بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، رسول [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 • بابایی، مونا [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران.
 • بابایی، مونا [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • بیات، پرویز [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران
 • بیات، پرویز [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران.
 • بیات، حسن [1] رییس اداره رسانه های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
 • بادسار، محمد [1] استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان
 • باقری، اصغر [1] دانشیار گروه آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • برادران، مسعود [1] استاد
 • برادران، مسعود [1] استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • برادران، مسعود [1] - دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • برادران، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] عضوهیأت علمی دانشگاه رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- گروه ترویج و آموزش کشاورزی
 • برادران، مسعود [1] هیات علمی
 • برادران، مسعود [1] دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان
 • برادران، مسعود [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • بیژنی، مسعود [2] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بیژنی، مسعود [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • بیژنی، مسعود [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • بستان پیرا، ذبیح الله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
 • بصام، سید جلال الدین [1] دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادکشاورزی
 • بطحایی، سیده سمیه [1] دانشجو
 • بلالی، حمید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
 • بلالی، حمید [1] دانشیار اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا، همدان.
 • بلالی، حمید [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، ددانشکده کشاورزی، انشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • بندری، ابوالمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • بندری، ابوالمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • بهرامی، فریده [1] دانش آموخته کارشناسی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

پ

ت

ج

 • جاویدانه، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه رازی
 • جعفری، حبیب [1] استادیار، گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جلیلی، سودابه [1] استادیاردانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • جلیلی، سودابه [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • جلیلیان، سارا [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جمشیدی، امید [1] دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جمعگی، مهدی [1] دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • جنگ چی کاشانی، سمیه [1] دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 • جهان پناه، بیژن [1] مشاور سازمان تعاون روستایی و معاون دفتر توسعه وآموزش
 • جهانگیری، شیدا [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
 • جوانبخت، فاطمه [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
 • جوزا، هاجر [1] دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارع، ابوذر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • زارع، عادل [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • زارع، عادل [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • زارعی، رها [1] دانشجوی دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • زارعی، مجید [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.
 • زائری، هاجر [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.
 • زبیدی، طاهره [1] گروه ترویج کشاورزی، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانش‌یار و عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.
 • زردویی، سمیرا [1] دانشجو
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشگاه رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکترا آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان
 • زلیخایی سیار، لیلا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • زمانی، غلامحسین [1] استاد ترویج و آموزش کشاوری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زمانی، ناصر [1] دانشیار، بخش ترویج وآموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران.

س

 • ساعی، مهدیه [1] استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران.
 • سامیان، مسعود [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.
 • سامری، مریم [1] استادیار مدیریت آموزشی- گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 • سبحانی، سید محمد جواد [1] دانشجوی دوره دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سبحانی، محمدجواد [1] دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سبزه، محمد [1] دانشجوی دکترای حرفه‌ ای مدیریت کسب و کار سازمان مدیریت صنعتی، نمایندگی استان گلستان
 • سپه پناه، مرجان [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران.
 • ستوده، بهنوش [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سید اسحقی، علی رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • سرمدی، محمد رضا [1] استادیار دانشگاه پیام نور تهران
 • سعدی، حشمت الله [1] هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
 • سعدی، حشمت الله [1] دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
 • سعدی، حشمت اله [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
 • سعدی، حشمت اله [1] عضو هیات علمی/دانشگاه بو علی سینا
 • سعدوندی، مهسا [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • سلیلی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • سلیمی، قاسم [1] دانشگاه شیراز
 • سلیمان نژاد، سمیه [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 • سنگی، فروغ [1] دانشگاه شیراز
 • سواری، مسلم [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سواری، مسلم [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سواری ممبنی، آمنه [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • سوختانلو، مجتبی [1] گروه مهندی آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

ش

ص

ض

 • ضیایی، محمدصادق [1] استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • ضیایی، محمد صادق [1] استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • ضیایی مهر، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی دزفول
 • ضرابیان، فروزان [1] عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لشگرآرا، فرهاد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • لشگرآرا، فرهاد [1] گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

م

ن

و

ه

ی