انگیزه‌های دانشجویان برای ورود به دوره‌های ‌آموزش کاردانی علمی کاربردی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره

چکیده

انگیزه اساس رفتار آگاهانه افراد بوده و برای انتخاب رشته تحصیلی، نوع دوره آموزشی و دانشگاه محل تحصیل انگیزه‌های گوناگونی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه‌ دانشجویان در ورود به دوره‌ی کاردانی علمی کاربری کشاورزی انجام شد. جامعه آماری 1020 نفر از دانشجویان مقطع کاردانی علمی کاربردی مراکز آموزش جهادکشاورزی ورودی سال تحصیلی 95-94 بودند که 346 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن به وسیله گروهی از متخصصان مربوطه بررسی و تایید شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از پیش آزمون و ضریب تتای ترتیبی (0.94=Ө) تایید شد. تحلیل عاملی نشان داد که انگیزه‌های دانشجویان در شش عامل شغلی و فردی، آموزشی – موسسه‌ای، جبر محیط و تبلیغات رسانه‌ای، اصرار و توصیه دوستان و والدین، ورود به دانشگاه و کسب مدرک تحصیلی و محدودیت مالی و شهریه مناسب تحصیلی دسته‌بندی شدند و عامل شغلی و فردی به عنوان مهمترین عامل تعیین گردید. مقایسه میانگین بین انگیزه‌های دانشجویان و جنسیت نشان داد که دانشجویان دختر و پسر در عامل اول با هم تفاوت معنی داری دارد. مقایسه میانگین بین عوامل انگیزنده و وضعیت شغلی دانشجویان در زمان تحصیل نشان داد که دانشجویان شاغل و دانشجویان فاقد شغل از نظر انگیزه‌های شغلی و فردی و آموزشی موسسه‌ای با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. بین سن دانشجویان و عوامل فردی و شغلی و جبر محیط و تبلیغات رسانه‌ای رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. از این رو توجه به ارتقای دانش و مهارتهای شغلی و رفع نیازهای فردی دانشجویان در اصلاح و بازبینی برنامه درسی این دوره پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students' Motivations to Enter the Associate's Degree of Technical and Vocational Higher Education Courses

نویسنده [English]

  • SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI
چکیده [English]

Motivation is the basis of the conscious behavior of individuals and there are various motivations for choosing a field of study, type of study course, and university. The purpose of this study was to investigate the motivation of students to enter the technical and vocational higher education course. The statistical population of the study was composed of 1020 student of technical and vocational higher education course in the educational centers in the academic year of 1994-95 and from that 346 students were selected using the Kerjesie and Morgan tables and through stratified random sampling technique.The research instrument was a questionnaire that its validity was reviewed and confirmed by a group of relevant experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by pretest and Teta coefficient (Ө = 0.94). Factor analysis showed that student motivations are detected in six dimensions including: Occupational and Individual, Educational – Institutional, Compulsory environment and media Advertising, Insist and recommend friends and parents, Entering to university and earning a degree of education and Financial constraints and appropriate tuition. Occupational and individual factor was identified as the most important factor. The average comparison between students' motivation and gender was shown that girl and boy students had significant different in the first factor. Comparison of the average of the motivating factors and the student's job status at the time of study as shown that there were significant differences between employed and unemployed students in terms of occupational and individual, educational – institutional factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • students
  • Agricultural Cources
  • Associate's degree
  • Technical and Vocational Higher Education
- ارفعی، ک. و غفاری، ر. (1387). انگیزه های اجتماعی انتخاب رشته مامایی در دنشجویان دانشگاه آزاد سمنان در سال 86، فصلنامه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان، سال دورم، شماره سوم و چهارم، 58-62.

- اسکندری، ج. (1374). بررسی انگیزه­های دانش آموزان برای ورود و ادامه تحصیل در دبیرستان های دامپروری. پایان نامه کارشناسی ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

- اکبری ن.،  طالبی ه. ,کارنامه حقیقی ح. ,عمادزاده، م. ,جعفری، الف .(1386).  بررسی عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان در کنکور 83-1382 در اصفهان( مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره : 28، شماره : 7، 135-154.

- امیدی، ح. (1390). انگیزش در سازمان با رویکردی از تئوری معکوس، کار و جامعه، شماره 235، 87-99.

- بحرانی، م. (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه علوم تربیتی). دوره بیست و دوم، شماره (4) پیاپی (45). 104-115

- بخشی جهرمی، الف.، شهیدی زندی، ک. (1388). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه جامع علمی- کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد پنجم، شماره (2). 99-89.

- ثمری، ع و رسول­زاده ب. (1387). بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی ها، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، 33-50.

