ساز و کار اثرگذاری ادراک دانشجویان کشاورزی رامین خوزستان ازکیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

ادراک دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، یکی از مهم‌ترین بنیان‌های بهبود فعالیت‌های آموزشی و پیشرفت تحصیلی آنان در موسسه‌های آموزش عالی در سراسر جهان است. با این وجود، هنوز سازوکار اثرگذاری ادراک از کیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی از سوی پژوهشگران به‌طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف کلی این پژوهش که از لحاظ روش گرد­آوری داده­ها میدانی و از لحاظ آماری از نوع تحقیقات علی- ارتباطی و از گروه تحلیل ماتریس کواریانس است، بررسی سازوکار اثرگذاری ادراک دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از کیفیت خدمات آموزشی بر پیشرفت تحصیلی آنان بود. جامعه آماری پژوهش 160 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بودند که 110 تن از آنان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود. بررسی روایی، پایایی، برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و به‌کارگیری نرم‌افزار LISREL 8.8انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان پژوهش را تایید کرد. نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS نشان داد که سازه‌های کیفیت تعامل و کیفیت فضا بیشترین تاثیر مستقیم بر ادراک از کیفیت خدمات آموزشی و بیشترین اثر غیر مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند. از سوی دیگر، سازه‌های ادراک از کیفیت خدمات آموزشی و رضایتمندی در مجموع بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشتند. همچنین، ادراک از کیفیت خدمات آموزشی دارای اثر معنی‌داری بر میزان رضایتمندی دانشجویان بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influencing Mechanism of Khouzestan Ramin Agricultural University Students perception of Educational Services Quality on their Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • feyzullah Monavvarifard 1
  • masuod baradaran 2
  • lalaeh salehi 3
  • behnam hemati 1
  • meysam rafe 1
چکیده [English]

Students’ perception about the Educational Services Quality (ESQ) is a fundamental key to improve educational activities and students’ academic achievement in higher education institutions around the world. However, the influencing mechanisms of students’ perception of ESQ on academic achievement have not been considered seriously by researchers. Therefore, the aim of this survey was to investigate that how agricultural student’s perception of QES in Ramin University affects on their academic achievement. Statistical population of this research was consisted of M.SC students; from that by using Krejcie and Morgan sampling table 110 participations were selected.  Structural Equation Model (SEM) via LISREL software was used to evaluate validity and reliability of the research questionnaire, and also to examine goodness of the latent variables and to test research hypothesizes. The result of confirmatory factor analyses confirm both “the validity and reliability” of the questionnaire and “the goodness the latent variables”. The results of path analysis by using the AMOS software portrayed that the interaction quality and the university’s atmosphere quality have most direct affect on student’s perceive of ESQ and have most indirect affect on student’s academic achievement. In the other where, perception of ESQ and satisfaction in total has most direct affect on student’s academic achievement. Moreover, perception of ESQ has significant affect on students’ academic achievement.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational services quality
  • Academic Achievement
  • perception of service quality
  • Satisfaction
  • Agricultural students
سلیمی، م. شهبازمرادی، س. بامدادصوفی، ج. (1387). طراحی و ساخت مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت. دانش مدیریت 21 (80). صفحات60-41.

قاسمی، ج. (1389). مد سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Graphics Amos، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

گرجی، ح، ا. طباطبائی، م. اکبری، ا. سرخوش، س. خراسانی، س.(1392). به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال:ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی (ره): 1390. مدیریت سلامت 16 (15). صفحات 7- 18.

 

Abedniya, A., Zaeim, M. N., & Hakimi, B. Y. (2011). Investigating the relationship between customers’ perceived service quality and satisfaction: Islamic bank in Malaysia. European Journal of Social Sciences, 21(4), 603-624.

Al-Alak, B. A., & Alnaser, A. S. M. (2012). Assessing the relationship between higher education service quality dimensions and student satisfaction. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(1), 156-164.

Aldridge, S., & Rowley, J. (1998). Measuring customer satisfaction in higher education. Quality Assurance in Education, 6(4), 197-204.

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ, 1986.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control: New York: Freeman.

Bigne, E., Moliner, M. A., & Sanchez, J. (2003). Perceived quality and satisfaction in multiservice organisations: the case of Spanish public services. Journal of Services Marketing, 17(4), 420-442.

Brown, R. M., & Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher Education, 58(1), 81-95.

Brown, R. M., & Mazzarol, T. W. (2009). The importance of institutional image to student satisfaction and loyalty within higher education. Higher Education, 58(1), 81-95.

