نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندم کار استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش وترویج کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیاردانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

برای دست یابی به کشاورزی پایدار و مناسب، باید بین عامل­های اقتصادی، اجتماعی، زیستی و فردی، غیر فردی و معنوی تعادل برقرار شود. این پژوهش با هدف تفکیک سطح دانش­کشاورزان گندم­کار استان تهران درزمینه کشاورزی پایدار، براساس متغیرهای اقتصادی اجتماعی بود. حجم جامعه آماری8532 گندم­کار استان تهران بودند که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 130 تن تعیین شد و اطلاعات لازم از آنها گردآوری شد. این تحقیق علی-قیاسی به شیوه میدانی با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه را اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تأیید کردند و پایایی آن با انجام مطالعه‌ی راهنما و محاسبه ضریب آلفای ترتیبی با استفاده از نرم افزارR محاسبه شد و مقدار آن برابر با (89=α) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی(رگرسیون ترتیبی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS19 انجام شد. یافته­ها نشان دادند که دانش گندام­کاران در حیطه‌ی کشاورزی پایدار بیش‌تر گندم کاران در سطح متوسط است. متغیرهای (سن، عمل‌کرد گندم، میزان زمین زیر کشت آبی و شمار دوره­های ترویجی شرکت کرده) توان برآورد احتمال رشد دانش زیست محیطی گندم کاران را در حد24درصد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Socio-economic Factors on Tehran Wheat Growers,Sustainable Agriculture Knowledge, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Khayati 1
  • Vahid Aliabadi 1
  • Hasan Sedighi 2
چکیده [English]

 
To achieve sustainable agriculture and appropriate, should be between socio-economic factors and environmental factors, individual, personal and spiritual balance This study aims to distinguish knowledge of wheat farmers in sustainable agriculture was based on socio-economic variables. 8532 is the population size. According to Cochran formula, the sample size of 130 was determined and the data were collected from them.this study was causal-way communication to field conducted by way of a questionnaire survey and the validity of professors of agricultural extension and education at Tarbiat Modarres University confirmed And alpha coefficient was calculated by using the R software and its value is equal to (89 = α) was confirmed was confirmed. Data analysis in two parts: descriptive and inferential statistics(Regression)  were performed using SPSS software SPSS19. Results showed that the More of farmers in the area of sustainable agriculture farmers 'medium' Of socio-economic variables (age, yield the amount of land irrigated farming, the number of the company's promotional periods) high power levels24 based on environmental concerns are rural

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Sustainable agriculture
  • Knowledge wheat
  • agriculture knowledge
  • communication channels
  • wheat farmers
آیینی، ف. (1387). سنجش اثربخشی آموزش مولدان در افزایش تولید برنج استان­های گیلان و مازندران در سال 77-1376 .پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
پازوکی، س. و شاه­پسند، م. ر. (1393). نقش آموزش­های ترویجی بر بهبود مدیریت گلخانه­داری از دیدگاه گلخانه­داران آموزش دیده پاکدشت. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 28، بهار، قابل دسترسی در:
جنت، س. چیذری، م. و عباسی، س. (1387). بررسی دانش فنی گاوداران پیرامون بهبود کیفیت شیر: مطالعه موردی شهرستان گلپایگان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 1، ص 60-49.
چارسوقی امین، ح. موسوی، س. ا. و فرج اله حسینی، س. ج. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش روش­های کشاورزی پایدار در کشت آبی توسط گندم­کاران استان سیستان و بلوچستان در سال زراعی 84-85. مجله یافته های نوین کشاورزی، سال دوم، شماره 1، ص 96-82.
حیدری ساربان، و. (1390). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر دانش کشاورزان گندم­کار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر). مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره 4، زمستان، (پیاپی 16)، صص 111-96.
رستمی، ر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در حفاظت از آب و خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.
صدیقی، ح. و روستا، ک. (1383). بررسی عوامل تأثیر گذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران نمونه استان فارس. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 34، شماره 4، ص 924-913.
عمانی، ا. ر.، و چیذری، م.(1385). تعیین ویزگی های اجتماعی-اقتصادی و زراعی گندم کاران شهرستانهای اهواز، دزفول و بهبهان با توجه به پذیرش روشهای کشاورزی پایدار کم نهاده (LiSA). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دهم، شماره اول، ص 119-110.
عنایتی راد، م. آجیلی، ع. رضایی مقدم، ک. و بیژنی، م.(1388). عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان ذرت کار در زمینه کشاورزی پایدار در منطقه شمال غرب. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 2، ص 69-59.
میرگوهر، م. و موحد محمدی، ح.(1387). بررسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و ترویجی کشاورزان با استفاده از رویکرد سنجش اختلافی سطح دانش فنی و میزان کاربرد آن (مطالعه موردی گندم کاران استانهای تهران و اصفهان). مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 1، ص 72-61.
کرمی ، ع . ١٣٧٢ . توسعه پایدار و سیاست کشاورزی . مجموعه مقالات دومین سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران . شیراز : مرکزنشر دانشگاه شیراز.
سلمانزاده ، س . ١٣٧١ . کشاروزی پایدار، رهیافتی در توسعه کشاورزی کشور ورسالتی برای ترویج ایران . مجموع مقالات ششمین.٢٩- سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور ،تهران : سازمان ترویج کشاورزی ،ص
 
