سازه های مؤثر بر صلاحیت حرفه ای آموزشگران شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی شرق استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

آموزشگران باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم را برای انجام شغل و حرفه‌شان داشته باشند. این تحقیق که به منظور بررسی عامل‌های مؤثر بر صلاحیت حرفه‌ای آموزشگران شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی شرق استان گلستان انجام گرفته است، از نوع علّی-ارتباطی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری، 180 مشاور کشاورزی بود که بر پایه‌ی فرمول کوکران 110 تن از آنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ محقق ساخته بود که روایی شکلی آن، بنابر نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی برابر با 0/94 θ=محاسبه شد. به منظور پردازش داده‌ها از نرم‌افزار SPSSWin16 استفاده شد. نتیجه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق گویای آن بود که 33/6درصد از آموزشگران میزان صلاحیت حرفه‌ای خود را در حد متوسط و 16/4درصد در حد ضعیف گزارش کردند. با توجه به دست‌آوردهای تحقیق، بین عامل‌های مدیریتی، آموزشی، ارتباطی و محیطی با میزان صلاحیت حرفه‌ای آموزشگران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد که دو عامل؛ مدیریتی و آموزشی احتمال تغییر سطح صلاحیت حرفه‌ای آموزشگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Professional Competencies of Educators in Agricultural Engineering Consulting Firms in Golestan, Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Kheirkhahan 1
  • Mehdi Charmchian Langerodi 2
1 MSc Graduate, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Consulting educators must have professional skills and competencies required to do their job properly. The purpose of this research was to investigate factors affecting professional competencies of agricultural engineering consultants in the East Golestan Province. Methodologically, this research is a causal-relation and applied study. The statistical population consisted of 180 agricultural consultants. According to the Cochran formula, a sample size of 110 was selected using stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, with content validity approved by agricultural extension experts at Sari Islamic Azad University and reliability estimated to be 0.94, using ordinal theta coefficient. Data processing was conducted using SPSSWin16. The analysed results showed that, 33.6% of respondents ranked their professional competencies at intermediate level, while 16.4% considered it at the weak level. The results also indicated that variables management, educational, communication and environmental factors had a significant positive correlation with professional competencies. Based on the ordinal regression findings, two factors namely management and education influenced the probability of estimating the level of professional competence of the consulting educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural educator
  • professional competency
  • Educational factor
  • management factor
احمدپور، ا.، نوری، م. و علیخانی دادوکلایی، م. (1394). واکاوی صلاحیت حرفه­ای موردنیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران، راهبردهای توسعه روستایی، جلد2، شماره 2: 214-201.

چیذری، م.، حسینی، ج. یاری بیگی، ا. (1387). بررسی صلاحیت­های حرفه­ای مروجین پیرامون توسعه پایدار کشاورزی. ماهنامه کشاورزی و غذا، شماره 67: 58-54.

حجازی، س. ی.، نساجهای صرافی، م. ع. و آهنگری، ا. (1396). بررسی عامل­های موثر بر توسعه صلاحیت­های حرفه­ای آموزشگران ترویجی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 40: 67-56.

حمیدی، ک. و یعقوبی، ج. (1395). شناسایی صلاحیت­های موردنیاز مروجان کشاورزی شهری از دیدگاه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال نهم، شماره 3، پیاپی 35: 34-23.

حیدری، ع.، حسینی، س. م. و شهبازی، ا. (1385). مقایسه ویژگی­های عاملین ترویج در وزارتخانه­های کشاورزی و جهادسازندگی (سابق) به منظور تعیین و اولویت­بندی ویژگی­های مطلوب برای نظام ترویج وزارت جهاد کشاورزی، علوم ترویج و آموزش کشاورزی، ج 2، شماره 2: 29-17.

خوزین، ع. و محمدی، ج. (1395). مدیریت داراییهای علمی و روشهای اندازه­گیری آن، مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شماره 18، جلد 1: 92-76.

