رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیات‌‌علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

آموزش و پژوهش دو کارکرد مهم اعضای هیات علمی در دانشگاه به شمار می‌آیند و چگونگی ارتباط این کارکردها با هم‌دیگر و با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد توجه محققان حوزه آموزش عالی می‌باشد. لذا این تحقیق توصیفی با هدف بررسی و سنجش ارتباط بین عملکرد آموزشی (کمیت و کیفیت تدریس) اعضای هیات علمی با عملکرد پژوهشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سال‌های تحصیلی 1386 تا 1391 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق همه‌ی 60 نفر اعضای هیات علمی تمام‌وقت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که به صورت سرشماری بررسی شدند. برای این‌کار از آمار و اطلاعات موجود در حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین سه متغیر عملکرد پژوهشی و کیفیت تدریس اعضای هیات علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط معنی‌داری وجود نداشته ولی عملکرد پژوهشی با شمار درس‌های ارایه شده در کارشناسی ارشد و دکتری (کمیت تدریس) ارتباط مثبت و معنی‌داری دارد. آزمون من‌وایت‌نی نشان داد که کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانش‌آموخته داخل با خارج کشور تفاوت معنی‌داری ندارد. کیفیت تدریس اعضای هیات علمی با وضعیت استخدامی مختلف تفاوت معنی‌داری با همدیگر داشت ولی این تفاوت در عملکرد پژوهشی آن‌ها دیده نشد. کیفیت تدریس اعضای هیات علمی با مرتبه‌های علمی مختلف نیز با همدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند. تحلیل رگرسیونی نیز بیانگر این بود که شمار مقاله‌ها در مجله‌های داخل کشور و شمار دانشجویان در کلاس دو عامل موثر بر کیفیت تدریس هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Research and Teaching Performance of Faculty Members and Students academic progress of Faculty of Agriculture at Zanjan University, Iran

نویسنده [English]

 • ali shams 2

کلیدواژه‌ها [English]