- رضایی، ل.، احدی، ح. و اسدزاده، ح. (1394). پیش بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سبک های یادگیری کلب در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران، نشریه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دوره 16، شماره 3، (پیاپی 61: 34-41.

- شتابان، س، پورموسوی، م و رضایی، الف. (1395). بررسی تاثیر نظریه­های محتوایی و فرآیند انگیزش در سازمان، کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری، 1-19.

- عابدیان، ک. و شاه حسینی، ز. (1391). عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی خود (یک مطالعه مقطعی)، فصلنامه سلامت خانواده، دوره 1، شماره 3، 26-32.

- عزیزی خالخیلی، ط.، کریمی گوغری، ح. و اکبرپور، م. (1395). انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه­های آموزشی مرکزهای جهادکشاورزی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، 54-66.

- عقیلی، ح، طاهری مقدم، ش، سراج، ب. و مسلمی، م. (1393). بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان داندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید صدوقی یزد در سال 92-1391. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره نهم، شماره 10، شماره پیاپی 14، 2-12.

- علم بیگی، الف، امیری، ر. و صاحبدل، س. (1395). نقش مهارتهای استخدامی در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 37، 49- 62.

- عنایتی نوین فر نوین فر، ع.، درانی، ک. و کرمدوست، ن. ع. (1391). بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جلد 18 شماره 4، 145-167.

- قارون، م. (1385). بررسی مقایسه­ای تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای ورود به آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه-ریزی در آموزش عالی. شماره (40)، 109-91.

- قربانی، ر. (1389). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)، فصلنامه علوم رفتاری، دوره 2، شماره 4، 91-118

- قره­آغاجی، ن. و میراحدی، م. (1393). بررسی میزان انگیزه و علاقه­ی دانشجویان کاشناسی رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادمه تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391، فصلنامه توسعه آموزش جندی شاپور، سال پنجم، شماره 2، 148-156.

- کاوئی، م. و زارع و. (1394). بررسی نحوه بکارگیری نظریات و تئوری­های انگیزشی پرسنل در سازمانها، سومین کنفرانس بین­المللی حسابداری و مدیریت، 1-15.

- کریمی، و. و زمانی، غ. (1394). انگیزه دانش آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز برای خدمت در مناطق روستایی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 33، 47-55.

- محمدی، ر.، صباغیان، ز. و صالح صدق پور، ب. (1384). علل انگیزش معلمان دوره ابتدائی استان کردستان به تحصیل در آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره (37 و 38)، 53-79.

- مصطفوی، الف.، رمضانلو، پ. و عسگری، ن. (1391). عوامل موثر بر انتخاب رشته داروسازی و میزان تغییر در انگیزه دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیل، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره 5، شماره 9، 33-41.

- ملکی، ط.، مرادی، خ.، حیدری، ن.، متقی، م. و نادری، ن. (1393). انگیزه های مهارت آموزان برای شرکت در دوره های فنی و حرفه­ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 30، 77-88.

- هوشمند مقدم، ز، شمس، ع و اخبار، الف. (1395). تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی استان زنجان، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 39، 41-53.

- یوسفی، ع.، قاسمی، ق و فیروزنیا، س. (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش در علوم پزشکی، (1)9، 79-85.

 

-          Cekerol, K. (2012).The Demand for Higher Education in Turkey and Open Education, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), http://www.tojet.net/articles/v11i3/11332.pdf.

-          Erdem, C., Şentürk, I. and Arslan, C. K. (2007). Factors Affecting Grade Point Average of University Students. Journal of Empirical Economics Letters, 6 (5), 359-368.

-          Evans, O.O. (2013).  An analysis of the factors influencing demand for Masters in education degree: a case study of the University of Nairobi, Kenya,  A Research Project Submitted to the School of Education in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of the Degree of Master of Education: (Economics) of Kenyatta University.

-          GÖLPEK, F. & Çiftçioglu, N. (2014). Socio-Economic Factors in Demand for Higher Education: Sample of Gaziantep Province, International Journal of Business and Social Science, 5(1), 121-134.

-          Lozano Diaz, A. (N. D.). Personal, family and academic factors affecting low achievement in secondary school, Electronic Journal of Research in Educational psychology and psycho-pedagogy, 1 (1), 43-66.

-          Ma, J. (2010).Analysis and Strategies of the Unbalance of the Supply and Demand in the Higher Education Market of China, International Education Studies, 3(2), 107-111.

-          Sarpkaya, R. (2010). Factors Affecting Individual Education Demand at the Entrance to University: Adnan Menderes University Sample, Journal of Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (1), 475-488.

Taghibaygi, M., Rafe, M., Moosavi, S. A. (2015). Analysis students motivation in vocational schools and agricultural training centers in kermanshah province toward studying the field of agriculture, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res. 3(1), 105-114