تأثیر مؤلفه‌های برنامه‌سازی تلویزیون کشاورزی بر رضامندی کشاورزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی اهواز، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مؤلفه‌های ساختار برنامه‌سازی بر عملکرد شبکه‌های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه بهره‌برداران استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و کرمان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل بهره‌برداران از سه روستای سه استان خراسان رضوی (برخودار)، مرکزی (کم برخوردار) و کرمان (نابرخوردار) شامل 280 نفر می‌باشد که بر اساس جدول مورگان221 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شد. روش نمونه‌گیری در تحقیق، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و گردآوری داده با پرسش‌نامه انجام گرفته است. روایی پرسش‌نامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان موضوعی بررسی و تائید شد. و پایایی متغییرها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (77/0 = α) تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss21 و ضریب هم‌بستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل بخش توصیفی نشان داد که در استان مرکزی و خراسان رضوی ساختار و محتوا و در استان کرمان رعایت آداب، فرهنگ و سنن دارای بالاترین اولویت است. هم‌چنین نتایج نشان دادند که بین همه‌ی مؤلفه‌های ساختار برنامه‌سازی و عملکرد شبکه تلویزیونی رابطه مثبت و معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد و سه مؤلفه زمان پخش برنامه، عامل‌های برنامه ساز، ساختار و محتوا 41 درصد از واریانس متغیر وابسته عملکرد شبکه‌های تلویزیونی را تبیین می‌کنند. نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد، سه مؤلفه زمان پخش برنامه، عامل‌های برنامه ساز، ساختار و محتوا قادربه تبیین 41 درصد از واریانس متغیر وابسته عملکرد شبکه‌های تلویزیونی می‌باشند. و هم‌چنین متغیر" زمان بخش برنامه"با مقدار 394/0 بیش از دیگر متغیرها بر عملکرد شبکه‌های تلویزینی تأثیرگذار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Agricultural TV Programming Components on Farmers’ Satisfaction

نویسندگان [English]

  • nasibeh pourfateh 1
  • alireza syed ashaghi 2
1 PhD. Student of Agricultural Extension, Agricultural and Natural Resources, University of Khuzestan.
2 Masters student Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University Science and Research Tehran, IRAN.
چکیده [English]

The research aimed to analyze the impact of structural components on the performance of agricultural television networks’ programming from the views of beneficiaries of Khorasan Razavi, Kerman, and Markazi. The statistical community of this study consisted of farmers from three villages in three provinces of Khorasan Razavi (privileged), Markazi (less privileged) and Kerman (underprivileged) including 280 individuals of which 221 were identified as sample size according to Morgan Stanely Matrix used. Survey sampling methodology employed was simple random sampling and data was gathered through questionnaires. validity confirmed by a panel of experts and its reliability was approved using Cronbach's alpha (α=0/77) coefficient. The SPSS21 software and the Spearman correlation coefficient and regression were used for data analysis. The results showed that in Markazi and KhorasanRazavi provinces, the structure, content, and in Kerman province compliance with customs, culture and traditions were the highest priority. It also showed that there is a positive and meaningful relation at one percent level among all the components, including programming structure and television network performance and three components of broadcast time, programming structure and content, define 41% of the variance of television network performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Programming structure
  • agricultural TV
  • Satisfaction
  • Farmers
مویدی، م.، و حیاتی، د. (1394). ارزیابی اثربخشی برنامه‌های تلویزیونی کشاورزی از دیدگاه مخاطبان: مورد مطالعه استان فارس، مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 11، شماره2. صص 172-177.

معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی. (1390). شیوه نامه تولید برنامه‌های تلویزیونی کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی.

هوشین، و. (1396). تجربه شبکه‌های فراگیر تلویزیونی با موضوع کشاورزی در سایر کشورها پیشنهاداتی برای راه‌اندازی شبکه کشاورزی در ایران، نشر آموزش کشاورزی.

گروه تلویزیونی جهاد کشاورزی، (1396). گزارش سالانه برنامه‌های تلویزیون استانی.

 

Age A., Obinne C., & Demenongu T. (2012). Communication for Sustainable Rural and Agricultural Development in Benue State, Nigeria. Sustainable Agriculture Research, 1, 118.

Ani A. & Baba, S. (2009). Utilization of selected electronic mass media as sources of Agricultural information by farmers in northern taraba state, Nigeria. Tropical Agricultural Research and Extension, 12, 17-22.

Ahmad, M., Akram, M., Rauf, R., Khan, I. A., & Pervez, U. (2007). Interaction of extension worker with farmers and role of radio and television as sources of information in technology transfer: a case study of four villages of district Peshawar and Charsadda. Sarhad Journal of Agriculture, 23 (2), 515.

Ekoja I. I. (2003). Farmers' Access to Agricultural Information in Nigeria. Bulletin of the American society for information science and technology, 29, 21-3.

Hertel T. W., & Rosch S. D. (2010). Climate change, agriculture, and poverty. Applied Economic Perspectives and Policy, ppq016.

Imani,J., Begay Najaf, r., Gholipour, A. (2012), Planning model for successful programming on TV, Studies media,8,3,7-67.

Knowler, D., & Bradshaw, B. (2007). Farmers’ adoption of conservation agriculture: A review and synthesis of recent research. Food Policy, 32, 25-48.

Nazri M. R., Hassan M., Parhizkar S., Hassanpour B. & Yasin M. A. -I. (2012) Role of broadcast media in the dissemination of agricultural knowledge. Archives Des Sciences65, 45-55.

Nazari, M., Bin, H. & Hassan, S. (2011). The role of television in the enhancement of farmers' agricultural knowledge. African Journal of Agricultural Research, 6, 931-6.

Yu, G., Westholm, T., Kihl, M., Sedano, I., Aurelius, A., Lagerstedt C. & Odling, P. (2009). Analysis and characterization of IPTV user behavior. In: Broadband Multimedia Systems and Broadcasting. BMSB'09. IEEE International Symposium on, pp. 1-6. IEEE.

Sharifi,A., And Adeli,D. (2011), Factor analysis of barriers to entrepreneurship in the field of women's perceptions of women farmers in the region of Jiroft and khnvj. Women's laws and Development (researches Women), 5, 1, 112-125.

Zia, A. & Khan, A. (2012). Media coverage for development of agriculture sector: An analytical study of television channels in Pakistan. Journal of Agric. Res,50.