آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار از دیدگاه دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی

چکیده

بر اساس عرضه و تقاضای دانش آموختگان و دگرگونی های بازار کار در سال های پیش رو، برنامه ریزی های هدفمند و آینده مدار، به منظور پرورش شایستگی های حرفه ای و افزایش بهره وری در آموزش عالی کشاورزی، امری گریز ناپذیر است. از این رو این پژوهش، با هدف آینده نگاری کاربرد مهارت و فناوری مورد نیاز بازار کار در آموزش عالی کشاورزی انجام شد که به لحاظ ماهیت جزو پژوهش های ترکیبی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه ی آماری دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به شمار 56 تن بود که از آن 48 تن با نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص های کلیدی پژوهش از طریق پرسشنامه ای با آلفای ترتیبی 89/0 تعیین شد و پیش فرض های پژوهش نیز با پرسشنامه محقق ساخته استخراج شد که روایی آن با نظرخواهی از متخصصان آینده پژوهی انجام شد. پنج شاخص اصلاح نظام آموزشی-پژوهشی مناسب کسب مهارت و کاربرد فناوری های نو ین، تمرکز بر پرورش نیروی انسانی مهارت محور و نوآور، ارایه واحدهای مدیریت کسب وکار در همه ی گرایش های کشاورزی، تعامل گرایش های مختلف کشاورزی و تلفیق دانش و مهارت آن ها و تعامل و ارتباط با مراکز تولید و انتقال فناوری، شاخص های کلیدی پژوهش بودند. از هشت پیش فرض مستخرج از نرم افزار Senario Wizard دو پیش فرض وضعیت مطلوب، دو پیش فرض وضعیت بینابین و چهار پیش فرض وضعیت بحرانی را در آینده آموزش عالی کشاورزی متصور می شوند. در نهایت بر اساس پیش فرض های پژوهش، راهبردهایی به منظور دستیابی به شرایط مطلوب ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight of Skill and Technology Application Requirements of job Market from the View of Agricultural Students at Razi University Kermanshah, Iran

نویسنده [English]

  • Shohreh karami
razi university
چکیده [English]

