عامل‌های موثر بر نگرش آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در گنجاندن آموزش‏های کشاورزی و محیط زیست در برنامه‌های درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

      گنجاندن موضوع‌های مرتبط با کشاورزی و محیط زیست در متن درس‌های دوره ابتدایی، ضمن ایجاد زمینه‌ تجربه یادگیری واقعی زندگی برای دانش‌آموزان باعث شکل‏گیری نگرش مثبت در آنان راجع به کشاورزی و محیط زیست می‏شود. تصمیم و آمادگی آموزگاران برای تدریس موضوع‌های کاربردی‌ کشاورزی و محیط زیست، تحت تاثیر نگرش آنان و سیاست‏های وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. هدف این تحقیق علی-ارتباطی سنجش عامل‌های موثر بر نگرش آموزگاران در زمینه‏ی گنجاندن موضوع‌های کشاورزی و محیط زیست در برنامه‌های درسی می‌باشد. جامعه‏ی آماری تحقیق را همه‌ی آموزگاران ابتدایی شهر زنجان در سال 1394 تشکیل می‌دادند (4359 نفر) که برمبنای جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی متناسب، 343 نفر گزینش و بررسی شدند. نگرش از طریق شاخص ترکیبی 18 گویه‌ای سنجش شد و با انجام بررسی مقدماتی با 30 آموزگار و  محاسبه ضریب پایایی ترکیبی برابر با 87/0 CR= پایایی آن تایید شد. روایی محتوایی و سازه‌ای ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی و محیط زیست حاصل شد. نتایج نشان دادند که بیشتر آموزگاران (4/78 درصد) دارای نگرش مساعدی در زمینه‏ی گنجاندن موضوع‌های کشاورزی و محیط زیست در برنامه‌های آموزشی هستند. آزمون من‌ویت‌نی نشان داد که آموزگاران با تجربه پیشین کار کشاورزی نگرش مساعد‏تری در مقایسه با آموزگاران بدون تجربه کار کشاورزی داشتند،  نیز آموزگاران مرد در مقایسه با آموزگاران زن نگرش مساعدتری در این زمینه داشتند. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که پیشینه‏ی تدریس در روستا رابطه‏ی مثبت و معنی‏داری و در مقابل سن، پیشینه‏ی تدریس کل و سطح تحصیلات با نگرش موردبحث رابطه‏ی معنی‏داری نداشتند. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد، سه متغیر جنس، تجربه کار کشاورزی پیشین و پیشینه‏ی تدریس در روستا 8/30 درصد از احتمال نوع نگرش آموزگاران به گنجاندن موضوع‌های کشاورزی و محیط زیست را تشخیص می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Zanjan Elementary Teachers' Attitude toward Integrating Agriculture and Environment Education in Students’ Curriculum

نویسندگان [English]

 • ali shams 1
 • zahra Hooshmandan Moghaddam Fard 2
چکیده [English]

          Integrating issues related to agriculture and environment (AE) in the curriculum of elementary school provide real life learning experiences to students and form a positive attitude in respect to AE. Elementary teachers' decision and readiness to teach non-required topics like AE are influenced by their personal attitude and ministry of education policy. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate effective factors on the teachers' attitude toward integrating AE in the curriculum. The statistical population consists all 4359 elementary teachers in Zanjan city which 343 of them were selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The validity of research tool was verified by a panel of related experts. A pilot study was conducted and calculated ordinal coefficient theta was at the appropriate level (equals with 0.75). The finding revealed that 78.4% of respondents had a positive attitude toward integrating AE in the curriculum. There were no meaningful correlation between teachers' attitude with their age, education attained, and total teaching experience. But, there was a positive correlation between teachers' attitude and their teaching experience in rural area.   Mann-Whitney test applied revealed that teachers with agricultural work experience hold more positive attitude in comparison with teachers of nonagricultural work experience. Also male teachers hold a more positive attitude in comparison with female teachers. Logistic regression revealed that three variables of age, having previous agriculture work experience and teaching experience in the rural area explained 30.8 percent of probability of teachers’ attitude