 • Research performance
 • teaching quality
 • teaching quantity
 • agricultural faculty members
 • student petformance
 1. اثنا عشری، ج.، پور طهماسبی، س.، موسوی، م. و زوارقی، ر.(1390). بررسی رابطه بین میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی با عملکرد آموزشی پژوهشی آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران . مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 16 :217-236.
 2. آسایش،ح.، مصطفی، ق،. صفری، م.، برقعی، ر.، رضاپور، ا.، منصوریان، م. و تقوی، ا.(1390). عوامل مؤثر بر میزان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گلستان. آموزش در علوم پزشکی، 11(3): 295-294.
 3. بکرانی، ف. (1373). بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه در مورد موانع پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی  اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی.
 4. بهنام‌فر، ر. (1391). رابطه تحقیق و تدریس: مدرس یا پژوهشگر؟ فصلنامه ایرانی اهداف آموزش عالی ایران. 4(5): 215-217.
 5. جعفری‌ثانی، ح.، کرامتی، ا. (1391) بررسی نگرش اعضای هیات علمی درباره رابطه بین فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خویش، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی ،64: 1-17
 6. حسین پور، م.(1390). بررسی عوامل بازدارنده فعالیت پژوهشی اعضای هیات علمی رشته‌های علوم انسانی. یافته‌های نو در روان شناسی.6(19):79-95.
 7. زیبایی، م. و کامران، ع. (1391). طراحی فرم ارزشیابی کیفیت تدریس تئوری اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. مجله‌ی توسعه‌ی آموزش در علوم پزشکی. (8): 58-68.
 8. سلیمانی، ش.، موسوی، ی.، پریرخ، م. (1390). رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-88، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 26(4): 781- 801.
 9. سیف، ع.ا. (1385) ، اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی ، تهران : نشر دوران
 10. شاوون، ا. و جاهد، ح.(1391). شناسایی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی از منظر اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری. 4(4): 49- 95.
 11. شریعتمداری، م.(1390) . آسیب شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیات علمی و ارائه راهکارهای کاربردی.فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی . 3  (1): 46-60.
 12. شریف زاده، ا.،کلانتری، خ.، حسینی، م.، اسدی، ع. و عبدالله زاده، غ. (1386). بررسی عوامل موثر بر کارکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی. مجله  علوم کشاورزی ایران. (2): 47-62.
 13. شعبانی ورکی، ب.، و قلی زاده، ه. (1387). مطالعه کیفیت تدریس در دانشگاه، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 9(2): 47-62.
 14. شمس،‌ع.، ایروانی، ه.، رضوانفر، خ. و یزدانی، س. (1387). شناسایی و تبیین مولفه‌های مرتبط با بهره‌وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دولتی ایران. مجله علوم کشاورزی ایران، دوره 1(2-39)1: 125-117
 15. علمداری، ع. و افشون، ا. (1382). موانع موجود در انجام فعالیت‌های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شهر یاسوج. ارمغان دانش.8(29): 27-34.
 16. عمانی، ا. (1390). تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی کشاورزی در فعالیت‌های علمی پژوهشی و بررسی موانع موجود (مطالعه موردی: دانشکده‌های کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر). پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. 4(2):70-83.
 17. غلامی، ح. (1385). بررسی رابطه خدمات برون دانشگاهی اعضای هیات علمی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس: مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 18. غنچی، م.، خشنودی‌فر، ز، و حسینی،‌س. م.(1392). نقش مولفه‌های مدیریت سازمانی و پژوهشی بر کیفیت تدریس اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 26: 89-103
 19. فشارکی‌نیا، آ.، خزاعی، ط.، خزاعی، ز. و محمدپور، م. (1391). دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد معیارهای ارزشیابی اساتید. فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 9(1):48-55.
 20. قهرمانی، م.، عارفی، م. و جمشیدی، ل. (1387). بررسی تاثیر ارزشیابی پایان نیمسال بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی طی سال‌های تحصیلی 1379- 80تا 1384-85. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. (48): 1-26.
 21. کاظمی، ی.، روشن ، ع. و بنی اسدی، ن.(1390). عوامل موثر بر افزایش فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی: مورد دانشگاه سیستان و بلوچستان و شهید باهنر کرمان. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3 (3) : 68-85.
 22. کبریایی، ع.، رودباری، م.، رخشانی نژاد، م. و رضا میرلطفی، پ. (1384). ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان. طبیب شرق، 7(2):139-146.
 23. کرم‌دوست، ن. (1383). بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی از تدریس استادان با میانگین نمرات آنان از درس استادان سال‌های تحصیلی 77-78 تا 79-80. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. 34(1): 57-76 .
 24. کریمیان، ز.، صباغیان، ز. و صدق پور، ب. ص. (1390). بررسی موانع و چالش‌های پژوهش و تولید علم در دانشگاه‌های علوم پزشکی. دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3(4): 36-63.
 25. معروفی، ی.، کیامنش، ع.، مهرمحمدی، م.، و علی عسکری، م.(1386) ارزش‌یابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها . فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 1(5): 112-81.
 26. معزی، م.، شیرزاد، ه. ا.، زمان‌زاد، ب.، و روحی بروجنی، ح. (1388). دیدگاه اعضا هیات علمی و دانشجویان درمورد ارزشیابی اساتید و معیارهای موثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 11(4): 63-75
 27. موحدی، ر.، عسگری، ن.، و چیذری، م. (1390). بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی: مورد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی، دو فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 7(2): 63-77
 28. میرسپاسی، ن.، افقهی، ب. (1391).  مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه موردی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 65: 67-86
 29. میزانی، م.، خبیری، م. و سجادی، ن. (1390). بررسی توانایی‌های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی استادان در نوشتن پایان نامه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. (61): 111-134.     
 30. نیک روز، ل.، روزی طلب، م.، رایگان شیرازی،ع.، نقی‌زاده ،م. و تقوی، ف. (1391). بررسی عوامل بازدارنده اجرای طرح‌های  تحقیقات دانشجویی از دیدگاه دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا.2:(6).313-319.
 31. واشقانی فراهانی، م.، اسفندفر، م.، میرجعفریان، ن. (1384). استانداردسازی مولفه‌های نظام آموزشی علمی کاربردی. دانشگاه جامع عملی کاربردی، هفته نامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی، 3(86): 4-5
 32. یمنی‌دوزی سرخابی، م.، و امین مظفری، ف. (1388). بررسی عوامل موثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی.1: 84-100.

