ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تعیین مولفه های بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک می باشد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان با سواد استان آذربایجان شرقی (149192 N =) می باشد. بر اساس فرمول کوکران، تعداد 382 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. پایایی اولیه پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از قسمت های پرسشنامه به دست آمد( 8/0 تا 947/0). روایـی سـازه و پایایـی ترکیبـی (CR )ابـزار تحقیـق نیز با بـرآورد مدل انـدازه گیری و پس از اعمـال اصلاح های لازم به دست آمد. داده هـا بـا استفاده از SPSSWin20 و AMOS20 در قالب مدل سـازی معادله های سـاختاری تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد؛ 5/50 درصد از کشاورزان از نظر میزان مهارت کار با ابزارهای یادگیری سیار در سطح پایین قرار دارند. 4/52 درصد از کشاورزان از نظر میزان نگرش نسبت به کاربرد یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک در سطح متوسط و 8/28 درصد دارای سطح نگرش بالاتر هستند. هرچه میزان متغیرهای سطح سواد و درآمد در کشاورزان افزایش یابد میزان تمایل آنها به بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک افزایش می یابد. در نهایت تحلیل مدل ساختاری نشان داد؛ مولفه های محتوا، مهارت، سودمندی، مالی، روانشناختی و نگرش با بکارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنی داری دارند و در مجموع86 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Required characteristics to utilizing of mobile learning in organic agriculture education from farmers’ perspective East Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • alireza nemati
  • mehran farajollahi
  • nazila khatibzanjani
  • talatdiba vajari
Faculty of Psychology and Educational Sciences PNU Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is to determine the related factors of using mobile learning in organic agriculture education. The statistical population of the study was literate farmers in East Azerbaijan province (N = 149192). Based on the Cochran Formula, a sample size of 382 was estimated by cluster sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire which its content validity was confirmed by experts. Initial reliability of the questionnaire was calculated using by Cronbach's alpha for each part of the questionnaire (0.8-0.497). Structural validity and composite reliability (CR) of the research tool were also obtained by estimating the measurement model after applying the necessary corrections. Data was analyzed using by SPSS Win20 and AMOS 20 softwares in the form of structural equation modeling. The results of the research displayed that 50.5% of the farmers were in low level in terms of skills of working with mobile learning tools. 52.4% of the farmers were in the moderate level in terms of attitudes toward the use of mobile learning in organic agriculture education and 28.8% have a higher attitude level. By increasing the levels of variables literacy and income of farmers, their tendency to use mobile learning in organic farming education increases. Finally, structural model analysis revealed a positive and significant relationship between content, skill, utility, financial, psychological and attitude components with using mobile learning in organic farming education and explained 86 percent of its variances.
Index Terms: Mobile Learning, Agricultural Education, Organic Agriculture

کلیدواژه‌ها [English]

  • mobile learning
  • Organic Agricultural
  • Agricultural education
احمدی، زینب. ( 1391). طراحی الگوی کاربردی جهت استفاده از فناوری های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستائیان.  پایان‌نامه  کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی. دانشگاه زنجان

برزگر، راضیه، دهقا نزاده، حسین و مقدمزاده،اصغر.(1391). از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری. مجله مدیا. دورة 3. شماره 2.

بیدادیان، م. (1392). نگاهی به چگونگی روند گسترش ارگانیک در جهان و ایران. ماهنامه دام و کشت و صنعت، شماره 160.

حسینی، س. ج.، و آجودانی، ز. (1390). بررسی موانع پذیرش کشاورزی ارگانیک در ایران. اصول کشاورزی ارگانیک. قابل دسترس در سایت:http://www.ifoam.org/organic_facts.

ختن لو، ح. و باتمانقلیچی، ا.(1392). ارائه چارچوبی برای پذیرش یادگیری سیار. فناوری آموزش، سال هفتم، جلد 7، شماره3.

خسروی، ن.، برات دستجردی، ن. و امیرتیموری، م.(1393). عامل ها موثر بر یادگیری سیار در آموزش پزشکی مجله آموزش در علوم پزشکی، شماره 14.

خیراندیش، م. صالحی صدقیانی، ج.(1390). الگوی ارزیابی آمادگی اجرای آموزش های مجازی. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال3. شماره 10.

