دوره و شماره: دوره 7، شماره 35، زمستان 1394، صفحه 1-139 
6. مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور

صفحه 71-81

شعبانعلی نوروزی؛ حبیب اله نجفی هزارجریبی؛ مهران فرج الهی؛ محمد رضا سرمدی