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Agriculture Education
 • Environment education
 • Curriculum Integration
 • Elementary Teachers' Attitude
 1. زمانی،غ.(1387). ضرورت و سابقه تدریس کشاورزی در دبستان، مجموعه مقالات نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی. دانشگاه شیراز.
 2. شمس،‌ع،. محمدیان، ف. و هوشمندان مقدم فرد،‌ ز. (1390). بررسی راهکارهای گنجاندن آموزش کشاورزی در برنامه‏های مدارس ابتدایی از دیدگاه آموزگاران آموزش و پرورش شهر تهران.  اولین کنگره ملی علوم و فناوری‌های نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان
 3. مطهری‌فر، ح.(1393). آموزش کشاورزی در مدارس ابتدایی راهکاری برای توسعه پایدار. ماهنامه دام و کشت و صنعت. شماره173.
 4. موحد محمدی، ح. (1382). آموزش کشاورزی. تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی.
 5. Akgul, H., and Macaroglu, E. (2011). Agrıcultural awareness for prospectıve teachers. Scientific Research and Essays, 6(16), 3371-3377.
 6. Anderson, S. M. (2011). Elementary and secondary teacher’s use of agriculture as a context for teaching: A concern based approach.Ph.D Dissertation, Oregon State University, Retrieved Retrieved December 15, 2015, from: http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/23742/AndersonShawnM2012.pdf?sequence=1
 7. Bellah, K. A., and Dyer, J. E. (2009). Attitudes and Stages of Concern of Elementary Teachers toward Agriculture as a Context for Teaching across Grade Level Content Area Standards. Journal of Agricultural Education, 50(2), 12-26.
 8. Bellah, K., and Dyer, J. (2009). Attitudes and stages of concern of elementary teachers toward agriculture as a context for teaching across grade level content area standards. Journal of Agricultural Education, 50(2), 12-25.
 9. Bradley, J. C., Waliczek, T. M., and Zajicek, J. M. (1999). Relationship between environmental knowledge and environmental attitude of high school students. The Journal of Environmental Education, 30 (3), 17-21
 10. Chung Ko, A. C., and Kin Lee, J. C.  (2003). Teachers perceptions of teaching environmental issues within the science curriculum: A Hong Kong perspective. Journal of Science Education and Technology, 12 (3), 187-20
 11. Chung, N. (2012). Assessment of agricultural literacy and attitude toward agriculture among school teachers in Young-Nam area. 농업교육과 인적자원개발,, 44(2), 1-24.
 12. Cronin‐Jones, L. L. (2000). The effectiveness of schoolyards as sites for elementary science instruction. School Science and Mathematics, 100(4), 203-211.
 13. Frohlich, G., Goldschmidt, M., and Bogner, F.X. (2013).The effect of age on students’ conceptions of agriculture. Studies in Agricultural Economics, 115(2), 61-67. http://dx.doi.org/10.7896/j.1301
 14. Hendy, M. (2010). Do We Need Agricultural Literacy for Elementary Science Teachers? Why and How?. In SMEC 12–conference proceedings 2010 Apr 10 (p. 81).Retrieved December 15, 2015, from:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.359.4970&rep=rep1&t
 15. Kim, C., and Fortner, R.W. (2006). Issue-spesific barriers to addressing environmental issues in the classroom: An explanatory study. The Journal of Environmental Education, 37 (3), 15-22
 16. Knobloch, N. A., and Ball, A.l. (2003).  An examination of elementary teachers’ and agricultural literacy coordinators’ beliefs related to the integration of agriculture.  Illinois State Board of Education and the Facilitating Coordination in Agricultural Education.  Retrieved January 14, 2015, from www.agriculturaleducation.org.
 17. Knobloch, N., and Martin, R.A. (2010). Relationships of Elementary Teachers’ Perceptions and Activities Conducted Regarding the Integration of Agricultural Awareness Activities into the Curriculum. Proceedings of the 27th Annual National Agricultural Education Research Conference, 207-220. The Ohio State University. Iowa State University
 18. Knobloch, N.A., and Martin, R.A. (2000). Agricultural awareness activities and their integration into the curriculum as perceived by elementary teachers. Journal of Agricultural Education, 41(4), 15-26.
 19. Knobloch, N.A., Ball, A.L.  and Allen, C.A. (2007). The benefits of teaching and learning about agriculture in elementary and junior high schools. Journal of Agricultural Education 48 (3),25–36.
 20. Kucelin, A. (2011). Teacher Practices, Attitudes, and Perceptions about the Decatur Farm to School Program. MSc. Thesis, Georgia State University.  Retrieved January 14, 2015, from: http://scholarworks.gsu.edu/nutrition_theses/11
 21. Lockwood, J. A. (1999). Agriculture and biodiversity: finding our place in this world. Agriculture and Human Values, 16(4), 365-379.
 22. Sadik, F., & Sadik, S. (2014). A study on environmental knowledge and attitudes of teacher candidates, P r o c e d i a  -  S o c i a l  a n d  B e h a v i o r a l  S c i e n c e s    1 1 6:   2 3 7 9  -  2 3 8 5
 23. Saucier, P.R., and Krysher, S. (2014). Selected Factors Influencing Missouri School-Based Agricultural Educators To Instruct Agricultural Mechanics Curriculum. Journal of Agricultural Systems, Technology and Management, 25, 1-11.
 24. Townsend, J. (1990). Pre-secondary agricultural education. The Agricultural Education Magazine, 63(1), 6.
 25. Trexler, C. J., and Meischen, D. (2002). A Qualitative Study of Prospective Elementary Teachers' Grasp of Agricultural and Science Educational Benchmarks for Agricultural Technology. Journal of Agricultural Education, 43(2), 68-81.
 26. Trexler, C. J., Johnson, T., and Heinze, K.  (2000). Elementary and middle school teacher ideas about the agri-food system and their evaluation of agri-system stakeholders’ suggestions for education.  Journal of Agricultural Education, 41(1), 30-38.
 27. Vallera, L.F., and Bodzin, A. M. (2014). Knowledge, Skills, or Attitudes/Beliefs: The Context of Agricultural Literacy in Upper-Elementary Science Curricula, agriculture in science curricula, Lehigh University, Retrieved December 15, 2015, from http://www.lehigh.edu/~fav203/NARST2014_flv.pdf
 28. Wright, D., Stewart, B.R. and Birkenholz, R.J. (1994). Agricultural awareness of eleventh grade students in rural schools. Journal of Agricultural Education. 35: 55-60. http://dx.doi.org/10.5032/ jae.1994.04055