متغیر های موثر بر استفاده روستاییان شهرستان ایلام از برنامه های رادیویی ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی استان ایلام

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

چکیده
شناخت مخاطبان و انتظارهای آنان از جمله متغیرهای لازم برای طراحی و ارایه‌ی موثرتر و مطلوب‌تر برنامه‌های آموزشی رادیویی ترویج است. در این تحقیق علی - ارتباطی که میزان استفاده‌ی روستاییان از برنامه‌های آموزشی رادیویی محلی ترویج کشاورزی (سلام هام ولاتی و صدای عشایر) در شهرستان ایلام را از زمستان سال 1393 تا تابستان سال بعد بررسی کرده، متغیر‌های موثر بر رضامندی روستاییان از این برنامه‌ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. جامعه آماری تحقیق 3546 تن سرپرست خانوار روستایی شهرستان ایلام بود که بر پایه جدول کرجسی _مورگان 346 تن از آنان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای گزینش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر سنجی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای ترتیبی، مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رگرسیون ترتیبی نشان داد که چهار متغیر هم آهنگی و هم سویی برنامه‌های رادیویی با نیاز مخاطبان، ارتباط روستاییان با مرکز جهاد کشاورزی، وضعیت تاهل و کیفیت برنامه‌ها، اصلی‌ترین متغیر‌های موثر بر متغیر وابسته (میزان استفاده از رادیو) بوده و توانستند 2/50 درصد از احتمال تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.
واژه‌های کلیدی: نیاز آموزشی روستاییان، برنامه‌ی رادیویی ترویج، ترویج کشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variables Influencing on Using Agricultural Extension Radio programs by Rural People of Ilam Township

چکیده [English]

Influencial Variables Used by villagers of Ilam Township from Agricultural Extension Radio programs
Khodabakhsh Davodi Nasr , Hossein Agahi , Amirhossein Alibaygi

Abstract
Know audiences and their expectations, including necessory variables to design and delivery of more effective and better Extension education Radio programs.
In this causal-relationship study, villagers use of local Radio Agricultural Extension programs (Hello fellow citizens and nomadic voice) from winter of 2015 until summer of next year, has been reviewd in Ilam township and variables affecting rural satisfaction of these programs, also been studied.
the research population included 3546 rural household head of Ilam township. Based on kerejcie and Morgan table, 346 people of them were selected by cluster sampling.
to gather the data a questionnaire was designed and its validity, was done by a panel of expert of professors of Agricultural Extension and education department of Ilam Islamic Azad university and its reliability by using alpha order, was approved.
The results of regression showed that four variables of ordination and alignment of Radio programs with audiences Educational need , marital status , rural people linkages with Jihad agricultural centers and quality of programs, were the main variables influencing the dependent variable (the use of the Radio) and could predict, 50. 2 percent of likely changes of dependent variable.
Keywords: villagers Educational Needs, Extension radio program , Agricultural
Extension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: villagers Educational Needs
  • Extension radio program
  • agricultural extension
ارجمند سیاهپوش، ا. و حیدری زرگوش، م. (1391). تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی روستایی و شهری شهرستان گیلان غرب. نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره45، صص 103-89.

 حامدی اغولبیک، ع. ا. (1374). بررسی چگونگی تاثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش اطلاعات و آگاهی‌های روستاییان و نقش آن در توسعه روستایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 رمضانی، ع. (1378). بررسی الگوی بهره مندی و انتظار روستاییان از برنامه‌های رادیویی جهاد سازندگی در استان اردبیل. تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی

زرنگار، ح.ر. (1374). بررسی چگونگی بهره مندی روستاییان شهرستان ساری از برنامه‌های رادیویی روستا در مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

ساروخانی، ب. (1394). رسانه‌ها و اعتماد اجتماعی. مجله رادیو تلویزیون، سال یازدهم، شماره 27، صص 32-9

عباسی،ع.و نجفلو،پ(1394).سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،شماره 34،صص 103-89

عقیلی، س.و.؛ مظفری، ا. و توکلی، ف. (1391). بررسی میزان بهره مندی دانشجویان رشته ارتباطات اجتماعی شهر تهران از برنامه‌های شبکه‌های رادیویی ایران. نشریه مطالعات رسانه ای، سال هفتم، شماره17، صص 20-9.

عمادی، م. ح. (1369). میزان بهره مندی کشاورزان نمونه کشوری از فرصت‌های ترویجی و ارتباط آن با برخی خصوصیات فردی و اجتماعی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

قربانی پیرعلیدهی،ف و ولی زاده،ا.(1394).تأثیر درس های عملی کشاورزی در عملکرد دانشجویان علوم زراعی دانشگاه پیام نور دهلران.فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،شماره 34،صص 39-28

کلانتری، ع.و همکاران. (1391). تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه هادر مناطق شهری و روستایی ایران. مجله توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 2، صص 138-121.

همراز، و. و غنی زاده سیدلر، ف. (1393). ضرورت‌ها و کارکردهای رادیوی آموزشی در ایران. نشریه رسانه و فرهنگ، سال چهارم، شماره 1، صص 139-107

یعقوبی، ا. (1386). تحلیل پذیرش روش‌های زراعی پیرامون مدیریت مزرعه در بین گندم کاران شهرستان تفرش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

Chhachhar,A. R. ,Qureshi,B. ,Khushk,G. M. and Ahmed,Sh. (2014).  Impact of Information and Communication Technologies in Agriculture Development. Journal of Basic and Applied Scientific Research,4 (1),281-288.

  Okwu,O.J.,KUKU,A.A. and aba,J.I.(2007). An Assessment of Use of Radio in Agricultural Information Dissemination: a Case Study of Radio Benue in Nigeria. African Journal Agricultural Research,2 (1),14-18.  

Oladele,O.I. (2006). Multilinguality of Farm Broadcast and Agricultural Information Access in Nigeria. Nordic Journal of African Studies,15 (2),199-205.