دوره و شماره: دوره 9، شماره 43، اسفند 1396، صفحه 1-145 
الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

صفحه 73-89

عباس عباس پور؛ یحیی مهاجر؛ حسن اسد زاده؛ مجتبی رجب بیگی؛ بیژن جهان پناه