فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی به موجب مجوز شماره 89282 مورخ 1389/11/18کمیسیون نشریات علمی کشوردارای درجه علمی-پژوهشی بوده و درپایگاههای SID, ISC ,MAGIRAN و سیویلیکا نمایه شده است.

آخرین ضریب تأثیر اعلام شده:0/256

شاپای چاپی:1205-2717

شاپای الکترونیکی:1213-2717

شماره جاری: دوره 13، شماره 57، تابستان 1400، صفحه 3-211 

1. نقش مولفه ها در چالش های نظام نوین ترویج کشاورزی مازندران

صفحه 38-60

علی اسداله پور کوتنایی؛ حسن علیپور؛ فاطمه فرهادی


شناسنامه نشریه