نقش مولفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارآموزش دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار ترویج وآموزش کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

4 استادیارمدیریت آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش علی-ارتباطی تحلیل مولفه‏های فناوری اطلاعات در مدیریت دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه می‏باشد. در این زمینه به منظور بررسی مدیریت دانش از مدل هفت مرحله‏ای بکوویتز و ویلیام (یافتن، به‏کارگیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، ایجاد و نگهداری، حذف) بهره گرفته شد. جامعه آماری 899 تن کارکنان  بخش اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان شمار 269 تن از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی گرد‏آوری داده‏ها پرسشنامه‏ای از پرسش‏های استاندارد شده و محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش‏ها نیز با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش همبستگی و ارتباط مثبت معنی‏داری وجود دارد. با توجه به نتیجه‏ی تحلیل مسیر مبنی بر  وجود تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بین همه‏ی مولفه‏های فناوری اطلاعات با مدیریت دانش می‏توان نتیجه گرفت که هر یک از مولفه‏های فناوری اطلاعات در مدیریت دانش تأثیر دارند به‏طوری که افزایش در هر یک از مولفه‏های فناوری اطلاعات در مدیریت دانش تأثیر می‏گذارد. مهم ترین متغیرهای برونزای تأثیرگذار بر مدیریت دانش به ترتیب نحوه ذخیره و بعد نحوه تبدیل اطلاعات مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Information Technology on Knowledge Management at Agriculture Organization Personnel at Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • reza mouvahedi 1
  • farshad hamzeei 2
  • aliasghar mirakzadeh 3
  • nader naderi 4
چکیده [English]

The aim of this casual research was to analyze the impacts of information technology impacts on knowledge management of Agriculture Organization personnel at Kermanshah Province. Bukowitz and Williams' seven sections model include getting, using, learning, contributing, assessing, building/maintaining and discarding was used to assess knowledge management of those personnel. The statistical population consisted of 899 Jihad-Agriculture Organization staff (N=899) among them a number of 269 were randomly selected using Krejcie and Morgan's sampling table. The data collection tool was a questionnaire included both standardized and researcher made questions validated by a group of relevant experts. The reliability of the questions was calculated through ordinal Alpha coefficient (α=0.91). Results showed that there was a significant relationship and correlation between knowledge management and information technology variables. Based on the path analysis results, direct and indirect impacts were observed between all information technology variables and knowledge management. Other words, every single information technology variable had a significant impact on knowledge management that means the more improvement in each information technology variable, the more direct impact on knowledge management of the agricultural staff. The most important external variables affecting on knowledge management were determined as information storage and information transformation respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge Management
  • Bukowitz and Williams's Model
  • Information Technology
  • Agricultural Staff
احمدی، س. ع. ا. و  صالحی، ع. (1391). مدیریت دانش. تهران: دانشگاه پیام نور.
اخوان، پ. ؛ زاهدی، م. و تجمی، ع. (1390).عامل‏ها کلیدی موفقیت مدیریت دانش در زنجیره‏های تامین صنایع خودروسازی ایران، نشریه مدیریت فردا ، شماره 26 ، صص 100 – 77 .
 آزادی احمد آبادی، ق. و آزادی احمد آبادی، الف. (1388).  فناوری اطلاعات در مدیریت دانش؛ کاربردها و تاثیرات، تدبیر، شماره 211، صص 60 – 55 .
افرازه، ع. (1386 ). مدیریت دانش (مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی). انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
جعفری، م. و اخوان، پ. (1385). طراحی مدل مفهومی  مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت، فصلنامه مدیریت فردا، شماره 14و13، صص 32 – 23.
جعفری، م.، ابن رسول،  س. ا. و دیده ور، ف. (1385). نقش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در مدیریت ریسک پروژه، نشریه بین المللی علوم مهندسی، شماره 5 ، صص 37 – 31.
جمشیدی، ع. (1385). کنکاش در دنیای مدیریت دانش توافقها و عدم توافقها در جامعة دانشگاهی و اجرایی. پیک نور، سال هفتم، شماره4، صص 144 – 129.
رهنورد، ف. و محمدی، ا. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‏ها و مراکز آموزش عالی تهران. نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات، دوره 1، شماره 3، صص 52 – 37.
رونیاسی، م.؛ موحدی، ر.؛ مولوی، ع. و رونیاسی، ن. (1390). ارزیابی ابعاد و شاخص‏های فرهنگ سازمانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان. فصل‏نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 19، صص43-53.
سبحانی، ی. ؛ هنری، ح.،  شهلایی،  ج. و احمدی، ع. (1391). رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی. نشریة مدیریت ورزشی، شماره 17، صص 73 – 55.
شائمی برزکی، ع. (1384). تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش. تهران: 29 -1 آذرماه 1384.
صباغچی، س. ؛ قاضی نوری، س. س.، و الهی، ش. (1390). انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه  محصول جدید نرم افزاری. مدیریت بهبود، سال پنجم، شماره 2، صص 100 – 80 .
صلواتی، ع. ؛کفچه، پ. و صالح پور، ک. (1390). بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک رفاه. فراسوی مدیریت، شماره 16، صص 78 – 59.
عباس زاده شهری، ع. و رجبلو، ر. (1388). مدیریت دانش محور و کاربرد آن در شرکت‏های اکتشاف و تولید. اکتشاف و تولید، شماره 61 ، صص 18 – 9. 
کاملی، ج. (1387). مدیریت دانش و موانع آن در سازمان های دولتی، کاراگاه شماره 3 ، صص 39 – 17.
نجفقلی نژاد، ا. و صادق زاده، ع. (1390). فناوری اطلاعات و بهینه سازی مدیریت دانش: ابزارها و چالش‏ها، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی شماره 2 ، صص96 – 60.
نجفی کلیانی، و. و عباس نژاد، س. (1390). چالشهای پیاده سازی استراتژی مدیریت دانش. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: 1-2 تیرماه 1390 .
نکودری، م. و یعقوبی، ن. (1390). بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران. پژوهشهای مدیریت عمومی، شماره 13، صص 119 – 95.
 
Bukowitz, W. & Williams, R. (2000). The knowledge management Fieldbook. London: Prentice Hall.
Choi, B. and Lee, B. (2003).Knowledge Management as a catalyst for innovation within organizations, Organisation Study,18(7):403- 417
Davenport, T. and Prusak, L. (1998). Working Knowledge: Managing What Your Organisation Knows, Harvard Business School Press, Boston, MA.
Hales, S. (2001). Dimensions Knowledge and its Management, Available at:www. Insigting.co.uk.
ITAA, (2010). TechAmerica: Where the future begins.Itaa organization, Available at:www.itaa.org., Retrieved 2015.06.28.
Jimmy, G. N. and Li, K.X. (2003). Implications of ICT for Knowledge Management in Globalization. Journal of information management and computer security. 11 (4), 167-174.
Kakabadse, N., Khakadse, A. and Kouzmin, A.(2003). Reviewing the knowledge Managementliterature: towards a taxonomy. Journal of Knowledge Management, 7(4),75-91.
Khalifa, M. & Liu, V. (2003). Determinants of successful knowledge management programs. Electronic Journal on Knowledge Management. 1(2), 103-112.