رابطه ی ویژگی های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیأت علمی دانشگاه رامین خوزستان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه رامین خوزستان

چکیده

لازمه­ی توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی بهبود روحیه­ی کارآفرینی در بین دانشجویان است، هدف این پژوهش تبیین رابطه­ی ویژگی­های روانشناختی کارآفرینانه با روحیه­ی کارآفرینی دانشجویان کشاورزی می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری 182 تن دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 93-1392 بود که بر پایه­ی روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب با حجم طبقه، 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای محقق ساخت با طیف عددی صفر تا ده، و آزمون استاندارد شده­ی سنجش روحیه کارآفرینی مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزارهای 20spss و5/8LISREL انجام شد. از آزمون­های آماری همبستگی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که میانگین همه­ی ویژگی­های روانشناختی به جز استقلال طلبی بالاتر از میانگین آزمون استاندارد بوده است. بین روحیه کارآفرینی دانشجویان تنها با سه ویژگی کانون کنترل درونی، تحمل ابهام و مسئولیت­پذیری رابطه آماری معنی­داری وجود داشت. روحیه­ی کارآفرینی دانشجویان نیز بالاتر از حد میانگین آزمون استاندارد می­باشد. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که به ترتیب بیشترین بار عاملی مربوط به ویژگی­های توفیق طلبی، مسؤلیت­پذیری، کانون کنترل درونی و اراده و پشتکار می­باشد. این ویژگی­ها مهم­ترین ویژگی­ها برای تشکیل روحیه کارآفرینی دانشجویان هستند­. به میانگین بالاتر از میانگین آزمون استاندارد روحیه کارآفرینی نمایانگر آمادگی بالقوه دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در جهت کارآفرین شدن از جنبه روانشناختی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Psychological Entrepreneurial Characteristic and Entrepreneurial Spirit of Ramin Agriculture Students, Khuzestan

نویسندگان [English]

  • bahman khusravipour 1
  • masoud baradaran 1
  • bahareh abedi 2
چکیده [English]

To develop entrepreneurship in agricultural sector, it is essential to improve entrepreneurship spirit among its students. This study is aimed to investigate the relationship between psychological entrepreneurial features and entrepreneurial spirit of agriculture students. This study was a descriptive- correlation research. The statistical population consisted of 182 agricultural graduate students in 2014 at Ramin Agricultural and Natural resource university. Randomly stratified sample consists of 123 students.Standard questionnaire of Shahid Chamran University along with a researcher-made questionnaire with numerical range of zero to ten were used to collect data. Data processing soft wares were SPSS20 and LISREL8/5. The correlation and confirmatory factor analysis test were used. Results showed that the mean of all psychological features except the need to autonomy were above the average. Also, there was statistically significant relationship between entrepreneurial features and entrepreneurial spirit. Confirmatory factor analysis showed that the highest loadings were the need to achievement, responsibility, internal locus of control and endurance features. These features were the most important features to form the entrepreneurial spirit of students. The above average level of entrepreneurship spirit implies that graduate students at Khuzestan Ramin Agriculture and Natural Resources University are psychologically potential to become entrepreneurs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial psychology
  • entrepreneurial spirit
  • Agricultural students
  • achievement need
احمد­پور داریانی، م. و مقیمی، م. (1388). مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات: سریرا.

احمدی، ر.ا. (1387). تبیین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان اینترنتی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید،  دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، اسفند1387.

امینی، م.، تمنایی­فر، م.ر. و غلامی علوی، ص. (1391). ارزیابی قابلیت­های کارآفرینی دختران دانشجو. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم.

امینی،م.، تمنایی­فر، م.ر. و غلامی علوی، ص .(1391). ارزیابی قابلیت­های کارآفرینی دختران دانشجو. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره چهارم.

آراستی، ز.، فتحی، ف. و قلی­پور، آ .(1391). ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر قصد کارآفرینانه اجتماعی در کارآفرینان اقتصادی. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره­های 27و 28. صص.173-153.

آربروکل، ج. (1390). راهنمای جامع AMOS 6. ترجمه کیومرث زرافشانی و مرضیه کشاورز، انتشارات دانشگاه رازی.

پورقاز، ع.، کاظمی، ­ی. و محمدی، ا .(1390). بررسی رابطه شیوه­های تفکر  و یژگی­های شخصیتی کارآفرینی مدیران مدارس (مطالعه موردی مدارس مقاطع سه­گانه شهر بیرجند). توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره یازدهم، صص 85-67.

ریاضی، م. و وکیل الرعایا، ی .(1391). تعیین اهمیت شاخص­های شخصیتی کارآفرینان مستقل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان،  دانشگاه مازندران، آبان ماه.

سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم رفتای. تهران: انتشارات آگه.

سیادت، ع.، سادات­رضازاده، ش. و ببری، ح. (1391). میزان روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (7). صص. 536-527.

شریف­زاده، ا. و عبدالله­زاده، غ. ح .(1391). بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 64، صص 152-131.

علی­پور، ا.، شقاقی، ف. و برقی ایرانی، ز. (1391). توزیع متفاوت مؤلفه­های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست. مجله روانشناسی مدرسه، دوره1، شماره 3/81- 63.

قاسمی، ج. (1389). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Graphics Amos، تهران انتشارات جامعه شناسان.

 مالکی، ن. ا.، همایی، ر. و نوری، م. (1392). ارزیابی و مقایسه ی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن با رویکرد جهانی شدن در پارادایم فرهنگ شناختی اسلامی. فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 4، شماره 12، صص. 57-92.

محمدی، ح ر.، احمدی، ع. و امین شایان جهرمی، ش. (1390). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. فصلنامه جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره اول. 

مشایخی، ک.، تاج­آبادی، ر. و مرادی­نژاد، ا. (1387). میزان انگیزه و خلاقیت در کارآفرینی دانشجویان علمی­- کاربردی و نقش اساتید در ایجاد انگیزه کارآفرینی در دانشجویان. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی- کاربردی کشاورزی، مشهد، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی،آبان ماه.

نعمتی، م. ع. (1392). بررسی ویژگی­های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه­های دولتی تهران. دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره­3.

واحدی، م.، مرادنژادی، ه.، شریف زاده، ا. و شریفی، م .(1388). بررسی ویژگی­های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-40، صص. 101-93.

هومن، ح. ع. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل. تهران، انتشارات سمت.

 

 

Burdus, E. (2010). “Fundamentals of Entrepreneurship”. journal of Review of International Comparative Management, 11 (1), pp 33-42.

 

Caballero, S., Fuchs, R. M. & Priale, M. A. (2013). The influence of personality traits on social enterprise start-up: the case of Peruvian social entrepreneurs. EMES-SOCENT Conference Selected Papers, no. LG13-07 (ENG), 4th EMES International Research Conference on Social Enterprise - Liege.

 

Caliendo, M. & Kritikos, A. (2011). Searching for the Entrepreneurial Personality: New Evidence and Avenues for Further Research,Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor. IZD Discussion Paper series No. 5790.

 

Cascio, W.F. & Aguinis , H .(2005). Applied psychology in human resource in personality. Position in the organization  and job satisfaction. Vol,14.

Hesselo, M. P.&  Auke, I.(2010). the impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. contents lists available at science direct European Economic.

 

Kengatharan, N. (2012). Explorating Relationship between Psychological Characteristics and Entrepreneurial Inclination: A Case Study from Sri Lanka. Global Journal of Management and Business Research, Volume 12 Issue 21 Version 1.

 

Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). “Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia”. The Business Review Cambridge, 14(2), 216-221.

 

Kalkan, M. & Kaygusuz, C. (2012). The Psychology of Entrepreneurship, Entrepreneurship - Born, Made and Educated, Prof. Thierry Burger-Helmchen (Ed.), ISBN: 978-953-51-0210-6, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/books/entrepreneurship-born-made-and-educated/the-psychology-ofentrepreneurship.

 

Nimalathasan, B. (2008). Cracteristics of enterprenurs: a comporative study of small scale enterprenurs of serilankan and Bangladesh. Department of Management studies, University of Chittagong, Chittagong-4331, Bangladesh.

 

Okhomina, D. A. (2005). Entrepreneurial postures and psychological traits: the sociological influences of education and environment. Research in Higher Education, Journal Entrepreneurial postures.

 

Olakitan , O. O. & Ayobami, A. P. (2011). An Investigation of Personality on Entrepreneurial Success. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2 (2): 95-103.

Shirmardi,M., Ebadi, Z., Ahmadi Baloutaki,N. & Kiani Deh Kiani, H. (2013). The Relationship between Personality and Psychological Characteristics of Students with Entrepreneurial Desire.  Reef resources assessment and management technical paper,Vol. 38 (1), Vol. 38, 2013, 5, Special Issue.

 

UNESCO. (2009). “The New Dynamics of Higher Education and Research for Societal Change and Development”, World Conf. on Higher Education,  Paris, 8-5 July.

Zhao, H., Seibert, S., & Lumpkin, G. T. (2010). “The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review”, Journal of Management, 36 (2), pp 381-404.