دوره و شماره: دوره 7، شماره 34، پاییز 1394، صفحه 1-134 
10. رابطه شخصیت پویا و قصد کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی

صفحه 117-134

سعید کریمی؛ رضا موحدی؛ حشمت الله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی