عامل های آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان/ هیات علمی

چکیده

با توجه به نرخ بالای بی‏کاری دانش‏آموختگان کشاورزی، ارتقای ظرفیت کارآفرینی دانشجویان نقش مهمی در حل این چالش اجتماعی و توسعه‏ی اقتصادی جامعه خواهد داشت. این تحقیق علی- ارتباطی با هدف بررسی ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد و عامل‌های آموزشی مرتبط با آن انجام شد. جامعه‏ی آماری تحقیق همه‌ی دانشجویان کارشناسی ارشد (482 دانشجو) شاغل به تحصیل در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1394 بودند که برپایه جدول کرجسی و مورگان 200 نفر از آنان به عنوان نمونه و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب گزینش شدند. روایی ابزار تحقیق با نظرخواهی از متخصصان مورد تایید و پایایی آن نیز با انجام بررسی مقدماتی و محاسبه ضریب پایایی ترکیبی (0/85 CR=) برای شاخص‌ ظرفیت کارآفرینانه تایید شد. داده‌ها نیز با نرم‌افزار SPSS21 پردازش شدند. نتایج نشان داد که ظرفیت کارآفرینی بیشتر دانشجویان (76/5 درصد) در حد متوسط است. تحلیل همبستگی نشان داد بین معدل کارشناسی، معدل کارشناسی ارشد و میزان علاقه به رشته تحصیلی با ظرفیت کارآفرینی دانشجویان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‏چنین از نظر ظرفیت کارآفرینی بین دانشجویان دختر و پسر، دانشجویان شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد که علاقه به رشته تحصیلی 24/2 درصد از احتمال واریانس ظرفیت کارآفرینانه دانشجویان را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Factors Related to Entrepreneurship Capacity Improvement of Graduate Students in Faculty of Agriculture/University of Zanjan

چکیده [English]

Due to high rate of unemployment among agricultural graduates, improving students' entrepreneurial capacity plays an important role in solving mentioned problem and also would improve economic condition of the society. The purpose of this cause- correlational study was to investigate factors related to M.Sc. students' entrepreneurship capacity. The statistical population consisted of 482 M.Sc. agricultural students at the University of Zanjan, from those 200 students were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity was verified by a panel of experts. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research instrument, and calculated ordinal coefficient theta was at the appropriate level (CR= 0.85). The finding revealed that majority of students (76.5%) had an average level of entrepreneurship capacity. Analysis of data revealed that there is a positive significant relationship between students’ entrepreneurship capacity and their B.Sc. GPA, M.Sc. GPA and their interest toward agricultural major. Mann Whitney test applied revealed that students with job occupation had higher entrepreneurship capacity in comparison with students of no job occupation. Also, male students had a high entrepreneurship capacity in comparison with female students. Ordinal regression analysis showed that the interest towards major explained 24.2 percent of probability of the entrepreneurship capacity variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • entrepreneurship capacity
  • M.Sc. Student of agriculture
احمدپور داریانی، م. (1383). کارآفرینی، تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم.

احمدی، ف.، شفیعی، ر. و مفاخری نیا، ف. (1391).  بررسی تأثیر عامل‌های فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان ، نشریه توسعه کارآفرینی، 4(15)، 145-163

بدری، ا.، لیاقت دار، م.ج.، عابدی، م. و جعفـری، ا. (1385). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانـشجویان دانـشگاه اصـفهان. فـصلنامه پـژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 12(2)،73-90.

پسندی، س.، اکبرزاده،م. و سلیمان پور، ج.(۱۳۹۲). رابطه بین میل به کارآفرینی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش‌محور)، بابلسر، دانشگاه مازندران، 

حسـین پـور، ا. و رضایـی، م. (1389). بررسـی گرایـش دانشـجویان کشـاورزی بـه کارآفرینـی. مجلـه توسـعه کارآفرینی، 3(10)، 153-135

 حسینی س.م. و عزیزی ب.(1386). بررسی عامل‌های مؤثر در توسعه روحیه و مهارت‌های کارآفرینی در میان دانشجویان سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. مجله علوم کشاورزی ایران. 2-38(2)، 251-241

رعدی افسوران، ن (1389). مطالعه‌ی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتی. 17(1)، 103-128.

زالی، م.، مدهوش، م. و کردنائیج، ا.ا. (1386). ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه مازندران)، فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه‌نامه مدیریت، 113-81.

زمانی علایی، م. و امیدی نجف‌آبادی،م.(1393). عامل‌های مؤثر بر نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(3)، 43-55

سعدی، ح.، و سلیمانی، ع. (1391). ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 8(2)، 117-105.

شریف‌زاده، ا. و عبدالله زاده، غ.ح (1391)، بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18(64)، 152-131.

شریف‌زاده، م. و زمانی، غ. (1385). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی؛ مطالعه موردی دانشگاه شیراز، مجله علوم کشاورزی ایران، 2-37(1)، 116-107.

