الزام های آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه محققان کشاورزی استان ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزادایلام

2 استادیار ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی الزامات آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق از دیدگاه محققان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. جامعه آماری این پژوهش را136نفراز محققان کشاورزی شاغل در سازمان جهادکشاورزی و محققان مراکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و امور دام استان ایلام تشکیل دادند که همه آنها به دلیل محدود بودن تعداد اعضاء سرشماری شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی شکلی و محتوایی آن ها از طریق گروه متخصصین ترویج و آموزش کشاورزی، مدیریت کشاورزی و زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تایید گردید. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق محاسبه تتای ترتیبی به کمک نرم افزار آماری R تعیین شد (87/.= Ɵ).نتایج همبستگی میان متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که بین الزامات اقتصادی، الزامات سیاستگزاری و آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق درسطح 99٪ والزامات آموزشی، اجتماعی، مدیریتی، فرهنگی و آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق درسطح 95٪ رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده از رگرسیون ترتیبی، متغیرهای آموزشی، مدیریتی، اقتصادی و فنی در آموزش به کارگیری کشاورزی دقیق تاثیرگذار بوده اند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تحقیق نشان داد که الزامات آموزشی با مقدار ویژه 54/16 به تنهایی تببین کننده 039/28 درصد واریانس کل بوده است. و 7 عامل آموزشی، مدیریتی، اقتصادی، فنی، سیاست گذاری، اجتماعی و فرهنگی به طور مجموع توانسته اند که 78/72 درصد واریانس کل را تببین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Requirements of using Precision Agriculture from the view point of Agricultural Researchers of Ilam Province

نویسنده [English]

 • Mohammad sadegh sabouri 2
2 Assistant professor of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension, College of Agriculture, Gharmsar Branch, Islamic Azad University, Gharmsar, Iran
چکیده [English]

The main objective of the present research was to study the requirements of Training application of precision agriculture from Ilam province Agriculture Jihad Organization researchers’ perspective. The statistical Population of the Current research have formed 136 people of Agricultural Researchers of Agriculture Jihad Organization of Ilam Province and Researcher at agriculture research, natural resources and veterinary affairs centers of Ilam province who all of them were selected. The main tool for collecting data has been the researcher made questionnaire, whose superficial and content reliability was confirmed by the expert groups of Agricultural Extension and education, agricultural management and agronomy of Islamic Azad University, Ilam branch. The Reliability of the research tool was also determined through calculation of ordinal’s Theta with helping R Statistical Software (Ɵ =0.87). The relationship between variables using the Spearman correlation coefficient showed that there were positive significant relationship between economic and policies requirements with training requirements at the level of 99%, and educational, Social, management and cultural requirements with training requirements using precision agriculture at the level of 95%. According to the results of the ordinal regression, educational, Management, economic and technical requirements have been effective in training requirements using precision agriculture. The results of the explatory factor analysis of research indicated that with an eigenvalue of 16.54, the first factor (training requirements) has explained 28.039% of the total variance alone. Generally, 7 training factors of management, economic, technical, policy making, social and cultural have been able to explain in total 72.78% of total variance

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Precision agriculture"
 • " Agriculture Researchers"
 • "Training Requirements "
1. احمدی، س.  (1389). کشاورزی ‌دقیق راهکارتوسعه کشاورزی پایدار، مجله علمی کشاورزی‌ دانش‌ سبز،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد.

2. ایزدی، ن. حیاتی، د. (1391). سازه‌های مؤثر بردانش کشاورزی دقیق: مورد مطالعه اعضاء شرکت های خدمات مشاوره‌‌‌ای ترویج شهرستان شیراز، علوم ترویج وآموزش کشاورزی ایران، جلد8، شماره2، 46-28.

4. بردبار، م. حسینی، م. و چیذری، م.( 1388) .تحلیل عوامل موثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی ‌دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس. سومین کنگره علوم ترویج وآموزش کشاورزی، 8-9 شهریورماه، مشهد.

5. بردبار، م. حسینی، م. چیذری، م. (1389). بررسی مناسب بودن استفاده‌ ازفناوری کشاورزی دقیق در استان‌ فارس ازدیدگاه کارشناسان کشاورزی، مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره2.

6. بهرام نژاد، س. امیدی، م. (1389). پذیرش جهانی کشاورزی دقیق، شماره1046

7.  حسین زاده، ج. شرفا، س. دشتی، ق. حیاتی، ب. ا. کاظمیه، ف.( 1389).ارزش گذاری‌اقتصادی منافع‌زیست محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی(مطالعه موردی استان خوزستان)، مجله دانش‌کشاورزی وتولید پایدار، جلد2/20، شماره،ص101-112.

8. حیدری ساربان، و. ( 1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی( مطالعه موردی شهرستان پارس آباد)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره دو.

9. رنجبر، ا. ساداتی، س و شعبانعلی فمی، ح.( 1390). کشاورزی دقیق رویکردی نوین به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، همایش ملی مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم.

10. زاد مهر، ر. مستوفی سرکاری، م. ر. الماسی، م و شریفی مالواجردی، ا. (1390). بررسی امکان بکار‌گیری سامانه‌های کشاورزی‌دقیق در تولید محصول گندم ‌در شهرستان دزفول، اولین همایش ملی راهبردی دستیابی  به کشاورزی پایدار، دانشگاه پیام نور استان خوزستان.

11. سواری، م. شیری، ن و شعبانعلی فمی، ح.( 1391). کشاورزی ارگانیک( زیستی) راهبردی در جهت محیط زیست پایدار روستایی، دومین کنفرانس برنامه ریزی ومدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران.

12. شیخی، م. ارفعی، م. (1388). بررسی عوامل مدیریتی موثر بر مشارکت اعضاء تعاونی های کشاورزی استان تهران. فصلنامه پژوهش های ترویج و اموزش کشاورزی، دوره2، شماره 3، صفحات 62-49.

13. صداقت کار، م. (1388). کشاورزی دقیق ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی الگوی مصرف وتوسعه پایدار کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی.

14. صالحی، س.( 2010). بررسی نگرش مروجان وکارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان‌های فارس وخوزستان نسبت به کاربرد تکنولوژی‌های کشاورزی‌دقیق. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین اهواز.

15. طاهر آبادی، ک. حمدی، ح. نادیان، ح. ا. بنی عباسی، ن. ا. جمشیدنیا، ا. پرویزی‌آلمانی، م. احمدپور، س. ر. پور کیهان، س.( 1390). راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در مزارع نیشکر استان‌خوزستان، پنجمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران.

16. عنایتی‌راد، م. آجیلی، ع. رضایی مقدم،ک. (1388). بررسی وتبیین فعالیت‌های پایداری در بین ذرت کاران استان خوزستان. مجله تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، دوره402، شماره4،صص99-107.

17. علوی، س. ( 1389). امکان سنجی استقرار نظام بهره‌برداری مشارکتی از منابع آب وخاک در اراضی پایاب سد شهید مدنی (ونیار) تبریز. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره1.

18. فلکی، م. شعبانعلی فمی، ح. ایروانی، ه.محمدی،ح. م.( 1387). بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به کار گیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران، علوم وفنون کشاورزی ومنابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره 43.

19. محمدزاده،م. اللهیاری، م. انصاری،م. (1394). نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان را در زمینه اجرای کشاورزی دقیق. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 32، تهران: 13-5.

20. منتی زاده، م. کرمی، غ. (1390). کشاورزی دقیق، رهیافتی پایدار در مدیریت سامانه های کشاورزی، رشد آموزش فنی وحرفه ای، دوره ششم ، شماره3.

21. نجیبی خیرآبادی، ح. مقصودی، ط. عمانی، ا. ر.( 1389). بررسی عوامل تأثیرگذار بر خردشدن اراضی کشاورزی وشناسایی راهکارهای جلوگیری از آن از دیدگاه‌بره‌برداران در دهستان شمس آباد در دزفول.پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

22. نیکبخت، ع. م. وزکی دیزجی، ح. (1384)،  کشاورزی دقیق: چالش ها و دورنمای آن در ایران. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، شماره 10، صفحات 20-27.

