عامل های موثر بر انتخاب استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده اقتصاد وتوسعه کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تعامل مناسب استاد راهنما و دانشجو تأثیر بسیار زیادی در کیفیت نگارش پایان نامه و رضایت دانشجو دارد؛ از این رو در نظر گرفتن معیارهای مناسب برای انتخاب استاد راهنما ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عامل‌های مؤثر بر انتخاب استاد راهنما توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش این پژوهشگراندد تئوری است و راهکارهای‌های مورد استفاده برای گرد‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختار‌مند و مشاهده بود. جامعه‌آماری شامل همه‌ی دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده اقتصاد و توسعه‌ی کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داشگاه تهران(N=280) در سال 1395 بود که 7 نفر از دانشجویان و دانش‌آموختگان ارشد و دکتری20 نفر(در جمع 27 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه ‌گیری متوالی بود و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به مفهوم مورد نظر انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نظریه پایه‌ور و نرم افزار NVivo10 برای کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده شد. برای رسیدن به نظریه‌ی زمینه‌ای با مطالعه مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها بر طبق مدل دیدمانی (پارادایمی) اشتراس و کوربین (1999) کدگذاری در سه مرحله به شیوه‌ی کدگذاری آزاد، انتخابی و محوری انجام شد. نتایج نشان داد؛ قدرت و نفوذ استاد راهنما در سازمان‌ها از شرایط علّی انتخاب استاد راهنما و توصیه‌ی دوستان و دانشجویان سال‌بالایی و دانش استاد راهنما پدیده‌ محوری، شهرت و اعتبار استاد راهنما نیز از شرایط مداخله‌گر، شرایط زمینه نیز ویژگی‌های رفتاری و شخصیتی و فعالیت‌های سیاسی و فوق‌برنامه استادان بود. راهبردها نیز دسترسی به استاد راهنما و ارتباط مجازی، در نهایت پیامدها دفاع به هنگام، رضایت کمیته پایان‌نامه، دانشجو از پایان نامه و استفاده‌ سازمان‌ها از پایان نامه خواهدبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influsing factors on choosing supervisors from postgraduates' viewpoints in Agricultural Economic & Development college at Tehran university with Grounded TheoryApproach

نویسندگان [English]

  • jamshid eghbali
  • ali asadi
  • maryam roustaee
tehran
چکیده [English]

Interaction between Supervisor and student have a huge impact on the quality of thesis and student’s satisfaction; therefore, it is necessary to consider the appropriate criteria for selecting a supervisor. The aim of this study was to investigate the influenced Factors on selection of supervisors by high education students. Research method in this study was grounded theory and systematically interviewing and observation were techniques that were used to collect data. The statistical population includes all students and graduates of the Department of Agricultural Economics and Development, University of Tehran in 2016. 7 master, 20 PhD students and graduates were selected as sample. Sampling method was quota and sample selection was confirmatory. NVivo10 software was used for data analysis. Interviews and Notes were studied to achieve the grounded theory according to Strauss and Corbin paradigmatic model (1999) and coded in three steps. The results showed that personal characteristics and behavior of supervisors, access and accountability verbal and non-verbal, Professor influence and power in organizations, up to date and Specialized knowledge and skills required. Reputation Master, Advise and offer students and teachers an important factor in the selection of supervisors by students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selection of supervisor
  • Agricultural students
  • Supervisor characteristics
آراسته، ح. ر.، سعیدی، ی.(1393)عامل‌های مؤثر بر انتخاب استادان راهنما و پیامدهای حاصل از آن برای دانشجویان کارشناسی ارشد، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال بیست و پنجم، شماره100

بزرگ، ح.، خاکباز،  ع. س.(1392) استاد راهنمای پنهان: برنامه درسی برآمده از تعامل استاد راهنما و دانشجو در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد(مورد مطالعاتی رشته علوم تربیتی)  پژوهش در درسی ریزی برنامه، سال دهم،  دوره دوم،  پیاپی شماره 9 (پیاپی36). ص 38-50

جاودانی، ح. (1394). طراحی الگوی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش‌عالی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره21 ،شماره،2 صص. 81-104

جمالی مهموئی، ح.ر.. (1390)«روابط استاد و دانشجو در طول پایان نامه». پایگاه تحلیلی خبری لیزنا. سخن هفته شماره 60

رضاییان، م. ( 1389) مسئولیت‌های متقابل استاد راهنما و دانشجو در نگارش یک پایان‌نامه. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، سال چهارم، شماره8

دانایی­فرد، ح.، امامی، س. م.(1386) استراتژیهای پژوهش :کیفی تأملی بر نظریه­پردازی داده­بنیاد، اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم صص 69-97

سیدمجیدی، م.،  جهانیان، ا.،  مرادی،  ن.(1392). بررسی نظرات دانشجویان علوم پزشکی بابل در مورد عملکرد اساتید در زمینه مشاوره و راهنمایی تحصیلی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره8، شماره2(9)، ص 2-14

شیربگی، ن.، کاوه‌ای ص.(1391) بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، رویکردهای نوین آموزشی، سال هفتم، شماره یک(15)

 صالحی عمران، ا.، اقدائی، م. ح.، هاشم‌خانی ز.، سرافراز(1391) استفاده از روشهای تصمیم­گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دوره دکتری،  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 65، ص 47-66

صفایی موحد، س و عطاران م. (1392) .واکاوی در استاد انتخاب راهنما در ریاضی دانشکده، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال دهم، دوره دوم، شماره 11، پیاپی28

علی­زاده، ن.، صدیقی، ح. ، پزشکی راد، غ.ر. ، فراست خواه،  م.(1394) نقش مؤلفه های تاثیر گذار بر تحول آفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره7، شماره 33.

