دوره و شماره: دوره 7، شماره 33، تابستان 1394، صفحه 1-136 
10. نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

صفحه 122-136

ندا علیزاده؛ حسن صدیقی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ مقصود فراست خواه