انگیزه دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز به خدمت در مناطق روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استاد ترویج و آموزش کشاوری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر انگیزش دانش آموختگان کشاورزی برای خدمت در مناطق روستایی بود. این تحقیق از نظر روش، از نوع تحقیقات تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایش اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش، 300 تن از دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1392 بودندکه با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی 80 تن از آن‌ها انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه نیمه ساختارمند بود که روایی صوری آن به وسیله متخصصان و پایایی آن به وسیله ضریب کرنباخ آلفا بین 85/0 – 8/0=α برای متغیرهای مختلف مورد تایید قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون من وایتنی نشان داد که اختلاف معنی داری بین انگیزه‌ مردان و زنان برای کار در روستا وجود دارد.  همچنین یافته‌های حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان‌دهنده وجود تفاوت معنی‌دار بین انگیزه دانش آموختگان با گرایش‌های گوناگون کشاورزی برای خدمت در مناطق روستایی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Motivation to Work at Rural Areas as perceived by Agricultural graduates of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • vahid karimi 1
  • ghulamhusein zama 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate factors affecting motivation of agricultural graduates to work in the rural areas. A survey was conducted among including 300 agricultural graduates from Shiraz University in 2013, who 80 people were selected using random sampling. Data were collected through a semi-structured questionnaire which its face validity was confirmed by experts. Also, the questionnaires
were subjected to reliability test. α=0.8 to 0.85 were the values found for the Cronbach Alpha’s coefficients. The results of Mann-Witney U- test revealed that there was a significant difference between motivation of male and female to work in the rural areas.  Moreover, the results of Kruskal-Wallis test showed that there were significant differences between motivations of graduates from different fields of agricultural study to work in the rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Working in the rural areas
  • Agricultural graduates
  • Shiraz University
بهرامی، ف. ) 1380 (. اثربخشی برنامه های آموزشی دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز از دید دانش
آموختگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
تبرائی، م.، قاسمی، م. ) 1384 (. بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل موثر بر آن.
. 49 - مطالعه موردی دانشکده کشاورزی ناطق روستایی. علوم ترویج و اموزش کشاورزی ایران، صص 40
حجازی، ی. ) 1383 (. نقش عوامل اقتصادی اجتماعی در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی
. دانشگاه تهران. نامه علوم اجتماعی، ص 23
حجازی، ی. و سعدی، ح.ا. ) 1377 (. سنجش گرایش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به کار در مناطق
.49 - روستایی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، صص 40
.53 - حسینی ابری، س. ) 1378 (. روستا در مفهوم واقعی آن. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، صص 52
http://www.isna. : خبرگزاری ایسنا. ) 1393 (. آمار بیکاران دانش آموختگان رشت ههای کشاورزی. قابل دستیابی در
930714075/ir/fa/news
ده یوری، س. حسینی ، م. حسینی ، ف. ) 1387 (. بررسی وضعیت اشتغال فار غالتحصیلان تحصیلات تکمیلی رشت ههای
. کشاورزی دانشگاه تهران )پردیس کرج(. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ص 39
رستمی، ف.، علی آبادی، و. ) 1393 (. تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در پیش بینی انگیز هی پیشرفت
.76- تحصیلی دانشجویان کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیرت آموزش کشاورزی. صص 67
شاه ولی، م.، عابدی سروستانی، ا. ) 1393 (. عامل های موثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشت ههای
.30 - کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیرت آموزش کشاورزی. صص 16
شاهرودی، ع،. فرهادیان، ه، و چیذری، م. ) 1386 (. نگرش دانشجویان کشاورزی پیرامون حرف هی کشاورزی، مجله
.1 - علوم کشاورزی ایران، صص 11
فروزانی، م.، و زمانی، غ. ) 1387 (. بررسی وضعیت اشتغال با رویکرد برنامه ریزی پودمانی برای دانش اموختگان دختر
54 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
.75- رشته های کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، ص 95
نومی، س. ) 1391 (. عوامل مؤثر بر میزان رضایت بهره برداران از خدمات شرکت آب منط قهای آذربایجان شرقی. مورد
مطالعه: طرح های زودبازده کنار رود اَرَس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
Cecchettinin, C. L., Sommer, R. Leising, J. G. (1992). Australian students' perception of agricultural
careers. Journal of Agricultural Education, 33(4), 18-23.
Feng, Hu. (2010). Circular migration, or permanent stay? Evidence from China Rural-Urban migration,
University of Science and Technology Beijing, China.
Movahedi, R. and Chizari, M. (2006). Study on attitude and perceptions of agricultural undergraduate
students of Bu. Ali Sina University toward agri-science. 22nd Annual Conference proceedings
(AIAEE), clear water Beach, Florida, 424-429.
Mulan, K. (2010). Land Tenure Arrangements and Rural-Urban migration in China, North Carlion
State University, Raleigh NC, USA.
Clark, C., Dobbins, G. H., & Ladd, R. T. (1993). Exploratory field study of training motivation:
Influence of involvement. Group & Organization Management, 18(3), 292-307.
Scott, L. N. (2010). A study on the relationship between ability, motivational and work environmental
influences and the degree of transfer of learning of new trainers. PhD thesis, Capella University.
Boitel, C., Farkas, K., Fromm, L., & Hokenstad, M. C. (2009). Learning transfer principles in a
comprehensive integration model. Journal of Teaching in Social Work, 29(4), 400417