر راهبردهای یادگیری مطالعه بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی". پژوهش‌نامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، سال نهم. صص74-57.

غباری بناب، ب. و آدم زاده، ف. (1386). "تأثیر به کارگیری راهبردهای فراشناختی و شناختی در بهبود انشای دانش آموزان با اختلالات یادگیری در مقطع ابتدایی". مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، دوره سی و هفتم، شماره 1 ص 71- 57.

فکری، ش.، یعقوبی، ج،. و پاپ زن، ع، ح. (1390). "تحلیل ترجیهات اعضای هیأت علمی کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی ایران در استفاده از روش‌ها و سبک‌های تدریس و وسایل آموزشی". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

کرمی، ب، کرمی، آ. هاشمی، ن. (1392). " اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خودپنداره تحصیلی". مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره2. شماره4. 138-121.

کیمیایی، سید علی. و غریب، سمیه. 1388. بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک‌های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه. مجله علوم رفتاری. دوره سوم. شماره د. وم. صص104-99.

کوچکی، س، م. کدیور، پ.، و صرامی، غ، ا. (1390). "رابطه‌ی بین توانایی، خودکارآمدی و رویکردهای یادگیری با فراشناخت در دانش آموزان. یک تحلیل مسیر". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی. دانشگاه تربیت معلم.

گردان شکن، م.، یارمحمدیان، م، ح.، و عجمی، س. (1389). "تأثیر تدریس بسته فراشناختی بر خود راهبری در یادگیری دانشجویان مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. (2) 10. صص140-131.

موحدی، ر. گلی، ف. یوسفی محمدی، م. (1395). "توسعه آموزش عالی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی پایدار". نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلدسوم، شماره اول. صص77-55.

مقدسی فریمانی، س. زمانی، غ. (1386). "رهیافت آموزش گزیداری برای دوره آموزش کشاورزی". فصل‌نامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 3 (1). صص25-11.

منصوری، ر. (1380). "دانشگاه و تعریف آن". فصل‌نامه رهیافت، شماره24. 29-16.

معروفی، ی.، کردنوقابی، ر. و ساعد موچشی، ر. (1393). "اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی". دو فصل‌نامه راهبردهای شناختی در یادگیری. سال اول. شماره دوم. صص96-84.

ملکی، ب. 1384. "تأثیر آموزش راهبرده‌ای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون، درسی مختلف". تازه‌های علوم شناختی. سال 7. شماره3. صص50-42.

محمدی احمدآبادی، ن،، باقری اتابک، م، ح.، جعفری ندوشن، ع. و آزادنیا، ا. (1391). "تأثیر راهبردهای فراشناختی بر حل مسائل ریاضی در دانش آموزان دوره اول دبیرستان شهر یزد". مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم. دوره دوم، شماره7 (پیاپی34). صص146-137.

یعقوبی، ا، ق. (1380). "تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش اسنادی بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان نارسا خوان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان". فصل‌نامه مطالعات روان شناختی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا. دوره1. شماره1. صص85-65.

Anderson, N. J. (2002). "The role of metacognition in second Language Teaching and Learning. Birgham Young University, Eric DigestByrnes". I. P. 1996. Cognitive development and learning in instruction content. Boston: Allyn and bacon.

Alnso, S. S. and Vovides, Y (2007) "education and psychology college: Integration of metacognitive skills in the design of learning objects". Computers in human behavior, vol. 23, Issue. 6. Pp: 2585-2595.

Boyle, T. J., and Nicol J. D. (2003). "Using classroom communication systems to support interaction and discussion in large class settings". Association for Learning Technology Journal (ALT-J), 11 (3). Pp:43-57.

Coutinho, S. A. (2006). "Relationship between the need for cognition metacognition, and intellectual task performance". Educational Research and Reviews, 1 (5). Pp: 162-164.

Charmz,k. (2006). "Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis". London sage.

Flavell, J. H. (1976). "Metacognitive spects of problem solving", INL. B. Rensich (ED.) theNature of intelligence. Hill-Sdale, NJ: Erlbaum.

Lewin,K. (1951). "field Theory in social science". Harper & Row. New York.

Pintrich,R,R, (2002). "motivation in Education:schunk,D,H,Theory,Reasearcg and Applica tion". Newjersy,Johnston.

Price, G. M., and Weaver, W. T. (1990). " Synectics in the classroom". Wellspring, 3, 15-19.

Pintrich, P. R., DeGroot, E. V. (1990). " Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance". Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40

Panaoura, A., Philippou, G., &Christou, C., (2003). "Young Pupil’s Metacognitive Ability in Mathematics, European Research in Mathematics Education lll": Group 3, http:// www. dm. Unipi. it / ~ Didattica / CERME3 /Proceedings/Groups/ TG3 / TG3_Panaoura_Cerme 3.

Straus,A,L. & Corbin,J. (1998). "Basic of Qualitative Research". London: SAGE.,P;87.

Slavin,R. E. 2006. Educational psychology: Theory and practice (8th ed). New York. Pp:86-174.

Sandi- Urena, G. S. (2008). "Design and validation of a multimethod assessment of meta cognition and study of the effectiveness of metacognitive interventions". Unpublished Doctoral Dissertation. Clemson, SC: Graduate School of Clemson University.

Shannon,H,D. (2008). " The effectiveness of a rebt training program in increasing in mathematics". Journal of rational-emotive&cognitive-behavior therapy. 16 (3). Pp:197-209.

Thomas, G. P., & Kin Mee, D. A. (2005). "Changing The Learning Environment to enhance students’ metacognition in Hong Kong primary school classrooms", Learning environments research. 8 (2): 221–243

Veenman, M. V. J., and Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and meta-cognitive skills: Age and task differences. Learning and Individual Differences, 15 (1 & 2). Pp:159-176.

Ulmer, J. D., & Torres, R. M. (2007). "A comparison of the cognitive behaviors exhibited by secondary agriculture and science teachers". Journal of Agricultural Education, 48 (4).

Zimmerman, B. J., & Treasure,D,R,. (2003). " Relationship among achievement goal orientations and multidimension situational motivation in physical education". Breeds psycho,72,pp,87-103.