علل ضعف دانش کشاورزی پایه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

هدف کلی این تحقیق سنجش سطح دانش دانشجویان گرایش های کشاورزی دانشگاه زنجان در زمینه ی کشاورزی
پایه و تحلیل علل ضعف آن بود. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش پیماشی انجام شد. جامعه تحقیق،
1392 بودند - دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93
نمونه ها با روش نمون هگیری طبق های تصادفی .)n = حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد ) 109 .)N=709(
گزینش شدند. پرسشنامه ابزار اصلی گر دآوری داد هها بود که روایی آن با نظرخواهی اعضای هیأ تعلمی تائید شد. برای
نتایج نشان دادند که میانگین .)Ө = 0/ تعیین پایایی بخش های مختلف پرسشنامه، از ضریب پایایی تتا استفاده شد ) 79
3 ) از 20 ( بود. مقایسه نشان داد، نمره دانش پایه / 10 با انحراف معیار 22 / نمره ی دانش کشاورزی پایه دانشجویان 33
کشاورزی دانشجویان با دیپلم علوم تجربی و دانشجویان کارشناسی ارشد با محل تحصیل مقطع کارشناسی در دانشگاه
دولتی به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان با دیپلم ریاضی و دانشجویان با محل تحصیل مقطع کارشناسی در دانشگاه
غیردولتی بود. برای کاهش شمار متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
ضعف دانش عمومی کشاورزی دانشجویان در نه عامل نگرش منفی دانشجویان به کشاورزی و آموز شهای نامتناسب ،
فضای ناسالم علمی در دانشگاه و ب یاهمیتی اطلاعات عمومی کشاورزی، ضعف دانشگاه در ارتباط با محی طهای کشاورزی
و ایجاد انگیزش در دانشجو، ذهنیت منفی جامعه به رشته کشاورزی، کم توجهی هیأت علمی و بی اهمیت شمردن
اطلاعات عمومی کشاورزی، کمبود در سهای پایه کشاورزی، مناسب نبودن سرفص لها، سطح پایین دانش عمومی هیأت
67/ علمی و عدم آگاهی افراد از رشته های دانشگاهی پیش از ورود به رشته خلاصه شدند که این عام لها درمجموع 04
درصد از کل واریانس علل ضعف دانش عمومی دانشجویان را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors due to the Low Level of Basic Agricultural Knowledge among the Agricultural Students at University of Zanjan

نویسندگان [English]

  • jafar yaghoubi 1
  • parisa najafloo 2
  • milad safari 3
چکیده [English]

Purpose of this study was measuring students' basic agriculture knowledge at the University of Zanjan.
Survey method was implemented in this applied research. The statistical population consisted of all
the students at College of Agriculture, University of Zanjan in 2012-2013 academic years (N= 709). The
sample size was estimated using Cochran's formula (n=109). Samples were selected applying stratified
random method. The research tool was a questionnaire. Validity of the instrument confirmed by a panel
of agricultural faculty members and information science experts. To determine the reliability of the
questionnaire, theta reliability coefficient was calculated (θ= 0.79). Results showed that the mean rank
of basic agriculture knowledge score of respondents was 10.33 on a scale of 0-20. There was significant
difference between the level of agriculture basic knowledge of students with different major in high
school as well as type of undergraduate university degree. Using exploratory factor analysis of reasons
for lowness of basic knowledge summarized them into nine factors including: negative attitude the field
of agriculture and unsuitable training, unhealthy environment science and trivial general information
of agricultural on university, the low level of general knowledge faculty, lack of appropriate curriculum,
trivial faculty in public agriculture, lack of basic agriculture courses, Negative mentality about agricultural,
weak relationship between university with the agricultural environment, poor student motivation
and Lacking awareness of academic disciplines before entering the university. These factors explained
67.04% of reasons for lowness of general knowledge of agriculture among the students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural students
  • agriculture knowledge
  • job skill
  • agricultural basic knowledge
تبرایی، م. و قاسمی، م. (1385).  بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی  به اشتغال در مناطق روستایی و عوامل موثر بر آن. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 52، ص 133-143.

