نقش شایستگی های کار آفرینانه درپیش بینی گرایش راه اندازی کسب و کارهای کوچک دربین دانشجویان ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه بو علی سینا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

2 عضو هیئت علمی/دانشگاه لرستان

چکیده

با توجه به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و نقش بی بدیل آن ها در توسعه ی اقتصادی، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ایجاد و حمایت از این بنگا‌ه‌ها را یکی از اولویت های اساسی خود قرار داده اند. برای پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه، وجود زمینه‌ها و شایستگی‌های مناسب ضروری هستند. این تحقیق با‌‌ هدف اصلی بررسی وشناسایی متغیرهای موثربر گرایش به راه اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)با تمرکز بر شایستگی های کارافرینانه مورد نیاز دانشجویان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 198 تن از دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود، که با استفاده از جدول پتن، 164 تن از آنان به روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود، پایایی پرسشنامه با محاسبه‌ی‌ضریب آلفای ترتیبی به کمک نرم افزارR )88%=α) محاسبه شد. گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS مورد تجزیه ‌و‌ تحلیل قرار گرفتند. با استفاده از رگرسیون لجستیک مشخص شد 26 درصد از تغییرات گرایش به راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط را تبیین می کند مهم ترین متغیر اثرگذار بر گرایش دانشجویان به راه اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط، شایستگی‌های راهبردی است. نتایج آزمون من ویت نی برای بررسی تاثیر جنس بر شایستگی های کارافرینانه نشان داد که تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر در شایستگی‌ فرصت‌جویانه، شایستگی‌ ارتباطی و شایستگی‌ ذهنی وجود دارد وتنها 17درصد از دانشجویان دارای گرایش بالا در راه اندازی کسب و کارهای کوچک می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Entrepreneurial Competencies to Tendency for SMEs startup by the Students of Agricultural Extension and Education at Bu Ali Sina University, Iran

نویسندگان [English]

  • vahid Aliabadi 1
  • Saeed Gholamrazai 2
1 PhD Candidate of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ail Sina University,Hamdan, Iran
2 Dept.of rural developmant management,faculty of agriculture,librarian university,khoramabad
چکیده [English]

Considering the importance of SMEs in economic development many of developed and developing countries prioritize the establishment and supporting of them. For emerging entrepreneurial activities the related competencies are necessity. Purpose of this study is predicting variables affecting to students’ tendency to SMEs startup with focusing the required Competencies. Statistical population the study consisted of 198 Agricultural extension and education student at Bu Ali Sina University. According to the Patton’s table, a sample size of 164 was selected using a Quota sampling method. The questionnaires were used to collect the data. Questionnaire’s reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha formula and its coefficient is (α=0.88).Data were analyzed by ordinal regression equation with SPSS software. Using logistic regression, it was found that 26% of changes in the tendency to launch small and medium businesses are the most important influential variable on the tendency of students to set up small and medium enterprises, are strategic competencies. Results of U test (Mann Whitney test) showed that there are significant differences between girls and boys students in opportunity, communicative and mental competenciesOnly 17 percent of high-end students are in the of attitude small businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Tendencies
  • Competencies
  • SMEs
  • Bu Ali Sina University Students
اکبری، م. شکیبا، ح و زهتابی، م (1391). رابطه­ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی: مطالعه­ی موردی: دانشجویان دانشکد ه­های کارآفرینی و کشاورزی ورودی 87، فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 18 ، صص 105

بارانی، ش. حسینی لرگانی، س. زرافشانی، ک و پور سعید، ع (1391) . تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، پژوهش در نظام­های آموزشی، سال ششم، شماره 19 ، صص167-  198

محمدی الیاسی، م.، فراستخواه، م. و فرخ، ش. (1391). مهارت های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه ها، فصل نامه توسعه کارآفرینی.15. صص.185-201

علی بیگی، ا، توکلی، ج، علی ابادی، و(1391)، زیرساخت های توسعه ی تعاونی های دانش آموختگان کشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، 5 (23)، 21-35.

