عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

این پژوهش علی- ارتباطی با هدف بررسی عامل‏های موثر برسطح دانش فنی تولیدکنندگان انار استان مرکزی انجام شد. جامعهی آماری، همه‏ی باغداران انارکار استان مرکزی بود (N=6320). با استفاده فرمول نمونه‏گیری کوکران 240 تن از آنان با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط نظرسنجی از اعضای هیات علمی وزرات جهاد کشاورزی و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای ترتیبی و از طریق نرم‏افزار R محاسبه شد (89/0 – 75/0=α). تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین متغیرهای، تجربه کشت انار، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، دسترسی به اعتبارات، میزان درآمد، میزان تولید، شمار تماس‏های ترویجی، میزان استفاده از راه‏های ارتباطی و اطلاعاتی و فاصله با مراکز خدمات ترویج رابطه معنی‏داری با سطح دانش فنی انارکاران داشت. در این راستا تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد، متغیرهای عضویت در تشکل‏ها و شبکه‏های اجتماعی، میزان استفاده از منابع و راه‏های ارتباطی، درآمد سالیانه و شمار تماس‏های ترویجی بیشترین تاثیر را بر احتمال بهبود سطح دانش فنی انارکاران دارند. همچنین، حیطه‏های دانش فنی (شناختی، دانشی و مهارتی) نیز تاثیر شایان توجهی بر احتمال بهبود سطح عملکرد انار دارند به طوری که می‏توانند 5/48 درصد از احتمال واریانس متغیر وابسته عملکرد انار را پیش‌گویی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Level of Technical Knowledge of Pomegranate Producers in Markazi Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Shahpasand 1
  • moslem savari 2
2 RAMIN UNVERSITY
چکیده [English]

The main purpose of this study was Effective factors on the level of technical knowledge of pomegranate producers in Markazi province. The statistical population of this study was consisted of all pomegranate gardeners were the central province in case study (N = 6320). Using Cochran's sampling formula, 240 of them were selected as a sample (N=240). The main instrument in this study was questionnaire which its validity was confirmed by the panel of experts and The reliability of it was also calculated by using a sequential alpha test and through software R (0/75-0/89). Data were analyzed by SPSS18 software. The results of spirman correlation analysis showed at Among variables, pomegranate cultivation experience, social participation, social capital, Access to credits, amount of earn, amount of production, number of extension calls, The use of communication and information channels and the distance with promotion services centers have a significant relationship with the level of technical knowledge of farmers in the field of pomegranate production. The results of regression analysis showed Membership variables in social networks and organizations and Use of resources , communication channels, Yearly earnings and the number of extension contacts have the greatest impact on improving the technical knowledge of antagonists. Also, the range of technical knowledge (cognitive, knowledge and skill) have a significant impact on the improvement of the pomegranate performance. So that they can predict 48.5 of variance of the dependent variable of the research (pomegranate function).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Knowledge
  • Pomegranate producers
  • Performance improvement
  • Extension trainings
  • Empowerment
- ازکیا، مصطفی (1387). مقدمه‏ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهرتان: نشر اطلاعات.

- حسن‏پور، مجتبی. فرهنگ فر، همایون. حزیمه نژاد، حسین. بهدانی، محمد علی (1396). بررسی دانش بومی زعفران‌کاران پیرامون مسائل مرتبط با آبیاری. نشریه پژوهش‏های ضعفران. جلد پنجم، شماره اول. 18-32.

- حیاتی، د. و کرمی، ع. (1378). سازه­های موثر بر دانش کشاورزی پایدار، پایداری نظام زراعی(مطالعه موردی استان فارس). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد سوم، شماره 2.

- حیدری ساربان، وکیل (1390). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندم‏کار پیرامون مدیریت آّب زراعی (مطالعه موردیک شهرستان مشگین شهر). پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم،  96-111.

- دین­پناه، غ؛ چیذری، م و موحد محمدی، ح. (1384). تأثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندم­کاران، جهاد، شماره 268.

- شهبازی، اسماعیل (1384). توسعه و ترویج روستایی. نشر موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. تهران.

- علی‏آبادی، وحید. خیاطی، مهناز، صدیقی، حسن (1395). نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش پایدار گندم‏کار استان تهران.  فصلنامه پژوهش مدیریت و آموزش کشاورزی. شماره 38. 112-121.

- عمانی، الف (1389). شناسایی عوامل موثر بر دانش پایداری آب زراعی در بین گندم‏کاران شهرستان اهواز. مجله‏ پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 2، 65-78.

- عمانی، الف.، و چیذری، م. (1381). نقش آموزش و ترویج بر سطح فنی گندم­کاران استان خوزستان. ماهنامه علمی، اجتماعی جهاد، سال بیست و دوم،  شماره 252.

- عنایتی راد، م. آجیلی، ع. رضایی مقدم، ک. و بیژنی، مسعود (1388). عوامل موثر بر دانش ذرت‏کار در زمینه کشاورزی پایدار در منطقه شمال غرب خوزستان. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5(2)، 59-68.

- محمدرضایی، ر.، و شافعی، الف. (1385).  بررسی تاثیر دانش فنی کشاورزان در تولید محصول انگور (مطالعه موردی: روستای بالو شهرستان ارومیه. مجله دانش کشاورزی، دوره 16 شماره 4. صص 28-23.