Absher, W. 2000. Current Challenges for Agricultural Development. [On-Line]. Available:
http://www. uky.edu/Agriculture/AgPrograms/main/pretty1b.gtml
 
Absher, W. 2007. What is Sustainable Agriculture? [On-Line]. Available: http:/ /www. uky.edu/
Agriculture/ AgPrograms/main/pretty1d.gtml
 
Ahmad, B., Chaudhry, M. A. & Bajwa, M. A. (2005). Prospects for low input sustainable agriculture in Pakistan. Progressive Farming, 12 (1): 67-70.
 
Boelense, D., Greek, E., & Ladisa, G. (2008). Water resources in the arid realm. London & New York: Rutledge, pp. 32-35.
 
Bos, M. G., Bosch, H. V. D., Diemont, H., Keulen, H. V., Lahr, J., Meijerink, G., & Verhagen,A.( 2007). Quantifying the sustainability of agriculture. Journal of Irrigation and Drainage Systems, 21(1): 1-15.
 
Dietz, T., Fitzgerald, A., &Shwom , R. (2005). Environmental values. Annual Review of Environment and Resources, 30 (3): 335-372.
 
Ferrigno, S., Ratter,S. G., Ton, P., Vodouhe, D. S., Williamson, S., & Wilson, J.( 2006). Organic cotton can help small farmers in Africa. Aspects of Applied Biology, 79 (5): 57-62.
 
Martin, S. Diaz, G.I., Plaza, E., Ruiz, M., & Castro, P.J. (2011). “State of the art of frameworks and middleware for facilitating mobile and ubiquitous learning development,”. The Journal of Systems and Software, 84,1883-1891.
 
Moore; J F., P. M. Quayle; J. Robinson; B. Sawada; G. Spiegelman & R. Van Wynsberghe. (2005). Recreating the university from within: Collaborative reflections on the University of British Columbia's engagement with sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6: 65-80.
 
Motha . R ,P. (2007). Development of an agricultural weather policy. Agricultural and Forest eteorology 142 303–313 .
 
Panel, D. j., Marshal, G. R., Barr, N., Curtis, A., & Vanclay F. (2006). Underetanding and promoting adoption of conservation practices by rural Land holders; Forthcoming in Australian. Journal of Experimenture, 46 (11): 1407-1424.
Sharma, L. K., Chandargi, D. M. & Khurana, G. S. (2002). Farmer's characteristics and adoption of kharif maize technology. Indian Journal of Extension Education. 38(102): 88-89
 
Sain, G.E. & H. J. Barreto. 2009(). The Adoption of Soil Conservation Technology in El Salvador:
Linking Productivity and Conservation. Journal of Soil and Water Conservation, 51(4): 313-321.
 
Singh, R. K (2000). Farmers' knowledge of late sowed wheat production technology. Indian Journal of Extension Education, 35(3&4), 255-258.
 
 
Senanayake, R. 1991. Sustainable Agriculture Definitions and Parameters for Measurement. Journal of
Sustainable Agriculture. 1(4) 7-28.