شریفی، ز.، سورانی،ف. و احمدوند، م. (1393). سنجش سطح روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی در دانشگاه یاسوج.  مجله کارآفرینی و کشاورزی، 1 (1)، 25-39.

شکرشکن، ح.، برومند نسب، م. و نجاریان، ب. (1381). بررسـی رابطـه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، 9 (3-4)، 1-24

عرب بافرانی، ا. و کیان، م. (1394). شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی در دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه یزد، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، دانشگاه مازندران. استان مازندران، ساری، 30 خرداد، 15-1.

غیاثی، ع.(۱۳۹۳). بررسی قصد و ظرفیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی موردمطالعه: دانشگاه زابل، کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش‌ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و گردشگری، تبریز.

قاسمی، ج. و اسدی، ع. (1389). تحلیل عاملی عامل‌های مؤثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(1)، 22-13.

کردنائیج، ا.، زالی، م.ر.، حیدرعلی، ه. و حسینی، ش.ا. (1386). ابزار سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان ایرانی. تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

مرادی، ح. و شعبانعلی فمی، ح. (1389). شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز). توسعه کارآفرینی، 2(8)، 161-141.

مردانشاهی، م.م.، تاجیک اسماعیلی، ع.ا. و مبارکی، م.م. (1393). بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی (موردمطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران). توسعه کارآفرینی، 7(4)، 771-755.

موسوی، م. (1392). بررسی بازدارنده‌های توسعه کارآفرینی؛ (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی). نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد. 4، 45-35.

نعمتی، م.ع. (1392). بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران، دو فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1(3)، 64-47.

هزارجریبی، ج. (1382). بررسی میزان کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران. رساله دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.

هوشمندان مقدم فرد، ز.، رضوانفر، ا.، موحد محمدی، ح. و شمس، ع. (1390). سنجش میزان روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان‏های کشاورزی استان زنجان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 7(2)، 105-114.

یعقوبی، ج.(1389). بررسی عامل‌های بازدارنده کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه سازوکارهایی برای تقویت آن. توسعه کارآفرینی، 2(8)، 121-139

 جمشیدی فر، م.، خرمی، ش. و راحلی، ح. (1389). بررسی عامل‌های مؤثر بر  روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 3(3)، 64-53.

Clarysse, B., Tartari, V., & Salter, A. (2011). The impact of entrepreneurial capacity, experience and organizational support on academic entrepreneurship. Research Policy40(8), 1084-1093.

Dam, K.V., Schipper, M. & Runhaar, P. (2010). Developing a competency-based framework for teachers ‘entrepreneurial behavior. Teaching and Teacher Education, 26(4), 965-971.

Drucker, p.(1986). Innovation and Entrepreneurship: practice and principles. New York: lntarper Business,

Gurel, E., Altinay, L., & Daniele, R. (2010). Tourism students’ entrepreneurial intentions, Annals of Tourism Research, 37(3), 646-669.

Hong, Z., Hong, T., Cui, Z., & Luzhuang, W. (2012). Entrepreneurship Quality of College Students Related to Entrepreneurial Education: Empirical Study on Psychological and Behavioral Characteristics. Energy Procedia,17, 1907-1913.

Khayri, S., Yaghoubi, J., & Yazdanpanah, M. (2011). Investigating barriers to enhance entrepreneurship in agricultural higher education from the perspective of graduate students. Procedia-Social and Behavioral Sciences,15, 2818-2822.

Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). Students’ Entrepreneurial characteristics: Empirical Evidence from Croatia, The Business Review, Cambridge, 14(2), 216-221.

Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Changes, http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.006

Nicolaou, N., Shane, S., Cherkas, L., Hunkin, J., & Spector, T.D.)2008(. Is the tendency to engage in entrepreneurship genetic? Management Science, 54 (1), 167.

Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students’ perceptions of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(2), 129–144.

Postigo, S. (2002).Entrepreneurship Education in Argentina: The Case of Sananders University; In Proceedings of the Conference Entitled, The Internationalizing in Entrepreneurship Education and Training; Malaysia.

Rasmussen, E And Sorheim, R.(2006). Action Entrepreneurship Education,Technovation, 26,85-194

Sanchez-Garcia, J. C. (2013). The Impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial competencies and intention. Journal of Small Business Management, 51 (3), 447-465.

Shane, S., Venkataraman, S.) 2000(. The promise of enterpreneurship as a field of research. Academy of Management Review 25 (1), 217–226.

Sookhtanlo, M., Rezvanfar, A., Hashemi, S. M., & Karaj, I. (2009). Psychological capabilities affecting agricultural students' entrepreneurship level: a comparative study. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 5(2), 175-184.

Stamboulis, Y., & Barlas, A. (2014). Entrepreneurship education impact on student attitudes. The International Journal of Management Education12(3), 365-373.

Yeasmin, A., & Latif, A. (2015). Effect on Entrepreneurial Intention by the Physical and Informative Attachment with Entrepreneurs: A Study on the University Students of Sylhet City, Bangladesh. Management Studies and Economic Systems, 2(1), 1-10.