داراب، ب. منتظر، غ.(1389). طراحی مدل ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران. مهندسی صنایع و مدیریت شریف.دوره 1-27. شماره1.

رضایی، ر، گلباز، ش، شرفی، ل، نجفلو، پ .(1395). تأثیر گرایش به یادگیری و اشتیاق به کار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره39.

رضایی راد، م.(1392). شناسایی و الویت بندی عامل ها موثر در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش عالی. رویکردهای نوین آموزشی، سال هشتم، شماره2.

رضوی،س، ح، پورطاهری،م، رکن الدین افتخاری، ع(1394). ارزیابی جایگاه توسعة کشاورزی ارگانیک در مناطق روستایی ایران مطالعة موردی: تولیدکنندگان محصولات ارگانیک گواهی شده و درحال گذار. پژوهش های روستایی، دورة ۶، شمارة ۱، 45-27.

رضوی، س.ح.(1395). بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و ومقایسه با چند کشور ونتخب. موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. شماره انتشار1514.

زمانی، ب.ع.، ببری، ح. و موسوی، س.(1391). عامل ها مرتبط با نگرش دانشجویان علوم پزشکی اصفهان به پذیرش یادگیری از طریق تلفن همراه با استفاده از مدل پذیرش فناوری. گام های توسعه در آموزش پزشکی. دوره نهم، شماره2.

سبزیان ملایی، خ. آجیلی، ع. محمدزاده، س. یزدان پناه، م. و فروزانی، م. (1394). بررسی تمایل و رفتار کشاورزان نسبت به به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات ، استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. سال 8. شماره 2.

سلیمانی، ع. و زرافشانی، ک.(1390). بررسی عامل ها موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های استان کرمانشاه. سال 6، شماره4.

ضرغام، م.، شبیری، س.م. و سرمدی، م.(1393). واکاوی مولفه های تبیین کننده تمایل دانشجویان به استفاده از فناوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال دوم، شماره6.

طبرسا، غ. نظرپور، ا.(1393). بررسی عامل ها موثر بر پذیرش سیستم یادگیری الکترونیکی بر اساس مدل پذیرش فناوری. فناوری آموزش. جلد 9. شماره2.

علم بیگی، ا. حیدری، ن. خیرالهی،م. 1396. مبارزه زیستی با کرم پیله خوار نخود در شهرستان کرمانشاه. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 41.

فرج اللهی، م. نوروززاده، ر. ابراهیم زاده، ع و حقیقی، ف. (1391). مبانی نظری، فلسفی، روانشناختی و اجتماعی آموزش باز و از دور ( دانشگاهی). دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی سال 3 ،شماره 6 ،پاییز و زمستان 1391 ،79-47 .

فیضی، ک. بهزادی، ع.(1393). ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی استقرار سیستم های یادگیری الکترونیکی در سازمانها. فناوری آموزش. جلد8. شماره3.

قربانی زاده، و. و قلندری، ه.(1391). عامل ها موثر بر پذیرش نظام ملی کدگذاری کالاها توسط شرکت ها. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. سال1، شماره 2.

مانیان، ا.، سهرابی، ب. و مرتضوی، ا.(1393). بررسی عامل ها موثر بر پذیرش یادگیری سیار. پژوهشنامه مدیریت اجرایی. سال ششم، شماره12.

مرصعی، س.(1391).  ویژگیهای کاربرد نظام یادگیری سیار در تعاونی های کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره3-43.

مرکز آمار ایران.(1393). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی1393، استان آذربایجان شرقی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مرکز آمار ایران.

ملایی، نگار. (1390). طراحی مدلی جهت کاربست یادگیری سیار در آموزش کشاورزی. پایان‌نامه  کارشناسی ارشد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.

مرشدی، ل. کاظمی، ح. امیدی نجف آبادی،م. (1390). نگرش دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی نسبت به یادگیری سیار (تحلیل swot). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. سال 4. شماره3.

میرسلیمی، س.ح. فرهادیان، ه. خیری، ش. خسروانی، ف. (1393). بررسی عامل های موثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی. جلد1، شماره3، 163-139.

میرکمالی، س.م. ارجمندی ع.ا. نصیریان، ا.(1393). بررسی امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی برای دانشجویان معلول جسمی حرکتی مدارس استثنائی استان کرمان. دو فصلنامه دانشگاه شاهد. سال 21. شماره5.

