رابطه‏ ی هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانش آموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زابل

3 1- عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه زابل

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه‏ی هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل بود. جامعه‏ی آماری پژوهش، کلیه‏ی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل در سال تحصیلی 94 - 1393 بودند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی 178 تن تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه‏ای مشتمل بر دو بخش بود. بخش نخست، پرسشنامه‏ی استاندارد هوش هیجانی وانگ و لاو (2002) و بخش دوم پرسشنامه‏ی سنجش گرایش به کارآفرینی دانشجویان. روایی ابزار اندازه‌گیری بر پایه‏ی نظر شماری از اعضای هیات‌علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد و برای تعیین پایایی بخش‌های مختلف پیش آزمون، از تتای ترتیبی استفاده شد (88/0-82/0= θ). داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSSwin21 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین هوش هیجانی و همه‏ی مؤلفه‌های آن (ارزیابی خود ادراکی، استفاده از احساسات، ارزیابی احساسات دیگران و تنظیم احساسات) با گرایش به کارآفرینی دانشجویان مورد نظر در سطح 001/0= p وجود دارد. نیز، بر پایه‏ی تحلیل رگرسیون ترتیبی، دو مؤلفه‌ی ارزیابی احساسات دیگران و استفاده از احساسات قادر به تبیین سطح احتمال گرایش به کارآفرینی هستند که سهم مؤلفه‌ی ارزیابی احساسات دیگران بیش از مؤلفه‌ی استفاده از احساسات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneurship Willingness among Agricultural and Natural Resource Students at University of Zabol, Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Gheyassi 1
  • Mahdieh Tayyari 2
  • hadi saboori 3
چکیده [English]

     The main purpose of this study was to investigate relationship between emotional intelligence and entrepreneurship willingness among agricultural and natural resource students, of Agricultural and Natural Resources University of Zabol. The statistical population consisted of 2500 agricultural and natural resources students in 2013-2014 academic year from that 178 students were randomly selected. Data were collected through the application of an instrument consisted of two parts including; Wong and low Emotional Intelligence Inventory and entrepreneurship willingness measurement tool. The research instrument was given to the academic staff of the department of agricultural extension and education to test its content validity. Ordinal theta was calculated to measure reliability of research tools (θ= 0.82-0.88). Data were analyzed using SPSS21. Results showed that there were positive relationship between emotional intelligence and all its components (self emotion appraisal, utilization of emotion, other’s emotion appraisal, regulation of emotion) with entrepreneurship willingness among agricultural and natural resources students. Also, based on ordinal regression analysis, variables: other’s emotion appraisal (OEA) and utilization of emotion (UOE), were able to predict entrepreneurship willingness changes among agricultural and natural resources students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural antrepreneurship
  • entrepreneurship willingness
  • Emotional intelligence
  • agricultural and natural resources students
اکبری، م. شکیبا، ح و زهتابی، م ( 1391). رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی). فصلنامه توسعه کارآفرینی، شماره 18، صص 87-105.

بارانی، ش. حسینی لرگانی، س. زرافشانی، ک و پور سعید، ع (1391) تحلیل تأثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، پژوهش در نظام‌های آموزشی، سال ششم، شماره 19، صص 167-194.

چیذری، م. عباسی، ع و رحمانیان کوشککی، م.(1392). ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 44، شماره 1، صص 55- 65.

شکر کن، ح. برومند نسب، م و نجاریان، ب (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت‌نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی، شماره 3، صص 42- 54

علی پور، ح (1391). بررسی میزان گرایش و روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی شهرستان شیراز، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی؛ شماره 23، صص 33-46.

غیاثی، ع (1394). بررسی رابطه‏ی سبک‏های حل مساله و تمایل به کارآفرینی دانشجویان (مطالعة موردی: دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه زابل). فصل نامه توسعه‏ی کارآفرینی، دوره 8، شماره 1، صص 139- 158.

قاسمی، ج. اسدی، علی و حسینی نیا، غ (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2- 40، شماره 2، صص 71-79.

Acs, Z. J., and Audretsch, D. B. (2010). Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction: Springer.

Aldrich, H. (1999). Organizations Evolving: SAGE Publications.

Armstrong, M., and Stephens, T. (2005). A Handbook of Management and Leadership: A Guide to Managing for Results: Kogan Page.

Backes-Gellner, U., and Moog, P. (2013). The disposition to become an entrepreneur and the jacks-of-all-trades in social and human capital. The Journal of Socio-Economics, 47(0), 55-72.

Bahadori, M. (2012). The effect of emotional intelligence on entrepreneurial behavior: A case study in a Medical Science University. Asian Journal of Business Management, 4(1), 81-85.

Baum, J. R., Frese, M., and Baron, R. A. (2007). The Psychology of Entrepreneurship: Taylor & Francis Group.

Cassady, J. C., and Eissa, M. A. (2008). Emotional Intelligence: Perspectives from Educational and Positive Psychology: P. Lang.

