عامل های موثر بر موفقیت شغلی دانش آموختگان رشته های شیلاتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران

2 دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده

موفقیت شغلی برای هر فردی معنی متفاوتی دارد و هنگامی حاصل می شود که فرد بتواند از همه توانایی ها و امکانات خود
در رسیدن به هدف های شغلی استفاده و بهره برداری کند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته
های شیلاتی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی انجام شده است. این پژوهش، از نوع کاربردیست.جامعه
آماری 2852 تن دانش آموختگان کاردانی ) 2308 تن( و کارشناسی ناپیوسته ) 544 تن( شیلاتی از بدو تاسیس تا پایان سال
1388 می باشد. بر پایه فرمول نمونه گیری کوکران 850 تن به عنوان نمونه تایید شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود
تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها )α= 0/74-0/ ترتیبی ) 85 α که روایی آن به کمک متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب
انجام شد. از آزمون های همبستگی، کای اسکور و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته SPSS به کمک نرم افزار
ها نشان دادند که موفقیت شغلی با متغیرهای سن، شمار اعضای خانواده، میانگین درآمد، میاگین نمره-های دیپلم، میانگین
دانش آموختگی رابطه ی مثبت معنی داری دارد. نیز؛ رضامندی، وفاداری به موسسه آموزشی ودیدگاه نسبت به موسسه
آموزشی از عامل های موثر بر موفقیت شغلی بوده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Occupational Success of Fishery Graduates from Agricultural Applied Scientific Higher Education Institute of Jihad-e-Agriculture, Iran

نویسندگان [English]

  • nouzar moufared 1
  • mujtaba rajabbaigi 2
  • mehran yasemi 2
چکیده [English]