Chowa, G. A., Masa, R. D., Ramos, Y., & Ansong, D. (2015). How do student and school characteristics influence youth academic achievement in Ghana? A hierarchical linear modeling of Ghana YouthSave baseline data. International Journal of Educational Development, 45, 129-140.

Douglas, J., Douglas, A., & Barnes, B. (2006). Measuring student satisfaction at a UK university. Quality assurance in education, 14(3), 251-267.

Gangadharappa, H., Pramod, K., & Shiva, K. H. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 41(4), 295-305.

Guardino, C. A., & Fullerton, E. (2010). Changing behaviors by changing the classroom environment. Teaching Exceptional Children, 42(6), 8-13.

Guardino, C., & Antia, S. D. (2012). Modifying the classroom environment to increase engagement and decrease disruption with students who are deaf or hard of hearing. Journal of deaf studies and deaf education, 17(4), 518-533.

Guay, F., Ratelle, C. F., Roy, A., & Litalien, D. (2010). Academic self-concept, autonomous academic motivation, and academic achievement: Mediating and additive effects. Learning and Individual Differences, 20(6), 644-653.

Higgins, S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P., & McCaughey, C. (2005). The impact of school environments: A literature review. The Centre for Learning and Teaching, School of Education, Communication and Language Science, University of Newcastle. Accessed online on, 10, 04-08.

Hill, M. C., & Epps, K. K. (2009). Does physical classroom environment affect student performance, student satisfaction, and student evaluation of teaching in the college environment. In Proceedings of the Academy of Educational Leadership (Vol. 14, No. 1).

Huang, F. L. (2010). The role of socioeconomic status and school quality in the Philippines: Revisiting the Heyneman–Loxley effect. International Journal of Educational Development, 30(3), 288-296.

Lee, V. E., Zuze, T. L., & Ross, K. N. (2005). School effectiveness in 14 sub-Saharan African countries: Links with 6 th Graders' reading achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(2), 207-246.

Melchor Cardona, M., & Bravo, J. J. (2012). Service quality perceptions in higher education institutions: the case of a colombian university. Estudios Gerenciales, 28(125), 23-29.

Michaelowa, K., & Wittmann, E. (2007). The cost, satisfaction, and achievement of primary education-Evidence from Francophone Sub-Saharan Africa. The Journal of Developing Areas, 51-78.

Mishra, S. (2007). Quality assurance in higher education: An introduction. Commonwealth of Learning; National Assessment and Accreditation Counci

Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 21-40.

Pitt, V., Powis, D., Levett-Jones, T., & Hunter, S. (2014). The influence of personal qualities on performance and progression in a pre-registration nursing programme. Nurse education today, 34(5), 866-871.

Radi, S. M. (2013). Baccalaureate nursing students' motivation for attending university and its relationship with their academic achievement. Int. J. Educ. Res., 1(7), 1-12.

Rezazadeh, M., & Tavakoli, M. (2009). Investigating the relationship among test anxiety, gender, academic achievement and years of study: A case of Iranian EFL university students. English Language Teaching, 2(4), p68.

Santibañez, L. (2006). Why we should care if teachers get A's: Teacher test scores and student achievement in Mexico. Economics of Education Review, 25(5), 510-520.

Schunk, D. H. (2003). Self-efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting, and self-evaluation. Reading &Writing Quarterly, 19(2), 159-172.

Stiglingh, M. (2014). Service quality framework for the South African Revenue Service from the perspective of the tax practitioner. Public Relations Review 40 (2014) 240–250.

UNESCO. (2005). Education for All, Global Monitoring Report. The Quality Imperative. UNESCO,  Paris.

Wright, C., & O'Neill, M. (2002). Service quality evaluation in the higher education sector: An empirical investigation of students' perceptions. Higher Education Research and Development, 21(1), 23-39.

Yang, Z., Becerik-Gerber, B., & Mino, L. (2013). A study on student perceptions of higher education classrooms: Impact of classroom attributes on student satisfaction and performance. Building and Environment, 70, 171-188.

Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 413-428.

Zineldin, M. (2006). The royalty of loyalty: CRM, quality and retention. Journal of consumer marketing, 23(7), 430-437.

Zineldin, M., & Vasicheva, V. (2012). The Implementation of TRM Philosophy and 5Qs Model in Higher Education-An Exploratory Investigation at a Swedish University. Nang Yan Business Journal, 1(1), 65-75.

 

Zuze, T. L. (2010). Human Resource Inputs and Educational Outcomes in Botswana’s Schools: Evidence from SACMEQ and TIMMS (No. 16/2010).