شناسایی شایستگی‌های جوانان روستایی در زمینه کسب‌و‌کارهای صنایع‌دستی شهرستان ورامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشددانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آموزههای توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان، در چند دهه‌ی گذشته نشان می‌‍‍‍‍‍‍‍دهند که توسعه‌ی ‌روستایی تنها با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی‌شود، بلکه عاملهای زیادی در این زمینه نقش ایفا می‌کنند. یکی از این عاملها توجه به بالابردن شایستگی‌ها و قابلیت‌های ساکنان روستا می‌باشد. این تحقیق، از نظر دیدمان جزو پژوهش‌های کیفی است و از نوع بررسی ‌موردی است که با توجه به روش نمونه‌گیری هدفمند از 10 نفر از کارآفرینان نوپای روستایی در حوزه‌ی صنایع‌دستی در شهر ورامین انجام‌شده است. تحقیق با هدف شناسایی شایستگی­های جوانان روستایی در زمینه­­ی کسب­وکارهای صنایع‌دستی انجام گرفت و در نتیجه 23 مقوله کلی استخراج شدند که در سه بعد دانش، نگرش و مهارت دسته‌بندی شدند. نتیجه‌ی تحقیق نشان داد که در زمینه­ی آموزش شایستگی­­ها به جوانان روستایی باید به شرایط زمینه‌ی کاری و حوزه‌ی کسب‌وکار و شرایط ویژه‌ی روستا توجه نمود و با در نظر داشتن آن شرایط هدف‌های دوره‌های آموزشی را سامان داد. در همین زمینه موردهایی چون فعالیت با منبع‌های محدود، خلاقیت و تنوع در تولید، آگاهی از اهمیت وجود میراث فرهنگی و علاقه‌ی اولیه و مشخص‌بودن مسیر شغلی از مهم­ترین موردهای بیان­شده توسط مصاحبه­شوندگان بودند که نشان‌دهنده‌ی ضرورت طراحی و اجرای دوره‌های بومی آموزش کارآفرینی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying rural youth competencies in the field of handicrafts businesses in Varamin

نویسندگان [English]

 • mourteza akbari 1
 • reza ghulamzadeh 2
 • maryam shamanian 3
چکیده [English]

In the past few decades, experiences of rural development in different countries showed that the injection of capital and technology are not the only drivers of rural development but several other factors are also involved. Focusing on competencies and capabilities of rural residents is one of such factors that is currently being regarded as a fundamental solution for rural development. The present study implements a qualitative paradigm and a case study method.  By purposive sampling technique, 10 rural nascent entrepreneurs in the field of handicrafts were interviewed in the town of Varamin. The study aimed to identify the competencies of rural youth in the field of handicrafts business and resulted in 23 general categories that were classified in three dimensions of knowledge, skills and attitudes. Study results indicates that in educating competencies to rural youth, paying attention to the specific business contingencies and conditions of rural areas is essential, and the goals of educational programs must be set accordingly.
As a result, activities with limited resources, creativity and diversity in production, awareness of the cultural heritage, as well as the initial interest and clear career path were the most important factor in designing and executing local entrepreneurship education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural Youth Competency
 • Handicrafts
 • Business
 • Production Creativity
 1. افتخاری، ع.، سجاسی قیداری، ح. (1392). توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی. انتشارات سمت. چاپ دوم.
 2. جعفری‌مقدم، س.، فخارزاده، آ. (1390). توسعه نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی- مطالعه موردی: کتاب‌های فارسی دوره دبستان. فصلنامه توسعه کارآفرینی. شماره 11.
 3. حیدری مکرر، ح و محبی، ز، (1391)، بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، صص 9-1، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، برگرفته از سایت:
http://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01KNOWLEDGEBASE01_108.htm