23 . Adrian,A.M., Norwood, S.H.,& Mask, P.L. (2005). Producers Pereception and      attitudes toward precision agriculture technologies. Computer and Electronics in Agriculture.volum48.Issue3.pp256-271.

 1. Batte, M., Diekmann, F. (2010).Adoption and use of precision farming Technology in ohio.AED Economics Report Columbus, ohio: Department of Agricultural. Environment al,and Development Economics, The ohio State university.
 2. Bramley, R .G.,  Hill, .P., Thorbum, P., Kroon, F., panten, K.,& Landbou, V. (2008). Precision Agricuture for improved environ mental outcomes som Australian perspectives. Agriculture and Forestry Research 3  (58)pp:161-178
 3. Isgin.T., Bilgic.A., forester.D.,& Batte.M.T. (2008).Using count data models to determin the factors effecting farmers quantity decisions of precision farming technology adoption . computers And Electornics inAgriculture.p.231-242.avaliable at www. Sencedirect. com
 4. Kenneth W., Paxton, A, K., Mishra, S. C.,  ,Roland, K., Roberts, J. A. Larson, B.C., English, D., Lambert, M., Marra, S., Larkin, J., Reeves., & Steven W. M. (2011). Intensity of Precision Agriculture Technology Adoption by Cotton Producer. Agricultural and Resource Economics Review 40/1 133-144
 5. Logsdon, T. J. (2006). A FeasibilIty  Study Of Opening And Operating A Precision Farming Firm in Kentucky .University of Kentucky Master' s Theses. Paper 176
 6. Mckinion .J. M. Jenkins .J .N. Akins. D.  Turner. S. B. Willers. J .L. Jallas. E.,& Mishra. A., Sundaramoorthi, K., Chidambara Raj, P., & Balaji, D.(2003). Operationalization of Precision Farming in India. Map India Conference, 28-31 January, 2003.
 7. Mondal, p., & Tewari,V. K. (2007). Present status of precision agriculture. A Review in agric resource, 2(1), 1-10. 
 8. Omidi. Z., Dinpanah. Gh. (2013). Influencing factors on feasibility of precision agriculture in regard to Infrastructure in Iran. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 482-486.
 9. Omidi Najafabadi, M., Farajollah Hosseini, J., & Bahramnejad, S. (2011). A Bayesian Confirmatory Factor Analysis of Precision Agricultural. African Journal of Agricultural Research.6 (5), 1219-1225
 10. Pandit .M., Student. G. (2012) .Adoption and Non adoption of Precision farming Technologies by Cotton farmers. Department of Agricultural Economics and Agribusiness Lourisiana State University and LSU Accepter.
 11. Rechard, M. J., & Hulter, J. (2009). Dissemination of precision farming in Germany, acceptance, adoption, knowledge transfer and training activities. Percision agriculture, 10: 525-545.
 12. Salehi.s., & Rezaei-Moghaddam, k. (2010). Agricultural Specialists intention toward precision agriculture technologies: Integrating innovation characteristics to technology acceptance model . African journal of Agricultural research, 5(11):   1191-1199.
 13. Swinton, S. M.,& Lowenberg, J. (2002). Global adoption of precision agriculture technologies: who, when and why? Third European conference on precision agriculture, Montpelier, France. 
 14. Tozer, P.( 2009). Uncertainty and investment in precision agriculture - Is it worth the money?. Agricultural Systems. 100 (1-3): 80-87.
 15. Wang, M., Zhang, N. (2002). Information technology alters the roadmap to agricultural modernization" ; Computers and Electronics in Agriculture, 36 (2), pp:91-92.
 16. Zumbo, D. B., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficient alpha and theta for Likert rating scales. Journal of modern applied statistical methods, 6: 21-29.
 17.  44. Zhang.N., Wang, M.,& wang, N. (2002). Precision agriculture – a word wide overview. Computers and Electronics Agriculture. 36: 113-132.