دهقان، س.، سوهانی‌دربان، ع. و فکری، ل. (1386). بررسی چالش‌های موجود در جذب فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در بازار کار. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد: ۸و ۹ آبان ‌.

رضایی، ر.و مجردی،غ. (1390). واکاوی موانع پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال چهل و دوم، شماره 4،  صص 555- 565.

شرفی، ل. و زرافشانی،ک. (1388). ارزشیابی دوره‌های عملی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (با تأکید بر دوره‌های کارآموزی). نخستین همایش ملی توسعه پایدار روستایی. همدان:  30 اردیبهشت.

شعبانعلی فمی، ح.، آقاپور، ش. و علم بیگی، ا. (1389). شناسایی موانع و مشکلات شکل‌گیری شغل محور در بین دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 41-2 (2)، صص 229-219.

طبرسا، غ.، حسنوند مفرد، م. و عارف نژاد، م. (1391). تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان). فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، شماره (4)4، صص 53-74.

عارفی، م.، قهرمانی، م.، رضایی‌زاده،م. (1387). ضرورت و راه‌کارهای بهبود برنامه درسی دروس عمومی دوره کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی. مطالعات برنامه درس، شماره (10)3، صص 94- 129.

علی بیگی، ا. و بارانی، ش. (1391). بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد نیاز دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران بخش کشاورزی دولتی و مهندسان کشاورزی عضو نظام مهندسی استان کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 1،  صص 99-111.

علی‌میرزایی، ع.؛ اسدی، ع. و طهماسبی، م. (1389). تأثیر به‌کارگیری مواد و وسایل آموزشی بر آموزش‌های ترویجی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره (12)، صص 44- 54.

موحدی، ر. (1388). شناسایی شایستگی‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان ترویج و آموزش کشاورزی جهت ورود به بازار کار . مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه فردوسی: مشهد.

نسیم وطن خواه ، طاهر عزیزی خلیلی و غلامحسین زمانی (1391).بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: گروه علوم دامی مرکز آموزش عالی بعثت شیراز). مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران (کرج). بازیابی شده در:

 http://magri.ir/download/Article/Art-0025(www.magri.ir).rar

Alibaygi, A. & Pouya, M., (2011). Needs assessment of senior agricultural students regarding sustainability knowledge. African Journal of Agricultural Research, 6 (31), 6542-6546.

Bickel, M.,   Strack, M. & Bögeholz, S. (2014). Measuring the Interest of German Students in Agriculture: the Role of Knowledge, Nature Experience, Disgust, and Gender.  Research in Science Education, 45(3), 325-344

Blunkett, D. (2001).Education into employability: the role of the DFEE in the economy. Speech at the Institute of Economi Affairs, London, 24 January.

Ghonji, M., Khoshnodifar, Z., Hosseini, S.M., Mazloumzadeh, S.M.  (2015) Analysis of the some effective teaching quality factors within faculty members of agricultural and natural resources colleges in Tehran University. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 14, 109–115.

Lauer, C. (2002). Enrolment in higher education: do economic incentives matter? Education Training, 44, (4, 5), 76-84.

Nurmi, p. & paasio, k. 2007. Entrepreneurship in Finnish universities. Education and training journal, 49(1), 56-66

Shams, A., Irvani, H., Rezvanfar, A., Kalantari, K., Yazdani, S., (2008). An exploration of the effective components related with research productivity of Iranian agricultural faculty members. Iranian Journal of agricultural economic and development 36-2(1), 177-125.

Zoumenou, V. & Bonsi, E.(2015). Increasing Minority Middle School Students Awareness and Knowledge of Nutrition Agriculture and Science.  Journal of Nutrition Education and Behavior, 47(4), S23.