Each person has a different meaning for occupational success and when it obtained that One can
use and exploit all abilities and possibilities to achieve goal of Job. The main aim of this research is to
study of job occupation satisfaction of Fishery Graduates from Agricultural Applied Scientific Higher
Education Institute of Jihad-E-Agriculture. This research is applied. The population consisted of all
2852 graduates of associate degree (2308 persons) and Master batch (544 persons) is the fishery from
its inception until the end of 2009. Based on Cochran sampling formula, 850 persons were confirmed
as sample. Data collection tool was a questionnaire that its validity by experts and its reliability by coefficient
sequence α (alpha=.074 -0.85) Confirmed. Data analysis was carried out using SPSS software.
The correlation tests, Chi-square and regression were used for data analysis. Findings showed that job
success has a significant positive correlation with age, family size, average income, and average score of
diploma. Satisfactions, loyalty to the institute, image of the training institute are the factors influencing
occupational success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job (occupation)
  • scientific applied education
  • fishery graduates
  • job success
بهرامی، ف. و احمدوند، م. 1381 . بررسی امکانات بالقوه اشتغال دانش آموختگان کشاورزی. مجموعه مقالات همایش
ملی بررسی راهکارهای علمی ایجاد اشتغال، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
جابریان، ع. و حیدری، ح. 1383 . روند تحول آموزشهای علمی - کاربردی کشاورزی و چشم انداز توسعه آتی آن.
مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آموزش های عالی علمی - کاربردی، تهران: دانشگاه جامع علمی - کاربردی.
حیدری، ح.، و شفیعی قصر، س.م. 1381 . بررسی وضعیت پذیرش دانشجویان دوره های علمی کاربردی.
فرجی، ذ. 1371 . انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات خردمند.
فرخ زاده، م.ح.، عطایی، ح.، روحانی،ح.، و فاضلی کاخکی، ف. 1389 . بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دوره
های علمی کاربردی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی)در سال تحصیلی 1386 (. فصلنامه پژوهش مدیریت
. آموزش کشاورزی، شماره 12
قاضی، ق. 1373 .زمینه مشاوره و راهنمایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
http://www.1118.blogsky. کریمی، ع.ا. ) 1389 (. موفقیت شغلی و عوامل موثر در آن. قابل دسترس در
/com/1389/10/23/post-7
منفرد، ن. 1379 . بررسی رابطه آموزش های هنرستان کشاورزی شهید باهنر استان بوشهر با اشتغال فارغ التحصیلان
1379 . شورای تحقیقات استان بوشهر. - آن در سالهای 1366
Abele, A. and Spark, D. (2009). The Longitudinal impact of self- efficacy and career goals on objective
and subjective career success 74- journal of Vocational Behavior, 53-62.
Arnold, J. and Cohen, L. (2008). The Psychology of career in Industrial and Organizational. Settings:
A Critical but appreciative analysis. International review of Industrial and Organizational Psychology
(vole, 23).
Arrington, L.R. (1989). Relationship of occupational status and attitudes about vocational agriculture.
The Journal of the American Association of Teachers and Educations in Agriculture, 27 (3): 59-66.
120 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
Baker, M. and Hedges, H. (1991). Professional education and differences between graduate career
choices. Journal of Agricultural Education. 32 (3): 42-47.
Carmeli, A. (2005). Considerations in organizational career advancement: what reality matters?
Personnel Review, 36(2): 120-205.
Cartmell, D.D. and Garton, L.B. (2002). An Assessment of Agricultural Education Gradates Preparation,
in Proceeding of the 27 Annual National Agriculture Education Research.
Casper, E, S. and Fishecin, S. (2002). Job satisfaction and job success as moderators of the selfesteem
of people with mental illnesses. Psychiatry Rehalilj, 26 (1): 33-42.
Day, D.V., Bedeian, A. G., and Cont, J.M. (2007). Personality as predictor of work- related outcomes:
test of a Mediated Latent structural Model. Journal of Applied Social Psychology, 28 (22). 2068-
2088.
Day, R., and Allen, T.D. (2004). The relationship between career motivation and self- efficacy with
protégé career success. Journal of vocational Behavior, 64, 72-91.
Gelissen, j. and de Graaf, P. M. (2006). Personality, Social background, and occupational career
success. Social Science refreshes, 35, 702- 726.
Heslin, P. (2003). Sources of Career Success. Available on the http://www.hrpao.org/Knoeledge_
Centre/Kc_s01030301.asp
Judge, T., Cable, D., Boudreau, j., and Bretz, R. (1995). An Empirical Investigation of the predictors
of Executive Career Success. Personnel Psychology, Vol 48, pp 485-19.
Kirchemeyer, C. (2006). The different effects of Family on Objective Career Success across gender:
A test of Alternative explanations. Journal of vocational Behavior, 68, 323- 346.
London, B. E., Reschovsky, J. and Blumenthal, D. (2003). Changes in Career satisfaction among
primary care and physicians, 1997- 2007. Journal of the American Medical Association, 289 (4), 442-
450.
London, B., E. Reserchovsky, j. and Blumenthal, D. (2006). Leaving medicine: The consequences
of physician satisfaction. Medical care, 44 (3). 234- 242.
Mallory, M. E. and sommer, R. (1986). Student image of agriculture: survey highlights and Recommendations.
The Journal of American Association of Teacher Educators in Agriculture, 27 (4): 15-17.
Ng, T.W.H., Eby, L.T., Sorensen, K.L. & Feldman, D.C. (2005). Predicators of Objects and Subjective
Career Success: A meta- analysis. Personnel Psychology, 58, 367- 408.
Pachulicz, S., Schmill, N. and Kuljanin, G. (2008). Journal of Vocational Behavior, 73, 242- 253.
Pfeffer, J., and Fong, C. T. (2004). The Business School ‘Business’: Some Lessons from the US
Experience, Management studies, 41(8), pp 1501-1520.
Seibert, S., Crant, J. and Kraimer, M. (1999) .Proactive Personality and Career Success. Journal of
Applied Psychology, Vol 84, pp 416- 427.
Valcour, M. and Ladge, J.J. (2008). Family and career path char cteristics as predicators of women's
objective and subjective career success: Integrating traditional and protean career explanations.
Journal of Vocational Behavior, 73, 300-309.
Van Ejick, K. and de craaf, P.M. (2001). Psychoanalytic perspective on Occupational Choice and a
Hainment. Research in Social Stratification and Mobility(9), 181- 214.