تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به اهمیت کارآفرینی در ارایه فرصت­های شغلی جدید و کمک به ایجاد شغل­های پایدار از یک سوی و در نظر گرفتن اهمیت قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی به عنوان مهم­ترین عامل پیش­بینی کننده رفتارهای کارآفرینانه آنان از سوی دیگر، بررسی عامل­های تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه امری ضروری به نظر می­رسد. بر این پایه، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته­های کشاورزی بود. جامعه آماری تحقیق 469 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 94- 1393 بود که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، 285 تن از آنان با روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب گزینش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­های استاندارد دی­نابل و همکاران (1999) و مک­گی و همکاران (2009) برای اندازه­گیری قصد کارآفرینانه و لینان و چن (2009) و لورز (2011) برای سنجش خودکارآمدی کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز با برآورد مدل اندازه­گیری و پس از اعمال اصلاح­های لازم به دست آمد. داده­های گردآوری شده با استفاده از مدل­سازی معادله­های ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق گویای آن بود که قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشتر دانشجویان مورد بررسی در حد پایین و متوسط بود و خودکارآمدی کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر وابسته قصد کارآفرینانه داشته و 40 درصد از واریانس آن را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneurial Self-Efficacy on Agricultural Students’ Entrepreneurial Intention at University of Zanjan

نویسندگان [English]

  • leila safa 1
  • nasrin Mangeli 2
چکیده [English]

Given the importance of entrepreneurship in providing new job opportunities and help create sustainable jobs on the one hand, and considering the importance of entrepreneurial intention as the most important factor to predict entrepreneurial behaviors on the other hand, it seems inevitable to study factors affecting entrepreneurial intention. Accordingly, the main purpose of this research was to study the effect of entrepreneurial intention on agricultural students’ entrepreneurial self-efficacy. The statistical population of the study contained of all M.Sc. students in agriculture faculty of Zanjan University in 2014- 2015 academic year (N=469). According to Bartlett et al. (2001) table, a sample size of 285 was selected using a stratified random sampling method (n=285). Data were collected using the standard questionnaires of De Noble et al. (1999) and McGee et al. (2009) in order to measure of entrepreneurial intention and Linan and Chen (2009) and Lorz (2011) for measuring entrepreneurial self-efficacy. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfactory after making necessary corrections. The data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that entrepreneurial intention and entrepreneurial self-efficacy of majority of students were at low and medium levels for both variables. Also, the results showed that entrepreneurial self-efficacy had a positive and significant effect on dependent variable of entrepreneurial intention explaining about 40 percent of its variances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural student
  • entrepreneurial intention
  • Entrepreneurial Self-Efficacy
بارانی، ش. و زرافشانی، ک. (1388). بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش­بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه، فصل­نامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،40 (3)، 99- 91.

رحمانیان کوشککی، م.، چیذری، م. و هواسی، ع. (1391). بررسی عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد ایلام، فصل­نامه توسعه کارآفرینی، 5 (1)، 144- 125.

زرافشانی، ک. و سلیمانی، ع. (1390). تبیین پیشگو­کننده نیت­های کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 107-124.

سلیمانی، ع. و زرافشانی، ک. (1390). تبیین پیشگوکننده­های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی، فصل­نامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 124- 107.  

فولادی، م. و باغبانی، ح. (1393). بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان پیام نور شهرستان بیجار)، فصل­نامه رشد فناوری، 10 (39)، 36- 29.  

محسنی، ع.، موسوی، ح. و جمالی، م. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان، فصل­نامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 69، 80-63.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179- 211.

Bandura, A. (1989). Human agency in social-cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175- 1184.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman Publisher, New York.

Bartlett, J., Kotrlik, J. and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 1 (19), 43- 50.

Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management, 13, 442- 452.

Boyd, N. and Vozikis, G. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18 (4), 63- 77.

Chen, C. and Green, G. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13 (3), 137- 157.

