تاثیر آموزش های چندرسانه ای در آموزش کشاورزی شهری کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. کشاورزی شهری شیوه ای برای کاهش آسیب پذیری جمعیت های شهری جهان در برابر تغییرات اکولوژیکی است .در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزشی چندرسانه ای کشاورزی شهری به منظور آموزش کشاورزی خانگی با استفاده از الگوی تحقیقات تجربی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد و بدون استفاده از گزینش تصادفی استفاده گردید. جامعه آماری را 110 خانواده شهری کرمانشاه که دارای تجربه کاشت و پرورش گیاهان در خانه را داشته و در مسابقه ی فضای سبز خانگی در سال 1393شرکت کرده بودند، تشکیل دادند. حجم نمونه 60 خانواده بود که به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند، گروه کنترل و آزمودنی. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و از پرسشنامه پیش آزمون- پس آزمون جهت جمع آوری داد ه ها استفاده شد، پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ 85 درصد و روایی آن با استفاده از نظر کمیته راهنما تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss21 و از آماره ی t student استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری از نظر دانش و مهارت گروه آزمودنی پس از اجرای روش آموزشی چند رسانه ای نسبت به گروه گواه حاصل شد. پیشنهاد می گردد در راستای تهیه نرم افزارهای دیداری کشاورزی در شهرها مسولین ذی ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، پارک ها و فضای سبز، دانشگاه ها و موسسات و... اهتمام بیشتری در رابطه با کشاورزی شهری در جهت آگاهی شهرنشینان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of multimedia training on urban agriculture education in Kermanshah

نویسنده [English]

  • Abdulhamid papzan 2
2 . Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural and Natural Resources campus, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The agricultural sector is the largest consumer of natural resources and at the same time plays a big role in preserving them as well. Urban agriculture is a method for decreasing the vulnerability of the urban population of the world against ecological changes.This study investigates multimedia measurement of the effectiveness of urban agriculture for the purpose of home agricultural education using empirical research model Pretest-posttest control group without the use of random selection. The population of the study is 110 urban families in the city of Kermanshah who have had the experience of planting and growing plants at home and participated in Green Domestic Spaces Competition in 2014. The sample included 60 families which were divided in two 30 member groups, control and test groups. Sampling was conducted in the form accessibility and pre- and post-test questionnaires were used to collect the data. The reliability of the test was reported to be 85% using Cronbach's alpha and its validity was confirmed by supervisor Committee. SPSS 21.0 and t-test were used for the analysis of the data. Since any change in views takes a lot of time, this study has only focused on the areas of knowledge and skill. The results indicated that there is a significant difference between knowledge and Skills of test groups after the implementation of multimedia training methods and those of the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban agriculture
  • Educational impact
  • Multimedia
  • Empirical research pattern
احمدی، م.، فلاح، و.، میرزا خانی، س. (1390). مقایسه چندرسانه‌ای تعاملی با چندرسانه‌ای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانش آموزان ابتدایی، فصل‌نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم، ص 129.

دانشپور، ع. (1387). کشاورزی پایدار، ضرورت‌ها و راهکارها، همایش ایده‌های نو در حوزه‌ی مدیریت شهری، ص 10.

روضاتی، ح.، قنبران، ع. (1383). تعامل دوسویه شهر ومحیط زیست با رویکرد کشاورزی شهری، دومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست، ص9.

قدیمی، ا. (1392). نقش و تأثیر رسانه‌های همگانی نوین بر نظام آموزش و پرورش، مجله علوم اجتماعی، شماره 67، ص 29.

مرادی، ج.، فاضل‌پور، م.، صادقی، ج.، حسینی، ز. (1387). بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان‌زدایی محدود شهر با استفاده از سنجش از دور، فصل‌نامه تحقیقات مرتع و بیابانزدایی ایران، شماره15، ص 12-1.

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری تهران، (1389). کشاورزی شهری، نشریه دانش شهر، شماره 25. ص 9.

مقدسی، م.، داوری، م.، زنگارکی فراهانی، ا. (1393). کشاورزی شهری، همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه، ص 2.

یادآور، ح.، خرازی، ش. (1392). کارکردهای کشاورزی شهری در شهرسازی پایدار، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، ص4.

 

Alaimo, K., Pack nett, E., Miles, R. A., Kruger, D. J. (2008). Fruit and vegtabel Intake among urban community gardener. Journal of Nutrition Education and behavior, 40 (2), 94-101.

Armstrong, D. (2000). A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community development. Health & place, (6), 319-327.

Ashley, I., Lukeeram, K., Travailleur, CH., (2013). Potato Extension and Training information system (PETIS): An impact study. International Journal of Education and Development using information and communication Technolog. (IJEDICT), vol 2, issue 1, pp4-10.

Bradly, K., Galt, R. E. (2013). Practicing food Justice at dig deep farms & oroduce, East bay area, California: self- determination as a guiding value and intersection with food logics, Local Environment, 1-15.

FAO. (2001). A briefing guide for the successful implementation of urban and peri- urban agriculture in developing countries and countries of trasition, by A. W. Drescher.

FAO. (2008). Urban agriculture for sustainable poverty alleviation and food security, by Drescher & Jacobi.

Golden, Sh. (2013). Urban agriculture impacts: Social, Health, and Economic: Aliterature review, uc sustainable agriculture research and Education program

Holland, L. (2004). Diversity and connections in community gardens: a contribution to local sustainability. Local Environment,285-305.

Hwan, S., seong, K. (2014). Virtual farmers Training: realistic simulation with amusements using historic simulation and game storyline. International Journal of Multimedia and ubiquitions Engineering vol 9, no 5.

Hward, J. (2006). The impact of interactive multimedia on nutrition and physical activity knowledge of high, volume 44, number 2.

Ismassabah, I., Marina,I., Fariza, H. (2014). Studies the Extensive use of multimedia elemens and user preferences for slamic knowledge dissemination, vol 6, no. 1.

Levkoe, C. Z. (2006). Leaving democracy through food justice movments. Agriculture and human values, (23), 89-98.

Mougeot, LUC. J. A. (2006). Growing better cities: urban agriculture for sustainable development research center (LDRC),Canada.

Nugent,R. (2000). The impact of urban agriculture on the hosehold and local Economies.

Ober Allen,J., Alaimo,K., Elam,D.,Perry,E. (2008). Growing vegetables and values: Benefits of Neighborhood- Based community Gardens for Youth development and nutrition,3 (4), 418-439.

Patel,I. C. (1991). Gardening s socio ecouomic impacts. Journal of extension,29 (4), 1-3.

UN,2009. World Urbanization prospects: the 2005 Revision Population Database. http://www. un. org/ease/population/publication/WUN 2005/ 2005WUP. Htm.

Willemes, M. (2005). Values in education: A challenge for teacher educator. Journal of teaching and teacher education, 21, 205-210.