رجبی، س. پاپ زن، ع. اعظمی، ا. سلیمانی، ع. (1391). بررسی صلاحیت ها و مهارت های مورد نیاز آموزشگران هنرستان­های کشاورزی با بهره­گیری از روش دلفی: مطالعه موردی در استان کرمانشاه، پژوهش در برنامه­ریزی درسی، دوره9، شماره 35: 158-146.

رضایی، ع. و رضوانفر، ا. (1386). بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج (مطالعه موردی استان یزد)، علوم کشاورزی ایران، دوره 2-38، شماره 2: 358-349.

رضایی، ر.، قدیمی، ع.، اسحاقی، ر. و ودادی، ا. (1391). بررسی صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 473-482.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گلستان. (1393). شرکت­های خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزی شرق گلستان. وزارت جهاد کشاورزی. 

سلیمانی­تبار، س. (1382). توان­افزایی(توانمندسازی) و منابع انسانی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.

سیاهی، ح.، رحمانی، ا. و حسینی، ج. (1393). بررسی صلاحیت حرفه­ای و آموزشی مروجین امور دام جهاد کشاورزی استان ایلام. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره روستایی در آسیا و اقیانوسیه.

شریفی، م.، حسینی، س. م.، ایروانی، ه. و شریف زاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-41، شماره 2: 255-243.

شعبانعلی فمی، ح. (1386). اصول ترویج و آموزش کشاورزی، چ دوم، تهران: دانشگاه پیام نور. 373 صفحه.

شهبازی، ا. (1372). توسعه و ترویج روستائی، تهران: دانشگاه تهران، 464 صفحه.

صدیقی، ح. و کاخک، ا. (1384). سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران، علوم کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 2: 699-689.

صفا، ل. و آذرنژاد، ک. (1396). تأثیر مؤلفه­های صلاحیت حرفه­ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان­های کشاورزی استان­های شمال غرب کشور، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 41: 146-130.

عبدالله­زاده، م. (1379). نقش ارزیابی کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

عزیزی خالخیلی، ط. و زمانی، غ. (1391). فراتحلیل صلاحیت های مورد نیاز مروجان کشاورزی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

محمدی، م. (1380). ارزیابی راههای توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

موسوی، س.، سعدی، ح. و اسدی، ع. (1382). صلاحیت­های مورد نیاز مروجین امور دام، علوم کشاورزی ایران، 34، 2: 343-333.

نامدار، ر.، پزشکی­راد، غ.، چیذری، م. و زمانی میاندشتی، ن. (1389). بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. شماره 3: 321-313.

Amy Harder, K. and Dooley, E. (2007). Perceptions of important competencies for early-career and established 4-H agents, Journal of Southern Agricultural Education Research, 57: 43-70.

Debnath, A., Saravanan, R. and Datta, J. (2014). Job competence and job performance of the extension personnel of the department of agriculture in Tripura State of North-East India, International Journal of Social Sciences, 3(2): 91-112.

Megan, M., McClure. N., Fuhrman, E. and Christian Morgan, A. (2012). Program evaluation competencies of extension professionals:  Implications for continuing professional development, Journal of Agricultural Education, 53(4): 85–97 DOI:  10. 5032/jae. 2012. 04085.

Murphy, T. & Bruening, T. (2006). A cross-national study of agricultural extension and education competencies. Journal of International Agricultural and Extension Education, 10(1): 51-59.

Owen, M. B. (2004). Defining key sub-competencies for administrative county leaders. Journal of Extension [On-line], 42(2), 2RIB3. Retrieved fromhttp://www.joe.org/joe/2004april/rb3.php

Pezeshki-Raad, G., Yoder, E. P. and Diamond, J. E. (1994). Professional competencies needed by extension specialists and agents in Iran, Journal of International Agricultural and Extension Education, 1(1): 45-53.

Roberts, T. (2006). Competencies and traits of successful agricultural science teachers. Journal of Technical Education, 22(2): 1-11.