اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عطاالله ابراهیمی

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

ataollah.ebrahimisku.ac.ir
66940777

سردبیر

ایرج ملک محمدی

آموزش و ترویج کشاورزی استاد، دانشگاه تهران
و عضو وابسته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم

profile.ut.ac.ir/~amalek
amalekut.ac.ir
09121441474
0000-0001-5529-7743

اعضای هیات تحریریه

علی اسدی

ترویج و توسعه کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

aasadiut.ac.ir
+98-26-32225788

مجتبی رجب بیگی

مدیریت دولتی دانشیار، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی

rajabbaigyareo.ir
6694077

غلامحسین زمانی

ترویج و آموزش کشاورزی استاد، دانشگاه شیراز

ghh_zamaniyahoo.com

ایرج ملک محمدی

آموزش و ترویج کشاورزی استاد، دانشگاه تهران

amalekut.ac.ir

نوذر منفرد

آموزش کشاورزی استاد

monfared_nyahoo.com

پیمان فلسفی

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

p.falsafiareo.ir

امیر حسین علی بیگی

آموزش و ترویج کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

baygi1gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

ابراهیم بیگدلی

مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

bigdeli.egmail.com

دبیر اجرایی

رحمت یحیی نژاد عزیزی

مدیریت موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

r.azizi111gmail.com
09128436815