میرک زاده، ع،علی ابادی،ع (1391)، تحلیل بایسته های شغلی دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازار کار در بخش کشاورزی ، ، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ، 5 (21)، 27-39.

 

.

Ahmad, M., P. Preckel and S. Ehui. (2007). Modelling the Impact of credit onIntensifiication in Mixedcrop-livestock system: A case stady from Ethiopia. International Association of Agricalturaleconomists conference, Gold coast, Australia, August 12-18.

 

Allinson, C., Hayes, J ., (2008), the cognitive style index: a measure ofintuitionanalysis for organizational research. Journal of Managmt Studies33. PP. 119-135.

 

Aivazian, V.A. and E. Santor. (2008). Financial Constraints and Investment: Assessing the Impact of aWorld Bank credit program on Ssmall and Medium Enterprises in Sri Lanka. Canadian Journal ofEconomics, 41: 475-500.

.

Burger, L., O'Neill, C., Mahadea, D. (2005). The impact of previous knowledge and experience on the entrepreneurial attitudes of Grade 12 learners. South African Journal of Education, 25, 89.

 

Backes-Gellner, U., and Moog, P. (2013). The disposition to become an entrepreneur and the jacksof-all-trades in social and human capital. The Journal of Socio-Economics, 47(0), 55-72Bird, B. (2002). Learning Entrepreneurship Competencies: The Self-Directed Learning Approach.International Journal of Entrepreneurship Education, 1(2), pp. 203-228.

 

Dahlstrand, A.L ., (2007), Technology-based entrepreneurship and regionaldevelopment: The case of Sweden. European Business Review, 19(5): 373–86.

Dixon RA, Xie DY, Sharma SB (2005). Proanthocyanidins: a final frontier in flavonoid research?New Phytol 165: 9–28.

 

Duarte, N., and Diniz, F ., (2014), The role of firms and entrepreneurship on localdevelopment. Romanian Journal of Regional Science, 5(1): 54-69.

 

Hebert, R.F., and Link, A.N ., (2011), International Journal of Business and Social.Science (Special Issue), 2(9): 241-242.

 

Hughes, M. and Morgan, R. E. (2008), “Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth,” Industrial Marketing Management, Vol. 36(5), 651-661.

 

Harding, R. (2004). Global Entrepreneurship Monitor UK 2004. London: GEM.87-91.

 

Khajeian, D., and Rad, S.S., 2010, The formulation of model navigator of urbanmanagement for the development of entrepreneurship. Journal of UrbanManagement, 2(3): 119-132.

 

Karlsson, T. and Moberg, K. (2013). Improving perceived entrepreneurial abilities through education:Exploratory testing of an entrepreneurial self-efficacy scale in a pre-post setting. The International.Journal of Management Education, 11 (1): 1–11.

 

Karimi, S., Chizari, M., Biemans, H.J., and Mulder, M., (2012), Entrepreneurshipeducation in Iranian higher education: The current state and challenges.European Journal of Scientific Research, 48(1): 35-50.

 

Karimi, S., JA Biemans, H., Lans, T., Chizari, M., and Mulder, M., (2014), Effectsof role models and gender on students’ entrepreneurial intentions. EuropeanJournal of Training and Development, 38(8): 694-727.

 

Kautonen, T. Luoto, S. and Tornikoski, E. T. (2010) Influence of work history on entrepreneurialintentions in ‘prime age’ and ‘third age’: A preliminary study. International Small Business Journal.28(6): 583–601.

 

Krishnan, L. (2013). The Role of Competencies and Personality in Determining Success of Entrepreneurs in SMEs in Karnataka, India. International Business Management, 7(4): 258-266.

 

Lechner, Ch., Vidar, G. S. (2014). “Entrepreneurial orientation, firm strategy and small firm performance ”. International Small Business Journal, 32(1): 36-60.

 

Inyang, B.J. & Enuoh, R.O,(2009), Entrepreneurial Competencies: The Missing Links to Successful Entrepreneurship in Nigeria. International Business Research, 2(2), pp. 62-71.