Christison, M. A., and Murray, D. E. (2012). Leadership in English Language Education: Theoretical Foundations and Practical Skills for Changing Times: Taylor & Francis.

Chrusciel, D. (2006). Considerations of emotional intelligence (EI) in dealing with change decision management. Management Decision, 44(5), 644-657.

Emmerling, R. J., Shanwal, V. K., and Mandal, M. K. (2008). Emotional Intelligence: Theoretical and Cultural Perspectives: Nova Science Publishers.

Fragouli, E. (2009). Emotional intelligence and change: a new approach through self directed learning and incorporation of imagined interactions. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, 1(1), 112-125.

Gangadharappa, V, Pramod, T, and Shiva, H. (2007) Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian J Pharm Ed Res; 41:295-305.

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ, New York: Bantam.

Goleman, D. (2001). An EI-based theory of performance. The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations, 1, 27-44.

Goleman, D., Boyatzis, R. E., and McKee, A. (2002). Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence: Harvard Business School Press.

Joyaux, S. P. (2001). Strategic Fund Development: Building Profitable Relationships that Last: Aspen Publishers.

Khatoon, N. (2013). The Impact of Emotional Intelligence on the Growth of Entrepreneurship. International Journal of Business, 1-8.

Kirchhoff, B. A. (1997). Entrepreneurship economics. The portable MBA in entrepreneurship, 444-474.

Libbrecht, N., Lievens, F., and Schollaert, E. (2010). Measurement equivalence of the Wong and Law Emotional Intelligence Scale across self and other ratings. Educational and Psychological Measurement, 70(6), 1007-1020.

Lovely, S. (2004). Staffing the Principalship: Finding, Coaching, and Mentoring School Leaders: Association for Supervision and Curriculum Development.

Lynn, A. B. (2000). 50 Activities for Developing Emotional Intelligence: HRD Press.

Moriano, J.A.L. & Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and reduction. UNED, Inc., Spain.

Movahedi, R., and Charkhtabian, T. (2013). Identifying entrepreneurship abilities in agricultural extension and education specialized credits. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(23), 2845-2851.

Neale, S., Spencer-Arnell, L., and Wilson, L. (2011). Emotional Intelligence Coaching: Improving Performance for Leaders, Coaches and the Individual: Kogan Page.

Nelson, D. B., and Low, G. R. (2003). Emotional Intelligence: Achieving Academic and Career Excellence: Prentice Hall.

Pradhan, R. K., and Nath, P. (2012). Perception of Entrepreneurial Orientation and Emotional Intelligence: A Study on India’s Future Techno-Managers. Global Business Review, 13(1), 89-108.

Reissland, N. (2013). The Development of Emotional Intelligence: A Case Study: Taylor & Francis.

Shiri, N., Mohammadi, D., and Hosseini, S. M. (2012). Entrepreneurial intention of agricultural students: effects of role model, social support, social norms, and perceived desirability. Archives of Applied Science Research, 4(2), 892-897.

Stein, S. J. (2009). Emotional Intelligence for Dummies: Wiley.

Suliman, A. M., and Al‐Shaikh, F. N. (2007). Emotional intelligence at work: links to conflict and innovation. Employee Relations, 29(2), 208-220.

Van Praag, M. (2005). Successful Entrepreneurship: Confronting Economic Theory with Empirical Practice: Edward Elgar Publishing Incorporated.

Waguey, D. A. (2014). Entrepreneurial Career of Students in Agriculture: An Analysis. American Journal of Educational Research, 2(1), 35-43.

Waight, P. I. (2006). Attachment, Anxiety and the Entrepreneurial Mind: The Relationship between Adult Attachment Style and Entrepreneurship. (PhD), Griffith University.

Wong, C.-S., and Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13(3), 243-274.

Yaghoubi, N.-M., and Naroei, M. (2011). Affecting Factors on Entrepreneurial Orientation in the Industry. Chinese Business Review, 10(10), 889-894.

Suleiman Awwad, M., and Kada Ali, H. (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1), 115-136.

Zhou, H., Estrada, I., and Bojica, A. (2014). The Role of Emotional Intelligence on Entrepreneurs’ Perception of Success. Available at SSRN 2436333.

Boren, A. E. (2010). Emotional Intelligence: The secret of successful entrepreneurship? Leadership in agriculture, 2, 54-61.

Foo, M.D. (2011). Emotions and entrepreneurial opportunity evaluation, Entrepreneurship Theory & Practice, 35(2), 375-393.

Ellsworth, P.C. and Scherer, K.R. (2003). Appraisal processes in emotion. In R.J. Davidson, K.R. Scherer, and H.H. Goldsmith (Eds.), Handbook of affective sciences (pp. 572–595). New York: Oxford University Press.

Ellsworth, P.C. and Smith, C.A. (1988). From appraisal to emotion: Differences among negative feelings. Motivation and Emotion, 12, 271–308.