مرادنشاهی، م.م.،(1396). عامل های تاثیرگذار بر صلاحیت راه اندازی کسب و کار دانش آموختگان رشته ها ی کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، فصلنامه مدیریت آموزش کشاورزی، دوره9، شماره41،ص 96-109

نادری، ا.(1394) تابع تولید آموزش عالی: کاربردها، چالش‌ها و چشم‌اندازها، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 21، شماره 3، ص 1-29

 

نیلی، م.ر.، نصر، ا.ر. و اکبری، ن.ا. (1386) .بررسی کیفیت راهنمایی پایان نامه­های دوره کارشناسی ارشد. دانشور رفتار(تربیت و اجتماع). دوره  14شماره 24، ص 111-124

رنجبر، ه. ، حقدوست، ع. ا. ، صلصالی. م. ، خوشدل، ع.ر. ، سلیمانی، م .ع. ، بهرامی، ن.(1392) ، نمونه­گیری در پژوهش­های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله ‌علمی ‌پژوهشی ‌د‌انشگاه‌علوم ‌پزشکی‌ارتش ‌جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، سال‌دهم‌‌، ‌‌شماره‌‌‌ ‌‌3،ص‌‌‌‌238- ‌‌250

Armstrong, S. J., Allison, C. W., & Hayes, J. (2004). The Effects of Cognitive style on Research Supervision: A Study of Student– Supervisor Dyads in Management Education. Academy of Management Learning and Education, 3(1), 41-63

Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and
Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition)

Donald, J., Saroyan, A., & Denison, B.D. (1995). Graduate Student Supervision Policies and Procedures: A Case Study of Issues and Factors Affecting Graduate Study. The Canadian Journal of Higher Education,25(3) 71-92

Datta, S., Beriha, G. S., Patnaik, B., & Mahapatra, S. S. (2009). Use of compromise ranking method for supervisor selection: A Multi Criteria Decision Making (MCDM) approach. International Journal of Vocational and Technical Education, 1(1), 7

Eric Kraus, S., & Arif Ismail, I. (2010). PhD Students’ Experiences of Thesis Supervision in Malaysia: Managing Relationships in the Midst of Institutional Change. The Qualitative.

East, M., Bitchener, J., & Basturkmen, H. (2012). What Constitutes Effective Feedback
to Postgraduate Research Students? The Students’ Perspective. Journal of University Teaching & Learning Practice, 9(2), 8-31

Grevholm, B., Persson L. E., & Peter, W. (2005). A Dynamic Model for Doctoral Students and Guidance of Supervisors in Research Groups. Educational Studies in Mathematics, 60(2), 173-179

Ives, G., & Rowley, G. (2005). Supervisor selection or allocation and continuity of supervision: Ph.D. students’ progress and outcomes. Studies in Higher Education, 30(5), 535–555.

Lancaster, S., & Milia, L. D. (2012) Supervisor Behaviours that. Facilitate Training
Transfer, Journal of Workplace Learning, 25(1), 6-22

Lee, J. (2001), A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.

LERU (2007) Doctoral studies in Europe: excellence in researcher training, Leuven, Belgium: League of European Research Universities (LERU).

Lovitts, B.E. & Nelson, C. (2000). The hidden crisis in graduate education. Attrition from Ph.D. programs. Bulletin of American Association of University Processors. 88(6), 44-50

Philiips,E & Pugh, D.(2000). How to get a Ph.D: A handbook for students and their supervisors (3rd ed.). Buckingham, UK: Open University Press.

Phillips, E. M., & Pugh, D. S. (1994). How to get PhD: A handbook for students and their supervisors. Open University press, Buckingham, Philadelphia.

Piccinin, S. J. (2000). Graduate Student Supervision: Resources for Supervisors & Students, Center for Development of Teaching and Learning, 4 (3), 1-15

Ray, S. (2007). Selecting a Doctoral Dissertation Supervisor: Analytical Hierarchy Approach to the Multiple Criteria Problem. International Journal of Doctoral Studies, 2, 23-32.

Robati1. F, Yarmohammadian,  Foroughi Abari, Keshtiaray, d Mohammad-Bagheri, Rezaeifar) 2015( A Study of the Hidden Factors ffective on Selecting a Supervisor: A Phenomenological Study. Strides in Development of Medical Education .Journal of Medical Education Development Center.; 11(4):442 -455

Schwartz, H. L. (2011). From the Classroom to the Coffee Shop: Graduate Students and Professors Effectively Navigate Interpersonal Boundaries. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, http://www.isetl.org/ijtlhe/, 23(3), 363-372.

Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research:
Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.

Toncich, D. J. (2006). Key Factors in Postgraduate Research: A guideforStudents,Christobel Engineering, Australia Brighton

UNESCO (2007) Trends and Issues in Postgraduate Education: Challenges for Research. Final Report of the UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge. Paris: UNESCO

Vilkinas, T. (2008). “An Exploratory Study of the Supervision of PhD. / Research Students’ Theses”. In InnovHighEdu. 32,297-311

Zhao, C., Golde, C. M., & McCormick, A. C. (2005). More than a Signature: How Advisor Choice and Advisor Behavior Effect Doctoral Student Satisfaction, Paper Prepared for the Conference of the American Educational Research Association. Montreal, Canada, April 12.

Banning EB. Archaeological survey. New York ; London:Kluwer Academic/Plenum Publishers; 2002.

Lee, Nancy Jane.(2009). Professional doctorate supervision: Exploring student and
supervisor experiences. In Nurse Education Today, 29. pp 641-648.