 

Linan, F. Rodriguez-Cohard, J.C. & Rueda-Cantuche, J.M. (2010). Factors affecting entrepreneurialintention levels: A role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2):195–218.

 

Malek Mohammadi, I. and Sh. Shokry. (2009). Absorption and retention of graduates receiving loansagricultural employment in agriculture, horticulture and animal husbandry in agricultural labormarket. Journal of Agricultural Extension and Education, 5(1). pp. 62-71.

 

Mitchelmore, S. & Rowley, J.,(2010), Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2), pp. 92-111

 

Nik Raftar, T., (2011), The effect of personal and social competencies on theentrepreneurial personality (Case Study: Tosee Saderat Bank staff).Entrepreneurship Development, 4(14): 125-143.

Patten, M. L. (2002). Proposing empirical research. Los Angeles: Publishing.

 

Paniagua, A., (2013), Farmers in remote rural areas: The worth of permanence inthe place. Land Use Policy, 35(0): 1-7.

 

Rhee, Kenneth S.White, Rebecca J., 2007, The Emotional Intelligence ofEntrepreneurs. Journal of Small Business and Entrepreneurship. Vol.20 Issue: 4. pp. 62-71.

 

Oconnor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government

and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28 (1): 546–563.

 

Sam Aram, A., Gh. Latifi and A. Aghaee.(2009). Analsis the factors affecting employment in smallbusinesses in Iran. Journal of Business and Society, 106-107.

 

Zakareviius, Povilas , zuperka Aurimas.,(2015), Expression Of EmotionalInteligence In Development Of Students' ntrepreneurship. Economicsand Management, Vol.15, PP.865-873.

 

Zampetakis, L. A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., Moustakis, V.S.,2012, On the relationship between emotional intelligence andentrepreneurial attitudes and intentions. International Journal ofEntrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 15, No.6, PP. 595-618

 

UNIDO (2008). Small and medium sized enterprises. Technical Report, Available athttp//www.unido.org.

 

Maya, I. & Anton, M. (2012). Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs. ProcediaEconomics and Finance, 4, 3- 12.

 

Man, T.W.Y., Lau, T. .; and Chan, K.F. (2006). The Competitiveness of SMEs:A onceptualisation with Focus on Entrepreneurial Competencies.Journal of Business Venturing, 17(2):123-142.

 

Man, T.W.Y., Lau, T. & Chan, K.F.,(2002), The Competitiveness of Small andMedium Eenterprise: Aconceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, Vol. 17, PP. 123-142.

Movahedi, R.; Akbari,R.; Yaghoubi-Farani,A. and Khodaverdian,M.J.(2010). Improving the status of the agricultural graduates employment(case of Bu-Ali Sina University). Journal of agricultural extension and education research, 3(4),85-98

 

Fayolle, A., Linan,F. and Moriano, J. A. (2014). Beyond entrepreneurial intentions: values andmotivations in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal: 10(1), 1-11.

 

Dalborg, C. and Wincent, J. (2015). The idea is not enough: The role of self-efficacy in mediatingthe relationship between pull entrepreneurship and founder passion. International Small Business Journal:33(8) 974–984.

 

Shiri, N., Mohammadi, D., and Hosseini, S. M. (2012). Entrepreneurial intention of agriculturalstudents: effects of role model, social support, social norms, and perceived desirability. Archives of AppliedScience Research, 4(2), 892-897.

 

Smith, Z.A., and Wolverton, M. (2012). Higher Education Leadership Competencies: Quantitatively Refining a Qualitative Model. Journal of Leadership and Organizational Studies, 17 (1): 61-70.

 

Grace, E. and Ihuoma, I. (2013). Relationship between counselling and entrepreneurship developmentskill of Nigerian final year undergraduates, Procedia- Social Behavioral Sciences, 84 (3), 120- 127.

 

Yordanova, D. and Tarrazon, M.-A. (2010), “Gender differences in entrepreneurial intentions: evidence

from Bulgaria”, Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 15 No. 3, 245-261.