De Noble, A., Jung, D. and Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial action. In R.D. Reynolds, W.D. Bygrave, S. Manigart, C.M. Mason, G.D. Meyer, H.J. Sapienza (Eds.). Frontiers of entrepreneurship research (pp. 73- 87), Waltham, MA: P&R Publications Inc.

Dempsey, D. and Jennings, J. (2014). Gender and entrepreneurial self-efficacy: A learning perspective. Journal of Gender and Entrepreneurship, 6 (1), 28- 49.

Díaz-García, M. and Jiménez-Moreno, J. (2010). Entrepreneurial intention: The role of gender. Int Entrep Manag J, 6, 261- 283.

Erikson, Y. (1998). A study of entrepreneurial intentions among a cohort MBAS: The extended Bird model. Proceeding of 43rd ICSB World Conference on 21st Century Entrepreneurship, United States, 24 May 1998, pp. 1-12.

Fitzsimmons, J. and Douglas, E. (2011). Interaction between feasibility and desirability in the formation of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 26 (4), 431- 440.

Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis. Prentice Hall, USA.

Hmieleski, K. and Corbett, A. (2006). Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 44 (1), 45- 63.

Linan, F. (2005). Development and validation of an entrepreneurial intention questionnaire (EIQ). Proceeding of International Conference on Entrepreneurship, France, 22 May 2005, pp. 123- 134.

Linan, F. and Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intention. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593- 617.

Lorz, L. (2011). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention. Ph.D. Dissertation, University of St. Gallen, School of Management, Economics and Social Sciences, Germany.

Luthans, F., Stajkovic, A. and Ibrayera, E. (2000). Environmental and psychological challenges fading entrepreneurial development in transitional economic. Journal of World Business, 35 (1), 95- 110.

Markman, G., Balkin, D. and Baron, R. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 149- 166.

McGee, J., Peterson, M., Mueller, S. and Sequeira, J. (2009). Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (4), 965- 988.

Mushtaq, H., Hunjra, A., Niazi, S., Rehman, K. and Azam, R. (2011). Planned behavior entrepreneurship and intention to create a new venture among young graduates. Management & Marketing Challenge for the Knowledge Society, 6 (3), 437- 456.

Nabi, G. and Linan, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: Intention, education and development. Education Training, 5, 325- 334.

Nwankwo, B., Kanu, G., Marire, M., Balogun, S. and Uhiara, A. (2012). Gender role orientation and self-efficiency as correlates of entrepreneurial intention. European Journal of Business and Social Sciences, 1 (6), 9- 26.

Paswan, A. (2009). Confirmatory factor analysis and structural equations modeling:  An introduction. Research Report, Dept. of Marketing and Logistics, COB, University of North Texas, USA.

Pihie, Z. (2009). Entrepreneurship as a career choice: An analysis of entrepreneurial self-efficacy and intentions of university students. European Journal of Social Sciences, 9 (2), 338- 349.

Rauch, A. and Frese, M. (2007). Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, and success. European Journal of Work and Organizational Psychology, 16, 353- 385.

Shane, S. and Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217- 226.

Shao-hui, L., Ping, L. and Peng-peng, F. (2011). Mediation and moderated mediation in the relationship among entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial intention, entrepreneurial attitude and role models. Proceeding of International Conference on Management Science & Engineering, Italy, September 13-15, 2011, pp. 129- 134.

Solesvik, M. (2007). Attitudes towards future career choice: Stavanger Center for Innovation Research. Research Report, University of Stavanger Norway.

Venkafenman, U., Vands Ven, Bulkeye, K. and Hudson, A. (1991). Action based Entrepreneurship education. Technovation, 26, 185- 194.

Wilson, F., Kickul, J. and Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for education. Entrepreneurship: Theory and Practice, 5, 378- 406.

Wood, R. and Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 14 (3), 361- 384.

Zhao, H., Seibert, S. and Hills, G. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90 (6), 1265- 1272.