راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه ی مقاله

 برای برقراری رابطه موثر و متقابل بین هیات تحریریه، نگارندگان مقاله های علمی  و مخاطبان فصل نامه و آسان سازی و سرعت بخشی روند بررسی و پذیرش، پیشنهاد می شود نگارندگان محترم مقاله های خود را به طور دقیق براساس این راهنما تدوین نمایند و پس از اطمینان از رعایت این شیوه نامه، مقاله را از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://itvhe.areo.ir ارسال نمایند.

 

صفحه ی اول:

شناسنامه ی مقاله:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

- نام و نام خانوادگی نویسنده( گان) به فارسی و انگلیسی(نام نویسنده مسئول، با ستاره مشخص شود)

- رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی

- نشانی کامل نویسنده مسئول: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و رایانامه

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله، توسط موسسه ای تامین شده باشد نام موسسه مزبور در پایان مقاله و در قسمت سپاسگزاری قید شود.

 

صفحه ی دوم:

عنوان و چکیده مقاله شامل:

- عنوان کامل مقاله به فارسی

- عنوان کامل مقاله به انگلیسی

- چکیده فارسی (حداکثر 250 واژه)

- چکیده انگلیسی (حداکثر 250 واژه)

- کلیدواژه های فارسی (حداکثر 5 واژه)

- کلیدواژه های انگلیسی (حداکثر 5 واژه)

توجه: اسامی نویسنده یا نویسندگان نباید در این صفحه و در سایر صفحه های مقاله نوشته شود.

 

شیوه ی نگارش:

تمام قسمت های مقاله روی کاغذ سفید بدون آرم یا نشان به ابعاد 29/5 × 21 سانتی متر (A4) با فاصله خطوط 1 و رعایت 3 سانتی متر حاشیه درچهار طرف وبدون اشتباه تایپی تهیه شوند. تا آنجا که ممکن است از بکاربردن کلمه های خارجی در داخل متن مقاله خودداری شود و این کلمه ها در صورت ضرورت در پانوشت در آخر مقاله با ذکر شماره درج گردند. نام نگارنده (گان) خارجی به فارسی نوشته شده و تاریخ میلادی انتشار اثر مربوط داخل پرانتز به فارسی درج گردد.

متن مقاله به صورت دوستونی وبا Word 2007با قلم B Nazanin13برای متن فارسی و قلم Times New Roman 12برای متن لاتین،تنظیم شود و تعداد صفحه های مقاله شامل (شناسنامه، چکیده و منبع ها) از 20 صفحه تجــــــاوز نکند. برای روان خوانی و آسان سازی درک، تا جایی که می توانید متن مقاله را با واژگان فارسی نوین بنگارید.

عنوان

عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوا بوده از 25 کلمه تجاوز نکند.

 

چکیده

چکیده مجموعه ی فشرده ، گویا و روانی از مقاله است که در آن هدف، روش تحقیق، روش های پردازش و تحلیل داده هاو دست آوردهای عمده منظور شده و از 250 کلمه تجاوز نکند. واژگان کلیدی برای راهنمایی خوانندگان مقاله و یافت سریع مقاله در منبع ها و موتورهای جستجو است. این واژه ها باید در متن چکیده وجود داشته باشند و در سطرجداگانه با عنوان "نمایه واژه گان" در پایان متن چکیده فارسی و با عنوان Index Terms در پایان متن چکیده انگلیسی نوشته شوند.

 

مقدمه

مقدمه شامل معرفی و توجیه موضوع مورد پژوهش است که در آن به مبناهای نظری و تحقیق های انجام یافته در زمینه مورد نظر، به ویژه مقاله های مرتبط با عنوان هایی که پیش از آن در این فصل نامه چاپ شده اند، به اندازه کافی ارجاع  داده شده باشد و هدف پژوهش را نیز به وضوح دربرداشته باشد.

 

روش شناسی

این قسمت شامل شرح کامل نوع و روش(ها)ی انجام تحقیق و پردازش و روش های آماری تحلیل داده ها و دلیل های علمی انتخاب و استفاده از آن هاست که باید دربرگیرنده جامعه ی آماری وحجم و روش نمونه گیری صحیح نیز باشد.

 

یافته ها

یافته های تحقیق به صورت نوشتار، نمودار، جدول یا نگاره در این قسمت ارایه و توضیح داده شوند. اطلاعات جدول ها نباید به صورت منحنی، نگاره یانمودار یا به شیوه دیگری در مقاله تکرار شوند. هرجدول با یک خط افقی از عنوان جدول و سرستون ها با یک خط افقی از متن جدول جداشوند و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در متن جدول نباید از خط های عمودی یا افقی دیگر استفاده شود. عنوان جدول به صورت: جدول، شماره ، خط تیره و سپس گویه معرف جدول به صورت راست چین بالای جدول ذکر گردد.

 

بحث و نتیجه گیری

دست آوردهای تحقیق در این قسمت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف تحقیق با نتیجه های دیگر پژوهش های مطرح شده مقایسه و پیشنهاد های کاربردی بر پایه یافته های تحقیق ارایه شوند.

 

منبع ها

برای رعایت حقوق معنوی نگارندگان، همه ی منبع هایی که در متن اشاره شده اند به طورکامل در لیست منبع ها درج شوند. این لیست نباید منبعی که در متن استفاده نشده را در برداشته باشد. منبع های مورد استفاده، بر پایه الگوی APA ، به ترتیب الفبایی نام فامیل اولین نگارنده ی هر منبع آورده شوند. در تنظیم منبع ها ابتدا منبع های فارسی و سپس خارجی ذکر شوند.در مورد کتاب، نام کتاب ودر مورد مقاله، عنوان بعد از نام نویسنده  به صورت ایرانیک یا ایتالیک درج شوند.برای آگاهی بیشتر از شیوه ی منبع نگاری، به مقاله های چاپ شده در این فصل نامه مراجعه فرمایید.

 

چکیده به زبان انگلیسی

چکیده به زبان انگلیسی (ABSTRACT)، باید ترجمه ی درست (به لحاظ شیوه ی نگارش و ادبیات انگلیسی)،  کامل و دقیق چکیده ی فارسی باشد.

 

پانوشت

پاورقی ها به ترتیب شماره در پایان متن مقاله و پیش از فهرست منبع ها ذکر شوند.

 

شیوه ی ارسال:

مقاله ی تنظیم شده بر پایه ی شیوه نامه را پس از ثبت نام در سایت از بخش ارسال مقاله ی سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس http://itvhe.areo.ir ارسال کنید.