 

 1. Ahmed Khaled, A. (2001). The Relationship between Teaching and Research as Experienced by Faculty Members at a Midwestern University. A Dissertation Submitted to the Graduate School in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education, Dissertation Advisor, Department of Educational Leadership, Ball State University.
 2. Bland, C. J., Center, B. A., Finstad, D. A., Risbey, K. R., & Staples, J. G. (2005). A theoretical, practical, predictive model of faculty and department research productivity. Academic Medicine80(3), 225-237.
  1. Brew, A. (2003(.Teaching and Research: New relationships and their implications for inquiry-based teaching and learning in higher education. Higher Education Research & Development 22(1): 3-18.
  2. Clark, B. R. (1997). The modern integration of research activities with teaching and Learning.  Journal of Higher Education, 68: 241-255.
  3. Fox, M. F. (1983). Publication productivity among scientists: A critical review. Social Studies of Science, 13: 285-305.
  4. Hattie, J. and Marsh, H W. (1996). The relationship between research and teaching: a meta-analysis, Review of Educational Research, 66 (4), pp 507-42.
  5. Haygood, J., Baker, M., Hoggs, J., Bullok, S., (2004). The influence of foundational and expressed values on personal behaviors of teachers. The Journal of Agricultural Education 45 (1).
  6. Horlock, J. (1991). The link between teaching and research in universities. Science and public affairs. 6: 77–83.
  7. Hu, Q., Grandon Gill, T.(2000). IS faculty research productivity: influential factors and implications. Informational resources management journal. 13(2):15-25
  8. Hughes, M. (2004). The Relationships between Research and Teaching in Higher Education–a review of the literature (1990–2002). Occasional paper, (2).
  9. Jenkins, A. (2000). The relationship between Teaching and Research: where does geography stand and deliver?. Journal of Geography in Higher Education 24(3): 325- 351.
  10. Jenkins, A. and R. Zetter (2003). Linking Research and Teaching in Departments. LTSN Generic Centre, Learning and Teaching Support Network’’; Oxford Brookes University, UK.
  11. Lindsay, R., and R. Breen.(2002). Academic Research and Teaching Quality: the views of undergraduate and postgraduate students. Studies in Higher Education. 27(3):309-327.
  12. Linsky, A S. and Strauss, M. A. (1975). Student evaluations, research productivity, and eminence of college faculty. Journal of Higher Education, 46 (1), pp 89- 102
  13. Marsh, H.W. (1987).Evaluations of university teaching: research findings, methodological issues, and directions for further research. International Journal of Educational Research, 11, 253-388.
  14. Marver, J. D. and Patton, C. V. (1976). The correlates of consultation, American academic research productivities. Socio-Economic planning Sciences. 29(1): 47-57.
  15. McKenna, J., Bickle, M. and Carroll, J.B. (2002).Using Scholarship to Integrate Teaching and Research. Journal of Family and Consumer Sciences,94(30:39-45.
  16. Michelsen H,.Zuidema L,. Hoste, C. and Shapiro, D. (2003). Improving Agricultural Research at Universities in Sub-Saharan Africa: A Study Guide. Research Management Guidelines No. 6.
  17. QamaruzZaman UZ. M. (2004). Review of the AcademicEvidence on the Relationship between Teaching and Research in Higher Education. Research paper, Available at http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/RR506.pdf
  18. Ramsden, P. and Moses, I. (1992). Associations between research and teaching in Australian higher education. Higher Education.23, 3:273-295
  19. Robertson, J., and Bond, C. (2001). Experiences of the relation between teaching and research: what do academics value. Higher Education Research and Development. 20(10): 5-19.
  20. Teodorescu, D. (2000). Correlates of faculty publication productivity: A cross-national analysis. Higher Education 39: 201–222
  21. Tien, F., and Blackburn, R. (1996). Faculty rank system, research motivation, and faculty research productivity. Journal of Higher Education. 67: 2–22.
  22. Trowler, P. and Wareham, T. (2008). Tribes, territories, research and teaching enhancing the teaching-research nexus, The Higher Education Academy. 1- 52
  23. Wahlean, S. (2002).Teaching Skills and Academic Rewards, Journal of Quality in Higher Education, 8(1):81-78.