نقش عامل‌های مؤثر بر کیفیت آموزش‌های کاربردی فنی وحرفه‌ای کشاورزی از دیدگاه دانشجویان آموزشکده اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

کیفیت آموزشی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش‌عالی در اغلب کشورهای جهان است. این تحقیق نیز با هدف تعیین نقش عامل‌های مؤثر بر کیفیت آموزش‌های کاربردی فنی وحرفه‌ای کشاورزی انجام شد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی که از طریق روش پیمایش و با بهره‌گیری از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد‌آوری داده‌ها اجرا شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت الگوی تحقیق علی و ارتباطی است. در این تحقیق همه دانشجویان آموزشکده کشاورزی اهواز به شمار450  تن به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان شمار نمونه آماری 208 تن تعیین شد. ابزار این تحقیق پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده است که برای گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شد. روایی پرسشنامه بر پایه نظر گروهی از اعضای هیات علمی و کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی تأمین و پایایی آن نیز با محاسبه‌ ضریب تتای ترتیبی از طریق نرم افزارR  برابر(θ=0.87 ) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم افزارSPSS19  بهره‌گرفته شد. بنابر نتایج به دست آمده، 3/54 درصد از پاسخگویان، کیفیت آموزش‌های کاربردی را در حد  متوسط برآورد کردند و بین علاقه به رشته تحصیلی، انگیزه ادامه تحصیل، کیفیت محتوی و روش‌های آموزشی، کیفیت فعالیت و چگونگی روش تدریس آموزشگران، درآمد دانشجو، معدل، کیفیت امکانات و زیرساختها با کیفیت آموزش‌های کاربردی در سطح 1 درصد رابطه معنی‌داری مشاهده شد. بر پایه شاخص Nagelkerke R2 در رگرسیون ترتیبی  65 درصد از احتمال تغییرپذیری‌های متغیر وابسته از طریق متغیرهای پیشگو قابل تبیین خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Factors affecting on the Quality of Applied Training in Vocational Agricultural Technical Applied Education in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • ahmadreza ommani 1
  • Abbas Kamaee 2
  • azadeh Noorullah Noorivandi 3
چکیده [English]

Educational quality is  the main concerns in higher education systems in most countries around the globe. This study aimed to assess the quality of practical training in Ahvaz Vocational and Technical Agricultural College. This research is an applied cause-correlation study. All agricultural students in vocational and technical agricultural college considered as the statistical population (N=450). The sample size was 208 students based on Krejcie & Morgan table. After designing and validating the questionnaire, it was pre-tested among 30 students and Ordinal Theta coefficient (θ=0.83) was determined. Data processing and statistical analysis was performed using SPSS 19.  To analysis data, correlative coefficients and regression analysis were used. Based on the results, 54.3 percent of respondents estimated the practical training quality to be at moderate level.  Based on the results of the correlative coefficients, there was significant coorelation between  quality of facilities, infrastructure and supports, the quality of content and teaching methods, teaching quality of teachers, interest in the field of education, income, tendency to education, and grade point average of student with quality of practical training in vocational and technical. Based on the ordinal regression, 65 percent of the variance in the quality of practical training was indicated by the independent variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Practical training
  • vocational and technical agricultural college
  • agricultural higher education
  • Agricultural students
1-         افروز،ع.، زورقی، رئیسی، خ.(1373). بررسی عامل‌های مؤثر در رغبت شغلی معلمان به شغل معلمی در استان سیستان و بلوچستان، طرح پژوهشی . اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان .

2-          امینی، م، گنجی، م و یزدخواستی، ع.(1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته‌های مهندسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کاشان، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره 55، صص. 87-61

3-         پزشکی‌راد، غ و محتشم، ح.(1382). ارزیابی درونی رهیافت مناسب برای بهبود کیفیت آموزش عالی کشاورزی. فصلنامه برنام‌ ریزی در آموزش عالی. جلد 9 شماره 3 صفحات 27-48.

4-          حیدری، ج.(1389). بررسی عامل‌های مؤثر بر رضایت شغلی در بین آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان کهگلویه و بویراحمد، پایان نامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی - دانشگاه اصفهان

5-         خورشیدی، ع. (1388). مدیریت  و رهبری آموزشی. انتشارات یسطرون . تهران.

