رابطه‌ هوش هیجانی و توانایی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی بین هوش هیجانی و توانایی کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. این پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن را 500 تن دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند که 107 تن از آنان بر پایه جدول بارتلت و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده‌ها از طریق پرسشنامه گرداوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی از کارشناسان و قابلیت اعتماد آن از طریق محاسبه‌ی آلفای ترتیبی (85/0-80/0=α) تائید شد. نتیجه‌های تحقیق نشان دادند که وضعیت دانشجویان در دو مولفه‌ی خودانگیزشی و مدیریت هیجان‌ها نیازمند توجه بیشتری است. یافته‌های تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین پنج مولفه‌ی خودآگاهی، مدیریت هیجان‌ها، خودانگیزشی، همدلی و مهارت‌های اجتماعی و هوش هیجانی با توانایی کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که دو متغیر مدیریت هیجان‌ها و سابقه‌ی اعضای خانواده در راه‌اندازی کسب‌وکار بین 52 تا 79 درصد از احتمال واریانس توانایی کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurial Capacity of Agricultural Students

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial capacity among the agricultural students at Arak University. Quasi-experimental method was applied in this research. The statistical population consisted of 500 B.Sc. agricultural students in the 1394-95 academic year, from which 107 students were determined by Bartlett table as the research sample and were selected by applying simple random sampling technique. A questionnaire was developed to gather data. Validity and reliability of the research instrument were confirmed based on the evaluation of a panel of experts and ordinal alpha coefficient (α=0.80-0.85), respectively. The findings of research indicated that motivating oneself and managing emotions of students need further attention. The results of Spearman correlation coefficient analysis revealed that there was a positive significant relationship between self-awareness, managing emotions, motivating oneself, empathy, social skills and total emotional intelligence and students' entrepreneurial capacity. Ordinal regression analysis results revealed that the two variables of managing emotions and prior experiences of family members in starting business accounted for 52% to 70% probability of variation in the entrepreneurial capacity of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural student
  • Emotional intelligence
  • entrepreneurial capacity
  • entrepreneurship
پورکیانی، م.، امیری، ا. و آذرپور، ف. (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، مجله بهداشت و توسعه، 3، 214-222.

عباس‌پور اسفدن، ق.، چراغعلی، م.ح. و رحمانی، م. (1389). شناخت و مطالعه‌ رابطه‌ی هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار، 2، 27-34. 

کشاورز، ل. و کارگر، ن. (1393). رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 2(4)، 37-47.

مرعشیان، ف. و نادری، ف. (1392). رابطه‌ فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و سرمایه روان‌شناختی با خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 3(53)، 112-121.

مشبکی، ا.، محمدعلی تباربائی، م. و شایگان‌فرد، ز. (1391). بررسی رابطه‌ی مولفه‌های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت-دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(26)، 7-17.

نوروزی، ح.، مشبکی، ا.، خداداد حسینی، ح. و کردنائیج، ا. (1391). بررسی ارتباط قابلیت‌های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)، فصلنامه علمی‌پژوهشی مدیریت نوآوری، 2، 39-64.

Ahmetoglu, G., Leutner, F., & Chamorro-Premuzic, T. (2011). EQ-nomics: understanding the relationship between individual differences in trait emotional intelligence and entrepreneurship, Personality and Individual Differences, 51, 1028-1033.

Ataei Zanjani Nezhad, H., Marjani, M.R., & Najafi, A. (2015).  A study on relationship between emotional intelligence and entrepreneurship of trainees in vocational and technical organization, Management science letters, 5, 501-506.

Awad, M.S., & Kada Ali, H. (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation: the moderating role of organizational climate and employees’ creativity, Journal of research in marketing and entrepreneurship, 146, 115-136.

Bahadori, M.K. (2012). The effect of emotional intelligence on entrepreneurial behavior: A case study in a medical science university, Asian journal of business management, 4(1), 81-85.

Baron, R.A. & Tang, J. (2008). Entrepreneurs’ social skills and new venture performance: Mediating mechanisms and cultural generality, Journal of management, 35(2), 282-306.

Baron, R.A. (2008). The role of affect in the entrepreneurial process, Academy management review, 33, 323-340.

Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI), Psicothema, 18, 13-25.

Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., & Higgins, C.C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research, Information technology, learning, and performance journal, 19(1), 43-50.

Baum, J.R. & Locke, E.A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth, Journal of applied psychology, 89(4), 587-598.

Boren, A. (2010). Emotional Intelligence: the secret of successful entrepreneurship? Leadership in agriculture, 2, 55-61.

Cross, B. & Travaglione, A. (2003). The untold story: Is the entrepreneur of the 21st century defined by emotional intelligence? The International journal of organization analysis, 11(3), 221-228.

Davis, P.E., and Peake, W.O. (2014). The influence of political skill and emotional intelligence on student entrepreneurial intentions: an empirical analysis, Small business institute journal, 10(2), 19-34.

Foo, M.D., Elfenbein, H.A., Tan, H.H., & Aik, V.C. (2004). Emotional intelligence and negotiation: the tension between creating and claiming value, International journal of conflict management, 1(5), 411-429.

Foo, M.D. (2011). Emotions and entrepreneurial opportunity evaluation, Entrep. theory & pract., 35, 375-393.

