دوره و شماره: دوره 9، شماره 42، پاییز 1396، صفحه 1-151 
3. ارزیابی اثربخشی طرح همگام با کشاورز شالیکاران آمل

صفحه 27-41

هادی مؤمنی هلالی؛ عنایت عباسی؛ جمیله علیلو


7. متغیرهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مرکزآموزش عالی امام خمینی

صفحه 88-104

سید داود حاجی میررحیمی؛ عبدالله مخبر؛ محمدرضا نوتاش