فصلنامه "پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی" به موجب مجوز شماره 89282 مورخ 1389/11/18کمیسیون نشریات علمی کشوردارای درجه علمی بوده و صاحب امتیاز آن موسسه آموزش وترویج کشاورزی می باشدکه به مقالات مرتبط با پژوهش درحوزه مدیریت آموزش کشاورزی اختصاص دارد.

فصل نامه در پایگاه های SID, ISC ,MAGIRAN و CIVILICA نمایه شده است.

هزینه‌ی چاپ مقاله در این نشریه چهار میلیون ریال است که بر اساس آیین نامه دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 16042 مورخ 1400/2/1 در دو مرحله (مبلغ دو میلیون ریال پس از تایید دبیر تخصصی و پیش از ارجاع به داوری و مبلغ دو میلیون ریال قبل از نشر و چاپ مقاله) دریافت می‌شود.

شماره حساب: IR640100004001038803012344  بنام: خزانه تمرکز وجوه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی نزد بانک مرکزی با شماره شناسه:372038874140103000000000000001 درنظر گرفته شده است.

کلیه مقاله های  فصل نامه بصورت دسترسی آزاد دراختیار عموم علاقمندان قراردارد.

داوری مقاله ها در بازه زمانی حداکثر 14روزه توسط دو داور اولیه و نهایتاً توسط داور تطبیق (در بازه زمانی 10 روزه) مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرد.

این فصل نامه تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)   منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

آخرین ضریب تأثیر اعلام شده:0/457(اردیبهشت 1403)

شاپای چاپی:1205-2717

شاپای الکترونیکی:1213-2717

شماره جاری: دوره 15، شماره 67، اسفند 1402، صفحه 1-157 

رهیافت آموزشی توانمندسازی زنان تسهیلگر روستایی حاشیه طرح آبخوانداری کوثر تنگستان

صفحه 11-32

10.22092/jaear.2024.362634.1956

مهناز امیر امینی خلف لو؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ حمیدرضا رضازاده بهادران؛ پرویز بیات؛ علیرضا حسنی بافرانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) اعضای مشورتی هیات تحریریه ویراستار ادبی نشریه دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها