عامل های مؤثر بر نگرش دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان نسبت به خود اشتغالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22092/jaear.2014.100048