6-         رحیمی، غ، نژاد ایرانی، ف و رحمانی حاجی آقا، م.(1391). تأثیر فرهنگ کارآفرینی در اقتصاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، همایش ملی مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. جهرم.

7-          رمزدان، پ.(1380). یادگیری رهبری در آموزش عالی ، انتشارات دانشگاه دامغان.

8-         زرافشانی، ک، رستمی، ف، پورجاوید، س و رنجبر، ز.(1391). عامل‌های مؤثر بر اثربخشی عملیات کارورزی در هنرستان‌های کشاورزی استان کرمانشاه، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 23، زمستان 1391.ص  98-84.

9-         شریف‌زاده، ا، عبدالله‌زاده، غ و شاه‌پسند، م.(1391). ارتقای آموزش عملی از طریق بهبود دوره کارآموزی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی شماره 23، زمستان 9، ص  59-47

10-     شهرکی پور، ح.(1391). عامل‌های مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده علوم تربیتی رودهن،  پژوهش در برنامه ریزی درسی: 1391 , دوره 9، شمار 34 :124-118.

11-     طبرسا، غ، حسنوند فرد، م و عارف نژاد، م.(1391). تحلیل و رتبه‌بندی عامل‌های مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی.دوره 4 شمار 4،  صص 74-51

12-        عزیزی، ز.(1387). ارزیابی درونی کیفیت در گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران: فرآیند و دستاوردها، فصلنامه آموزش عالی، دوره جدید، سال اول، شماره1. ص  110-95

13-      عطایی،پ،. خلجان، س،. زمانی. غ و ایزدی، ا .(1392). انگیزه دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
شماره 24، بهار 1392 120-108

14-     مقدس فریمانی، ش.(1377). رهیافت آموزش گزیداری برای دوره کارشناسی کشاورزی از نظر متخصصان آموزش عالی کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

15-     موحد محمدی، حمید و علی شمس.(1387).بررسی کیفیت آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران/ مجله علوم کشاورزی ایران ، دوره 2-39، شماره 1. صص: 215-207

16-     موحد محمدی، م، شعبانعلی فمی، ح، پور آتشی، م و علیرضایی، م.(1392). تحلیل عامل‌های مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی،  فصلنامه پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 4، شماره .13 صفحه 183-194

17-     نظری نوقابی، س، شعبانعلی فمی، ح و ایروانی، ه.(1389). عامل‌های مؤثر رضایت دانشجویان از آموزش‌های عملی کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 271-279  

18-     نیلی آبادی، م.(1371). نظرسنجی مقایسه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان در رابطه با عامل‌های مؤثر بر کیفیت آموزشی هر دو دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی.

19-     ورمزیاری، ح، غنیان، م و برادران، م. (1387). دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران: چالش‌ها و راهکارها، مجله دانش کشاورزی، جلد18، شماره4. صص 52-49

 

20-              Heyneman, S.P. and DeYoung, A. (2003). Challenges for Education in Central Asia. Information Age Publishing, Greenwich, CT.

21-              Iacovidou, M., Gibbs, P. and Zopiatis, A. (2009), "An exploratory use of the stakeholder approach to defining and measuring quality: The case of Cypriot higher education institution", Quality in Higher Education. Vol. 15, No. 2, pp. 147- 165.

22-              Lomas L. (2004). Embedding quality: the challenges for higher education. Quality Assurance in Education. 12(4): 157-65

23-              Newby, P. (1999). Culture and quality in higher education", Journal of Higher Education Policy, 12.

24-              Norušis. M. J. (2010). PASW Statistics 18.0 Advanced Statistical Procedures Companion. Chapter 4 Ordinal Regression. Available on http://www.norusis.com/pdf/ASPC_v13.pdf

25-              Tsinidou, M., Vassilis, G and Panos, F. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study. Quality Assurance in Education Vol. 18 No. 3, 2010 pp. 227-244

26-              Twigg , C. A. (2001), Quality assurance for whom? Providers and Consumers in Today’s Distributed Learning Environment. The Pew Learning and Technology Program. Center for academic transformation. N.Y. 12180.