In line with the graduates' supply and demand and job market developments in the years ahead, targeted and future-oriented planners are inevitable in order to train professional capabilities and increase productivity in agricultural higher education. Therefore the present study, done with aimed to foresight of skill and technology application requirements of job market from the view of agricultural students at Razi University. This research was in terms of nature a mixed of research, in terms of purpose an applied. The statistical population consisted of the Ph.D. students of the Agriculture and Natural Resources Campus of Razi University, 48 of them were selected through a convenience sampling method. The key indicators of the research were determined by a questionnaire with ordinal versions of coefficient alpha 0.89. The research scenarios were also extracted through a questionnaire with the validity of future research specialists. Five indicator educational-research system reform appropriate to acquire the skills and application of modern technologies, focusing on the development of skilfully and innovative human resources, presentation of business management courses in all orientations of agriculture, interacting different orientations in agricultural and integrating their knowledge and skills, and interacting with centers technology production and transfer were key indicators of the research. Of the eight scenarios exchanger from the Senariowizard software, two scenarios favourable situation, two scenarios midway situation scenarios and four scenarios critical situations will be in the future of agricultural higher education. Finally, based on the research scenarios, strategies were presented to achieve the desired conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • skill and technology
  • agricultural job market
  • agricultural higher agricultural
ابن­علی، ل. رجبی­نسب، ع. (1386). موانع توسعه کارآفرینی دانشگاهی (بخش کشاورزی). همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده. اسفندماه. دانشگاه سمنان.
استواری، م. (1382). فنآوری اطلاعات و مسئله اشتغال دانش­آموختگان کشاورزی در ایران. مجموعه مقالات همایش نقش فنآوری اطلاعات در اشتغال. 29 و30 بهمن ماه. تهران: انتشارات علم و صنعت. صص 303-293.
بادسار، م. صفا، ل. فتحی، س. (1394). تأثیر عامل­های فردی و زمینه­ای بر گرایش دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به اشتغال در روستا. فصل­نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 7(32)، صص 136-123.
بلالی، م. (1391). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده سازمان صدا و سیما به روش تحلیل تأثیر متقابل روندها، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره 3، صص 9-37.
تسلیمی، م. (1378). به سمت بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه. فصلنامه دانش مدیریت. 12(47)، صص11-3.
توتونچی، ج. نصیری، ح. (1388). دولت، نظام آموزش عالی و اشتغال: فرصت­ها و تهدیدها. مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اشتغال و نظام آموزش عالی کشور. 24 و 25 اردیبهشت ماه. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس. صص 87-76.
حسین پور، ا. رضایی، م.  (1389). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. فصل­نامه توسعه کارآفرینی. 3(10)، صص153-135.
حسینی، م. حسینی، ف. سلیمانپور، م. (1388). عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی استان تهران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 5 (2)، 111-101.
رضازاده­صابر، ف. (1379). راه­کارهای توسعه­ی کارآفرینی زنان در ایران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی.
زمانی، غ. عزیزی، ط. (1385). تحلیل نظرات مدیران اجرایی نسبت به اشتغال دانش­آموختگان کشاورزی جویای کار. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد2، شماره2، صص 86-73.
سپه پناه، م. موحدی، ر. (1394). کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 2(1)، صص 36-19.
شهبازی، ا. علی بیگی، ا. (1389). واکاوی شایستگی­های دانش­آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. جلد 2، شماره 1، صص 24-15.
فرهنگی، ع. حسینی، ح. (1378). رهبری و مدیریت در دانشگاه­ها. فصلنامه دانش مدیریت. سال دوازدهم، شماره 47، صص 44-34.
محمدی الیاسی، م. فراست­خواه، م. فرخ، ش. (1391). مهارت­های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه­ها. فصل­نامه توسعه کارآفرینی. 4(15)، 201-185.
مظفری، ع. (1388). آینده­پژوهی، بستر عبور از مرزهای دانش. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال دوم، صص 47-25.
مقدسی فریمانی، ش. زمانی، غ. (1386). رهیافت آموزشی: گزیداری برای دوره آموزش کشاورزی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی. 3 (1)، صص 25-11.
ورمزیاری، ح. غنیان، م. برادران، م. (1387). دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران (چالش­ها و راه­کارها مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین). نشریه دانش کشاورزی. 18(3)، صص 52-39.
یعقوبی، ج. (1388). موانع و مکانیزم ارایه برای تقویت کارآفرینی کشاورزی در آموزش عالی. مجله توسعه کسب و کار کارآفرینی. شماره 3، صص 139-121.
Badat, S. (2010). The Challenges of Transformation in Higher Education and Training Institutions in South Africa. Development Bank of Southern, Africa, 1-56.
Deshpande, M. (2014). Barriers to entrepreneurship among management students: A case study of S.R.T.M. University, Nanded, India, Journal of Macro-Theme Review, 3 (2), 60- 70.
Erdman, D. & Dennis E. Coates. (2005). “The Genesis of Train-to-Ingrain.” Interview (Audio).  Retrieved from (http://www.train- to- ingrain.com/resources/genesis.asp).
Etzkowitz, H. & Klofsten, M. (2005(. The innovating region: Toward a theory of knowledge-based regional development. R&D Management, 35(3), 243-255.
Gallowy, L. & et al. (2005). Enterprise skills for the economy. Education and Training, 47(1), 7-17.
Grace, E.  & Ihuoma, I. (2013). Relationship between counselling and entrepreneurship development skill of Nigerian final year undergraduates, Procedia- Social Behavioral Sciences, 84 (3), 120- 127.
Gibb, A .A. (2013). Developing the Entrepreneurial University of the Future. Key Challenges, Opportunities and Responses, OECD, Paris.
Gibb, A., Hofer, A.R. & Klofsten, M. (2015). The Entrepreneurial Higher Education Institution: A Review of THE Concept and Its Relevance Today. Available at: https://heinnovate.eu/
Hamd-Haidari, S., Agahi, H., & Papzan, A. (2008). Higher education during the Islamic government of Iran (1979–2004). International Journal of Educational Development, 28(3), 231–245.
Konde, V. (2005). Higher education, technology and entrepreneurship: Priming engines of economic Growth in Africa, Summary of the WTI Brunch Seminar, 12 November.
Lans, T. J. Verstegen, & M. Mulder. (2011). Analyzing, pursuing and networking: a validated three-factor framework for entrepreneurial competence from a small business perspective. International Small Business Journal. 29, 695-713.
Lans, T. V. Blok, & R. Wesselink. (2014). learning apart and together: towards an integrated competence framework for sustainable entrepreneurship in higher education. Journal of Cleaner Production. 62(1), 37-47.
Lin, J. (2006). Employment and China’s private universities: Key concerns. International Higher education Newsletter. 42(1), 1-28. Retrieved from 3 Feb 2010
http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/Number42/p16_Lin.htm/
Ling, Z., Sweet, R. & Anisef, P. (2003). Consequences and policy implications for university students who have chosen a liberal or vocational education in Canada: Labor market outcomes and employability skills, Journal of Higher Education Policy, 16, 55- 85.
Mitchelmore, S. & J. Rowley. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. 16, 92-111.
Montessory, C. (2006). The entrepreneurship high school challenge, Research Report, Northern Kentucky University`s fifth third bank entrepreneurship institute.
Movahedi, R. (2009). Competencies needed by agricultural extension and education undergraduates for employment in the Iranian labor market. Berlin. Retrieved from http://Dissertation.de/
Newton, S. (2009). Transformational Higher Education in the Built Environment. Journal of Education in the Built Environment, 4(1), 100-113.
Olagunju, Y. (2004). Entrepreneurship small scale business enterprises development in Nigeria. Ibadan Press Llc.
Oosterbeek, H. & Van Praag, M. (2010). The impact of Entrepreneur education on entrepreneurship skills and motivation, European Economic Review, 54, 442- 454.
Rudmann, R. (2008). Entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative independence of farmers, Technical Report, Research Institute of Organic Agriculture FiBL.
Robertson, M. et al. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs, Education & Training, 45(6), 308-316.
Swanson, B. E., Barrick, R. K., & Samy M. M. (2007).Transforming higher agricultural education in Egypt: Strategy, approach and results. Proceedings of the 23th Annual Conference of AIAEE. pp, 332-342. Polson, Montana.
Turker, D. & S. S. Selcuk. (2009). which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33(2), 142-159.
Wals, A. E. J. & Bawden, R. (2000) Integrating sustainability in to agricultural education: Dealing with complexity, uncertainty and diverging worldviews. Gent: ICA.