- نصیری، هیوا (1390). آموزش‏های فنی و حرفه‏ای در مناطق روستایی ایران، تهران: دفتر امور آموزش‏های روستایی.

- نوروزی، الف. (1384). بررسی عوامل موثر بر دانش، نگرش و مهارت گندم­کاران نهاوند پیرامون مدیریت آب زراعی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی.

- وزارت جهاد کشاورزی. (1394). آمارنامه کشاورزی، جلد سوم، محصولات باغبانی. تهران: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

- Bos, M. G., Bosch, H. V. D., Diemont, H., Keulen, H. V., Lahr, J., Meijerink, G., & Verhagen, A. (2007). Quantifying the sustainability of agriculture. Journal of Irrigation and Drainage Systems, 21(1):1-15.

- David, S., and Asamoah, C. (2011). Farmer knowledge as an early indicator of IPM adoption: A case study from Cocoa Farmer Field Schools in Ghana. Journal of Sustainable Development in Africa. 13 (4), 213-224.

- Dietz, T., Fitzgerald, A., &Shwom , R. (2005). Environmental values. Annual Review of Environment and Resources, 30 (3): 335-372.

- Gangadharappa, H., V., Pramod, K., T., M.,  & Shiva, K. H. G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: a review. Indian J. Pharm. Ed. Res. 41, Pp: 295–305.

- Habibpour, K. and Safari Shali, R., 2009, Comprehensive Manual for Using SPSS in Survey Researches, Louyeh Publication, Tehran. (In Persian).

- Heers, F. ‘‘The Effectiveness of Generic Commodity Marketing Promotion: California Dairy, Walnuts, and Almonds.’’ Internet site: http:// undergraduatestudies.ucdavis.edu/explorations/ 2009/marketingPromotion.pdf.

- Hosseini, S.J.F., Mohammadi, F., and Mirdamadi, S.M. (2011). Factors influencing the economic aspects of sustainable agriculture in Iran. Archives of Applied Science Research,3(2), 503-512.

- Jongsoon Park, Joseph L. Gabbard (2018). Factors that affect scientists' knowledge sharing behavior in health and life sciences research communities: Differences between explicit and implicit knowledge. Computers in Human Behavior, Volume 78, January 2018, Pages 326-335.

- Kirby, B.M. (2002). Science in the agriculture education curriculum. The Agricultural Education Magazine, 74(5), 4.

- Lagat, C.K., Okemwa, P., Dimo, H., Lagat, K., and Korir, J.K. (2007). The state of agricultural mechanisation in Uasin Gishu District, Kenya, and its impact on agricultural output. International Agricultural Engineering Journal, CIGR Journal, IX,1-10.

- Low, L. (2000). Economics of information technology and the media Singapore: [Paper Presented at the Seventh International LL in E.]

- Mollafilabi, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P.,Nassiri Mahhallati, M., 2013. Effect of plant

- Okoedo-Okojie, D.U., and Aphunu, A. (2011). Assessment of farmers` attitude towards the use of chemical fertilisers in Northern Agricultural zone of Delta State, Nigeri. Archives of Applied Science Research, 3(1), 363-369.

- Okwu, O.J., and Daudu, Sh. (2011). Extension communication channels’ usage and preference by farmers in Benue State. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 3(5), 88-94, Available online http:// academicjournals.org/JAERD]

- Olowu Terry A. (2011) Assessment of Agricultural Information Needs  or CTA’s Product and Service in Africa, Caribbean and Pacific (ACP) State – Country Study: Nigeria Available on [www.cta.int].

- Osabnomen, J. I., and Okoedo-Okojie, D.V. (2011). Analysis of the effects of arable crop production practices among farmers on environmental degradation in Edo State, Nigeria. Archives of Applied Science Research, 3(2), 353-360.

- Singh, S., and Hensel, O. (2014). Impact of extension education on improving knowledge of sustainable technical agricultural practices. Journal of Agriculture Engineering. 16 (1), 198-206.

- Singh, S., and Tiwari, C. (2009). Drum Seeder as an Improved Technique for Gender Empowerment. Uttarakhand State Science and Technology Congress, 2009, Nov. 10-12, 2009. G.B. Pant University of Ag. & Tech. Panatnagar, Uttarakhand, India.

- Smith, M. (2005). Particiaptory training and extension in farmer's water management (PT&E-FWM). Water Resources, Development and Management Service, AGLW Land and water development division, AGL FAO. Viale-delle-Terme-di-Caracalla 00100 Roma, Italia.

- Sokoya, A.A., Onifade, F.N., and Alabi, A.O. (2012). Establishing Connections and Networking: The Role of Social Media in Agricultural Research in Nigeria. [Available athttp://conference.ifla.org/ifla78, Date submitted: 24 May 2012].

- Storkey, J. (2006). A functional group approach to the management of UK arable weeds to support biological diversity. Weed Res. 46, 513-522.

- Theodor, F.T. (2001). Agricultural sprayer standards and prospects for development of standards for other farm machinery. International Agricultural Engineering Journal, eCIGR III, 1-13.

- Twomlow, S., Urolov, J.C., Jenrich, M., and Oldrieve, B. (2008). Lessons from the field- Jimbabwe`s conservation agriculture task force. Journal of SAT Agricultural Research, 6.

density and corm weight on yield and yield componenets of saffron (Crocus sativus L.) under soil, hydroponic and plastic tunnel cultivation.Saffron Agronomy and Technology. Vol. 1, No. 2. 2014, p. 14-28.