 1. دانایی‌فرد، ح.، الوانی، م.، آذر، عادل. (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار، اشراقی.
 2. دیانتی، م.، عرفانی، م. (1388). شایستگی؛ مفاهیموکاربردها. تدبیر. شماره 206. 19-14.
 3. ذبیحی،م.،مقدسی،ع. (1385). کارآفرینیازتئوریتاعمل. نشرجهان فردا،مشهد.
 4. رضوی، م.،  اکبری، م. (1392). نظام نوآوری. دانشگاه تهران. چاپ دوم.
 5. صیدایی، ا.، صادقی، ح. (1393). کارآفرینی و برنامه­ریزی توسعه روستایی. انتشارات شاخص­پژوه. چاپ اول.
 6. طالبی. ک.، زارع‌یکتا، م. (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان. توسعه کارآفرینی. سال اول، شماره اول.
 7. عبدالله‌زاده، غ.،کلاگر،پ.، محبوبی، ح.،عابدی‌سروستانی، ا. (1393). ملزومات راه‌اندازی کسب‌وکار در نواحی روستایی استان گلستان و تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. مجلّه‌یپژوهشوبرنامه‌ریزیروستایی.سال 3.شماره‌ی6.
 8. عبدالله‌زاده، غ.، شریف‌زاده، ا.، عربیون، ا.، طلایی، م. (1391). شناسایی و اولویت‌بندی سرفصل‌ها و محتوای دوره‌های آموزش کارآفرینی بر اساس کارکردهای کسب‌وکار. نامه‌ی آموزش عالی. دوره‌ی جدید سال پنجم. شماره‌ی هجدهم.
 9. عزیزی، م.، شفیع‌زاده، ا.، اکبرزاده، ن. (1392). شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی مورد‌نیاز مدیران دانشگاهی. توسعه کارآفرینی. دوره‌ی ششم. شمار دوم.
 10. علی‌میری، م. (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها. توسعه کارآفرینی. سال اول. شماره اول. پاییز.
 11. فرجی سبکبار، حسنعلی، (1390)، اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی مطالعه موردی، دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75، صص 68-58.
 12. کرسول، ج. د. (2015). درآمدی بر پژوهش روش آمیخته. ترجمه مرتضی اکبری و راضیه اکبری/1395. انتشارات جامعه‌شناسان/ روش‌شناسان.. چاپ اول.
 13. مرکز آمار ایران (1391). نتایج بررسی انتخاب نیروی کار اجباری. قابل دسترس در http://www.amar.org.ir/
 14. مقیمی، م.، وکیلی، ی.، اکبری، م. (1393). نظریه‌های کارآفرینی. دانشگاه تهران. چاپ دوم.
 15. هزارجریبی، جعفر، (1384)، کارآفرینی، تهران، نشر پژوهشکده امور اقتصادی.
  1. 19.  Bird,B. (2002). Learning Entrepreneurship Competencies: The Self-Directed Learning Approach. International Journal of Entrepreneurship Education, 1(2), pp. 203-228.
  2. 20.  Burger, L., O'Neill, C., Mahadea, D. (2005). The impact of previous knowledge and experience on the entrepreneurial attitudes of Grade 12 learners. South African Journal of Education, 25, 89.
  3. 21.  Cave, E. & Mc Keown, P. (1993). Managerial effectiveness: The identification of need assessment, Education and Development, 24, (2), 122-137.
  4. 22.  Crawford, L. (2005). Senior Management Perceptions of Project Management Competence. International Journal of Project Management, Vol. 23, pp. 7-16.
  5. 23.  Dixon RA, Xie DY, Sharma SB (2005). Proanthocyanidins: a final frontier in flavonoid research? New Phytol 165: 9–28.
  6. 24.  Fogg, C. D. (1999). Implementing your strategic plan: How to turn “intent” into effective action for sustainable change .New York: American Management Association.
  7. 25.  Habbershon, T.G., Pistrui, J. and Mc Grann, M., (2006). Enterprising Families: Mindset and Methods for Wealth Acceleration in a Dynamic Marketplace.
  8. 26.  Hall, A., Melin, L. and Nordqvist, M., (2001). Entrepreneurship as Radical Change in the Family Business: Exploring the Role of Cultural Patterns, Family Business Re-view, 14(3), 193-208.
  9. 27.  Haunstein P. (2000). Competency modeling approaches and strategies. Permanent J [serial online]. Available from: www.csae.com/client/csae.pdf.
  10. 28.  Inyang, B.J. & Enuoh, R.O. (2009). Entrepreneurial Competencies: The Missing Links to Successful Entrepreneurship in Nigeria. International Business Research, 2(2), pp. 62-71
  11. 29.  Johannisson, B., (2002).  Energizing Entrepreneurship: Ideological Tensions in the Medium sized Family Business, in Fletcher (Ed) Understanding the Small Family Business. London: Routledge Studies in Small Business.
  12. 30.  Lindsay, Noel J. (2005). Toward A Cultural Model of Indigenous Entrepreneurial Attitude. Academy of Marketing Science Review, 5, 1-17.
  13. 31.  Mitchelmore, S. & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16 (2), pp. 92-111.
  14. 32.  Parhizgar. K, (2010). Comparative ethical analysis of educational competition in academia, Competitiveness Review: An International Business Journal, 20, (1), 72-84.
  15. 33.  Poza, E, J. (2007).  Family business. Thomson south-western ltd.
  16. 34.  Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations. 2nd Edition, New Delhi: Sage Publications
  17. 35.  Simpson. P. A., Greller, M. M., & Strosh, T. K. (2002). Variations in human capital investment activity by age. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 109-138.
  18. 36.  Sinnot, G., Madison, G. H & Pataki, G. E (2002). Competencies: Report of the competencies workgroup, workforce and succession planning work groups .New York State Governor’s Office of Employee Relations and the Department of Civil Service.
  19. 37.  Spencer, L. M.; Spencer, S. M. (1993). “Competency at Work: Model for superior Performance”, John Wiley & Sons.
  20. 38.  Stewart, G. and Cuffman, D. (2003). Needs assessment: A systematic approach for successful distance education. Retrieved April2, from http://www.mtsu.edu/itconf/proceed98/restewart.htmi.
  21. 39.  Sobel, R. S., & King, K. A. (2008). Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship? Economics of Education Review, 27(4), 429-438.
  22. 40.  UNIDO.org [homepage on the Internet]. New York (2002 c). [Update 2010 Jul 1]. Available from: http://www.unido.org.