تنگناها و چالش‌های اشتغال دانش‌‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران اجرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان

2 دانشیار دانشگاه کشاورزی منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی چالش­های پیش‌روی دانش­آموختگان کشاورزی و اشتغال آنان و پیش‌بینی روند مشکل‌‌آفرینی آن در آینده است. روش تحقیق از لحاظ گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و از نظر ماهیت از نوع کمی است. جامعة آماری تحقیق را مدیران و اعضای هیأت علمی موسسه­ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزرات جهاد کشاورزی واقع در استان تهران(327 تن) تشکیل دادند. حجم نمونه آماری بر پایه فرمول کوکران 135 تن برآورد شد که برای بالا بردن ضریب بازگشت­پذیری پرسشنامه، 147 تن به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته­ای بود که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظر اعضای هیات علمی دانشکده­های کشاورزی، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و استفاده از یک بررسی راهنما و محاسبه تتای ترتیبی معادل 85/. بررسی و تایید شد. نتیجه تحقیق نشان داد که از نظر مدیران اجرایی تنگناها و چالش­های دانش­آموختگان کشاورزی که می­تواند در نهایت در دامن زدن به بیکاری آنان نقش بسزایی داشته باشد، به چهار عامل گرایش منفی به انجام کار خصوصی، نبود گزینش عقلایی، بار منفی جامعه در تعیین موقعیت‌های اجتماعی و تنگناهای جذب دانش­آموختگان دسته­بندی می­شوند که در مجموع این چهار عامل 69 درصد از واریانس عامل­ها و چالش­های موجود را تبیین می‌کند. یافته‌ها گویای آن است که پاره‌ای از این چالش­ها با عنایت به سیاست‌های جدید بخش آموزش و کشاورزی روندی کاهنده داشته و بهبودی آنها مورد انتظار پاسخگویان می­باشد؛ مانند مدرک­گرایی دانش­آموختگان، روحیة پشت‌میز نشینی در میان آنان، نداشتن شناخت کافی از رشته های کشاورزی پیش از ورود به دانشگاه و نبود روحیة خود اشتغالی نزد دانش­آموختگان. همچنین مشخص شد که بحران‌های نظام آموزش کشاورزی در آینده عبارتند از: جذب پایین دانش‌آموختگان کشاورزی در سازمان‌های دولتی، مهاجرت دانش­آموختگان روستایی به مناطق شهری، اشتغال دانش­آموختگان در مشاغل غیر­مرتبط و نداشتن گرایش دانش­آموختگان به انجام کارهای کشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

problems from the perspective of agricultural employment Alumni Executives

نویسندگان [English]

  • naeemeh zolali 1
  • bahman khusravipuor 2
  • adel zare 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the employment problems of agricultural graduates and the forecast of its trend in the future. A survey research methodology was conducted in this research. The Research instrument included a questionnaire. Face validity of the questionnaire by a number of Tarbiat Modarres and Tehran university agricultural extension and education faculty was confirmed and its reliability was estimated to be θ=0.85 using ordinal theta. The target population included Administrators and research and educational institutions faculty of Jehad-Keshavarzi in Tehran province (N=327) that among of them 147 person was chosen by using random sampling method. The results indicate that Executive Administrators were summarized agriculture graduates problems in four factors: Negative attitude to do private jobs, non- rational choice field of study, negative social status and Graduates employment problems. These four factors explained 69% of common variance factors and present problems. Results showed that some of these problems, according to the new education and agriculture policies, a decreasing trend and improvement is expected by respondents such as credentialism problem of graduates, desk mindset of graduates, lack of knowledge of agricultural fields before entering the university and the lack of the spirit of self-employment among graduates. The results showed that crises of agricultural education system in future include: Low employment agricultural graduates in government organizations, migration of rural graduates to urban areas, Employment of graduates in unrelated jobs and The only challenge to this system is the unwillingness of graduates doing things and issues relating to agriculture

