نقش فرصت‌های یادگیری ژرفایی بر توسعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد کارآفرینی و نوآوری در کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یادگیری کانون اصلی فرآیندهای آموزشی با رویکرد توسعه قابلیت در آموزش عالی به شمار می­رود. از این‌رو پیش­بینی می­شود آموزشی که متضمن دسترسی دانشجویان به فرصت­های یادگیری ژرفایی باشد بتواند سبب رشد و توسعه فردی و کارآفرینی آن­ها را فراهم سازد. در این راستا، هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نقش فرصت­های یادگیری ژرفایی بر توسعه قابلیت­های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. جامعه آماری این تحقیق 1000 نفر از دانشجویان فعال در دانشگاه بود که  با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای با انتساب متناسب برابر جدول بارتلت و همکاران (2001)، 213 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود. روایی شکلی پرسشنامه برابر نظر گروهی از متخصصان و پایایی با محاسبه ضریب تتای ترتیبی (θ) به مقدار ۸۳/۰ و ۸۷/۰ تایید شد. پردازش داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS26 و SAS انجام شد. یافته­های این پژوهش مبتنی بر ماتریس همبستگی نشان داد دسترسی به فرصت‌های یادگیری ژرفایی و  قابلیت­های کارآفرینانه دانشجویان با هم ارتباط مثبت و معناداری دارند. تحلیل همبستگی­های کانونی نیز ۸ سویه‌ی دسترسی به فرصت­های یادگیری ژرفایی و ۱۱ سویه‌ی قابلیت­های کارآفرینانه دانشجویان به دو جفت متغیر کانونی مهم توسعه فردی مبتنی بر خودآگاهی و رویکرد به یادگیری به ترتییب با میزان همبستگی 67/0و 37/0منجرشد. این تحقیق نشان داد که فراهم کردن شرایط و زمینه­های یادگیری ژرفایی برای دانشجویان باعث افزایش یا تقویت  قابلیت­های کارآفرینانه در آنان می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Students' Access to Deeper Learning Opportunities on the Development of Entrepreneurial Capabilities in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

نویسنده [English]

  • Mahshid Saberi tanasvan
1- Master student of Entrepreneurship and Innovation in Agriculture, Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Learning is the main focus of educational processes with a capability development approach in higher education. Therefore, it is predicted that education that provides students with access to deeper learning opportunities can lead to their personal and professional growth and development. Regarding this issue, the purpose of this research was to assess the impact of access to deeper learning opportunities on the development of entrepreneurial capabilities of students in the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The statistical population of this study was 1000 active students in the university. Using stratified random sampling method with proportional assignment according to the table of Bartlett et al. (2001), 213 students were selected as the research sample. The research tool for data collection was a researcher–made questionnaire. The formal validity of the questionnaire was confirmed by an expert panel (including faculty members of agricultural education and entrepreneurship).Reliability of the main indexes of the questionnaire was determined based on Theta (θ) reliability coefficient (0.83, 0.87). Data analysis was analyzed using SPSS26 and SAS software. The research findings based on the correlation matrix showed that a significant positive relationship between access to deeper learning opportunities and entrepreneurial capabilities of the students. Also, the canonical correlation analysis between 8 dimensions of access to deeper learning opportunities and 11 dimensions of entrepreneurial capabilities of agricultural students led to two pairs of important canonical variables of individual development based on self-awareness and learning approach with correlation rates of 0.67 and 0.37, respectively. The results showed that providing deeper learning conditions and contexts for students increases or strengthens their entrepreneurial capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Capabilities
  • Deeper Learning
  • Agricultural students
  • Entrepreneurial Learning