Fulmer, I.S., & Bany, B. (2004). The smart negotiator: cognitive ability and emotional intelligence in negotiation, The International journal of conflict management, 15(3), 245-272.

Gadermann, A.M., Guhn, M. & Zumbo, B.D. (2012). Estimating ordinal reliability for Likert-type and ordinal item response data: A conceptual, empirical, and practical guide, practical assessment, research & evaluation, 17(3), 1-13.  

Ghorbani, M., Johari, S. & Abasi Moghadam, A. (2012). Analysis of the relationship between emotional intelligence and entrepreneurship, Middle-East journal of scientific research, 11(5), 679-689.

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. Bantam Books.

Goleman, D. (2007). Emotional Intelligence: Why it can be matter more than IQ. Bantam Books, NY.

Hamidianpour, F., Esmaeilpour, M., Alizadeh, M.S., & Dorgoee, A. (2015). The influence of emotional intelligence and organizational climate on creativity and entrepreneurial orientation of small to medium-sized enterprises, European online journal of natural and social sciences, 4(1), 20-30.

Huymphrey, R.H. (2013). The benefits of emotional intelligence and empathy to entrepreneurship, Entrepreneurship research journal, 3(3), 287-294.

Jiménez, A.,   Palmero-Cámara, C.,  González-Santos, M.J., González-Bernal, J., & Jiménez-Eguizábal, J.A. (2015). The impact of educational levels on formal and informal entrepreneurship, Business research quarterly, 18, 204-212.

Linan, F., & Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions, Entrepreneurship theory and practice, 3, 593-617.

Mayer, J., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter, Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (p. 3-31). New York: Basic Book.

Mayer, J., Roberts, R., & Barsade, S. (2008). Human abilities: emotional intelligence, Annual review of psychology, 59, 507-536.

Mayer, J., Salovey, P. & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications, Psychological inquiry, 15, 197-215.

Mortan, R.A., Ripoll, P., Carvalho, C., & Bernal, M.C. (2014). Effects of emotional intelligence on entrepreneurial intention and self-efficacy, Journal of work and organizational psychology, 30, 97-104.

Neqabi, S., & Bahadori, M. (2012). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial behavior, Iranian journal of military medicine, 14(2), 123-128.

Ngah, R., & Salleh, Z. (2015). Emotional intelligence and entrepreneurs’ innovativeness towards entrepreneurial success: a preliminary study, American journal of economics, 5(2), 285-290.

OECD. (2010). Universities, Innovation and Entrepreneurship: Criteria and Examples of Good Practice, OECD Publishing. Available on: http://dx.doi.org/10.1787/5km7rq0pq00q-en

Oriarewo, G.O., Agbim, K.C. & Zever, T.A. (2014). Influence of emotional intelligence on entrepreneurial performance: an empirical analysis of the hospitality industry in Makurdi, Benue State, Nigeria, International journal of academic research in management, 3(4), 341-353.

Pallant, Julie. (2007). A step-by-step guide to data analysis using SPSS version 15. USA: Mc Graw Hill,.

Piperopoulos, P. (2010). Tacit knowledge and emotional intelligence: The ‘intangible’ values of SMEs, Strategic change, 19, 125-139.

Pradhan, R.K., & Nath, P. (2012). Perception of entrepreneurial orientation and emotional intelligence: a study on India's future techno-managers, Global business review, 13, 89-108.

Premand, P., Grun, R., Brodmann, S., Barouni, M. & Almeida, R. (2012). Entrepreneurship training and self-employment among university graduates: evidence from a randomized trial in Tunisia, World Bank, Washington DC.

Suleiman Awwad, M. & Hanane Kada, A. (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation: The moderating role of organizational climate and employees' creativity, Journal of research in marketing and entrepreneurship, 14(1), 115 – 136.

Suliman, A., & Al-Shaikh, F. (2007). Emotional intelligence at work: links to conflict and innovation, Jordan employee relations, 29(2), 208-20.

Tsai, C.T. & Lee, Y.J. (2014). Emotional intelligence and employee creativity in travel agencies, Current issues in tourism, 17(10), 862-871.

Wong. C.S., and Law, K.S. (2002). The effect of leader and follower emotional intelligence of performance and attitude: An exploratory study, The leadership quarterly, 13, 243- 274.

Yitshaki, R. (2012). How do entrepreneurs’ emotional intelligence and transformational leadership orientation impact new ventures’ growth? Journal of small business & entrepreneurship, 25(3), 357-374.

Yolac, S. (2015). An empirical study regarding entrepreneurship in Europe and Central Asia, Procedia - social and behavioral sciences, 195, 1097-1103.

Zakarevious, P. & Zuperka, A. (2010). Expression of emotional intelligence development of students entrepreneurship, Economics and management, 1822-6515.

Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T. & Moustakis, V.S. (2009). On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions, International journal of entrepreneurial behavior & research, 15(6), 595 – 618.

Zampetakis, L.A., Beldekos, P. & Moustakis, V.S. (2009). Day-to-day entrepreneurship within organizations: The role of the trait emotional intelligence and perceived organizational support, European management journal, 27, 165-175.

Zumbo, B.D., Gadermann, A.M. & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficients alpha and theta for Likert rating scales, Journal of modern applied statistical methods, 6(1), 21-29.