موسوی، م. خسروی پور، ب. سرخی، ع. (1393). شناسایی عامل ها موثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی. جلد1، شماره4، 118-105.

نعیمی، ا. نجفلو، پ. سبحانی، م.ج. (1394). نقش آموزش، ترویج و اطلاع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه متخصصان. فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 33.

وحیدی، ح.(1392). طراحی مدل سنجش میزان آمادگی الکترونیکی استقرار آموزش سیار. مدیا. دوره 4. شماره1.

یعقوبی،جعفر و جبله براتعلی. (1389). بررسی نقش فناوریهای سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان (مطالعه موردی استان زنجان)/فصلنامه روستا و توسعه. شماره 50.

Aydin, C.H.; Tasci, D. (2005), “Measuring Readiness for eLearning: Reflections from an Emerging Country”, Educational Technology & Society, vol. 10, Issue 3. 14.

Baya, N.’a & Daher, W. (2009). Students' Perception of mathematics learning Using Mobile Phones. Paper presented at: 4th International Conference on Interactive Mobile and Computer, Aided Learning, Amman, Jordan.

Chapnick, S. ; (2000), “Are you ready for e-learning?Learning Circuits”:ASTD's Online Magazine All AboutLearning, Available at: http://www.learningcircuits.org/2000 /nov2000 /Chapnick.htm.

Dahlberg,T and Öörni, A.(2007).  Understanding Changes in Consumer Payment Habits - Do Mobile Payments and Electronic Invoices Attract Consumers?Proceedings of the 40th Hawaii International Conference on System Sciences.

Crompton, H., Burke, D.,& Gregory, K. H.(2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. Computers & Education. Volume 110, July 2017, Pages 51–63

FiBL .(2017). organic world. available in:  www.organic world. Net/statistics/statistics.

Goksua, D., & Atici, B. (2013). Need For Mobile Learning: Technologies and Opportunities. 13th International Educational Technology Conference Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ,685 – 694

Haney, Debra. 2002. “Assessing Organizational Readiness for E-Learning: 70 Questions To Ask..” Performance Improvement 41(4): 8-13.

Heflin, H., Shewmaker,J. & Nguyen, J.(2017). Impact of mobile technology on student attitudees, engagement, and learning. Computers & education. 107. 91-99.

IFOAM and FiBL.(2017). the world of organic agriculture, statistics & emerging trends, Switzerland.

Kamar, N., & Ongondo, M. (2007). Challenge of M-learning on social change. Egerton University, Retrieved from http://www.informatik.uniulmde/de/intra/bib/2007/76-final paper.

Korucu ,A.T,& Alkan,A. (2011) Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 1925–1930. Available online at www.sciencedirect.com

Koole ML. A model for framing mobile learning; 2009: 25-47. [citd2014 May 06]. available from: http://www.aupress.ca/books/120155/ebook/02_Mohamed_Ally_2009-Article2.pdf

Shuib, L., Shamshirband, S.,& Mohammad HafizIsmail, M.(2015). A review of mobile pervasive learning: Applications and issues. Computers in Human Behavior. Volume 46, May 2015, Pages 239-244.

Litterick, A.M.,&  Watson, C.A.(2017).   Organic Farming. Encyclopedia of Applied Plant Sciences (Second Edition). Volume 3 , Pages 311–317.

Martin,S.Diaz,G.I.,Plaza,E.,Ruiz, M.,and Castro,P.J.2011.;State of the art of frameworks and middleware for facilitating mobile and ubiquitous learning development. The Journal of Systems and Software. 84.

Mercati, V.(2016) Organic agriculture as a paradigm of sustainability: Italian food and its progression in the global market. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8 798 – 802.

.Polat, F.(2015).  Organic Farming Education in Azerbaijan, Present and Future. . 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015), Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece.

Seufert, V., Ramankutty, N.,& Mayerhofer, T.(2017). What is this thing called organic? – How organic farming is codified in regulations. Food Policy,Volume 68, April 2017, Pages 10–20.

Sharples, M., Taylor, J.& Vavoula, G.(2006). A Theory Learning for the Mobile Age. The Handbook of Elearning Research. Sage publication.

Stobbelaar, D. J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I. Meije, L. & Zebeda, S. (2006). Adolescent’s attitudes toward organic food: A survey of 15-to16 year’s old school children. International Journal of Consumer studies, 21, 45-60