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education system
  • educational challenge
  • agricultural executive administrator
  • Graduates Employment
برابادی، سید ابوالقاسم.، ملک محمدی،ا و اسدی، ع. ) 1388 (. موانع آموزشی اجتماعی و فرهنگی اشتغال فارغ
100- التحصیلان کشاورزی، اقتصاد ، کارو جامعه، شماره 109 ، صفحات 92
حسینی پور، ا. ورضایی، م . ) 1389 (. بررسی گرایش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. مجله توسعه کارآفرینی،
153- سال 3، شماره 10 ، صفحات 135
رفیعی طالقانی، م ) 1388 (. افزایش در آمار تعداد دانش اموختگان بیکار، کدام توسعه.روزنامه اعتماد خرداد ماه
زارع، ع ) 1384 (. طرح بررسی مش لاکت و چالش های بخش کشاورزی با رویکرد نیروی انسانی. معاونت آموزش و تجهیز
نیروی انسانی، دفتر بهسازی نیروی انسانی
زمانی، غ، و لاری، م. ) 1383 (. وضعیت اشتغال از دیدگاه دانش آموختگان کشاورزی جویای کار. مجله علوم ترویج و
آموزش کشاورزی ایرا ن جلد 2، شماره 2، صفحات 40
شفیعی، ف ، و شعبان علی فمی، ح ) 1386 (. بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش
، کشاورزی ، مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . انجمن جمعیت شناسی ایرا ن جلد 4، شماره 2
192- صفحات 173
5- شکوری، ع. ) 1389 (. سیاست های توسعه کشاورزی در ایران. انتشارات سمت، چاپ سوم، صفحات 1
شهبازی، ا. و علی بیگی، ا. ) 1385 (. واکاوی شایستگی های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در
کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران جلد 2، شماره 1، صفحات 24
فلسفی، پ. ) 1390 (. بررسی نگرش کشاورزان روستاهای شهرستان بویین زهرا نسبت به نقش آفرینی نظام ترویج
کشاورزی در ایجاد زمینه های مشارکت نهادمند آنها در تحقق اولویت های بخش کشاورزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال
نوزدهم، شماره 75
بنی عامریان، ل. ، زرافشانی، ک. و رستمی، ف. ) 1390 ( بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته ترویج وآموزش
کشاورزی: مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه نامه آ موزش عالی، دوره جدید سال چهارم، شماره
44- شانزدهم، زمستان 1390 صفحات 31
جمشیدی فر، م. ، خرمی، ش و راحلی، ح. ) 1389 (. بررسی عامل ها مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده
کشاورزی تبریز. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 3، پاییز 1389
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ) 1391 (. آمار نرخ بیکاری فارغ التحصیلان. قابل دسترسی از طریق
http://iaeo.org/?p=7612
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ) 1393 (. نرخ بیکاری 25 درصدی دانش آموختگان. قابل دسترسی از
http://iaeo.org/?p= طریق 4038
)BLOGFA. COM( . موحدی، ر. ) 1386 (. مسایل و مشکلات اشتغال فارغ التحصیلان رشته ترویج و آموزش کشاورزی
نصرالهی، ه. ) 1388 (. بررسی اشتغال مهندسین بخش کشاورزی و منابع طبیعی تهران: دفتر مشاوره شغلی و کاریابی
سپاهان.
Bowers Brown, Tomsin; Harvey, Lee (2004). Are there too many graduates in the UK? A literature
review and an analysis of graduate employability. Industry & higher education Journal. (243- 254).
Cannon, J. G. (2005). Perceptions of the influence of the Virginia governor’s school for agriculture
on VGSA Alumni. (Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University).
Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates
for employment in the Iranian labor market. Berlin. Retrieved from http://Dissertation.de/
82 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
Patel, K.B., Maina, M, Hagmann, J., & Woomer, P.L. (2001). Curriculum development and transformation
in rural development and natural resource management. Paper presented at the strategy workshop
of the Rockefeller Foundation’s Bellagio Center, Italy.
Robinson, J. S., Garton, B. L., & Terry, R. (2007). Identifying the employability
Skills needed in the workplace according to supervisors of college of agriculture, food and natural
resources greduates. Journal of Southern Agricultural Education Research, 57(1), 95-100. Retrieved
from http://pubs.aged.tamu.edu/jsaer/pdf/Vol57/57-01- 95.pdf/
Sterling, S. (2000) the significance of systems thinking to environmental education, health, education
and beyond. In Jensen, B.B., Schnack, K. & Simovska, V. (Eds.). Critical environmental and health
education: Research issues and challenges, pp. 251-270. Denmark: The Danish University of Education
Sterling, S. (2001) Sustainable education: Re-visioning and change. UK: Green Books Ltd.
Wals, A.E.J., & Bawden, R. (2000). Integrated sustainability into agricultural education: Dealing
with complexity, uncertainty and diverging worldviews. Scotland, University of Aberdeen.