فصلنامه "پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی" به موجب مجوز شماره 89282 مورخ 1389/11/18کمیسیون نشریات علمی کشوردارای درجه علمی بوده و در پایگاه های SID, ISC ,MAGIRAN و سیویلیکا نمایه شده است. هزینه دریافت و پذیرش مقاله در این فصل نامه مبلغ 2/500/000ریال می باشد که در دو مرحله(زمان بارگذاری،1میلیون ریال و برای چاپ و نشرمبلغ 1/5میلیون ریال) از نویسندگان دریافت می شود..
شماره حساب: IR640100004001038803012344  بنام: خزانه تمرکز وجوه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی نزد بانک مرکزی با شماره شناسه:372038874140103000000000000001 درنظر گرفته شده است.

آخرین ضریب تأثیر اعلام شده:0/256

شاپای چاپی:1205-2717

شاپای الکترونیکی:1213-2717

شماره جاری: دوره 14، شماره 63، اسفند 1401، صفحه 1-171 

عامل های مؤثر در ترویج و آموزش کشت گل محمدی در ساری

صفحه 68-91

مهدی چرمچیان لنگرودی؛ عبدالرضا تسلیمی ماچک پشتی


نیازمند یهای آموزشی گردو کاران شهرستان رابر استان کرمان

صفحه 155-171

شاپور ظریفیان؛ حسین کوهستانی؛ شمسی بهشتی نهند؛ الهام شجاع‌الدینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها