فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی به موجب مجوز شماره 89282 مورخ 1389/11/18کمیسیون نشریات علمی کشوردارای درجه علمی-پژوهشی بوده و درپایگاههای SID, ISC ,MAGIRAN و سیویلیکا نمایه شده است.

آخرین ضریب تأثیر اعلام شده:0/256

شاپای چاپی:1205-2717

شاپای الکترونیکی:1213-2717

شماره جاری: دوره 12، شماره 53، تابستان 1399، صفحه 1-224 

5. سازه های موثر بر نگرش کارشناسان کشاورزی استان بوشهر نسبت به فناوری کاربرد آفت‏ کش‏ها

صفحه 96-110

پرویز بیات؛ نوذر منفرد؛ حسن علیپور؛ محمود ایزدی؛ مهناز امیر امینی خلف لو


6. سبب روانشناختی دانش آموختگان رشته های کشاورزی دختر همدان

صفحه 111-138

مهرناز خیاطی؛ رضا موحدی؛ الهه حجازی؛ سعید کریمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2717-1205
شاپا الکترونیکی
2717-1213