نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابط هی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان کشاورزی غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین و ارزیابی رابطه‌ی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی (خودپیروی، شایستگی و ارتباط) ، خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه‌های غرب کشور بود که در این زمینه نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه‌ی بین ارضای نیازهای بنادین روانشناختی و درگیری تحصیلی بررسی و ارزیابی شد. جامعه آماری این پژوهش 6598 تن دانشجوی کارشناسی کشاورزی در پنج دانشگاه دولتی غرب کشور (همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان) بود که از میان آنان، بر پایه جدول بارتلت،365 تن با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری و با استفاده از روش مدل‌سازی معادله‌های ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و با کمک نرم افزار SmartPLS 3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادندکه ارضای هر سه نوع نیاز بنیادین روانشناختی و خودکارآمدی تحصیلی با درگیری تحصیلی رابطه مستقیم مثبت و معناداری دارند. همچنین، خودکارآمدی تحصیلی رابطه‌ی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و درگیری تحصیلی را میانجی‌گری می‌کند. این نتایج اهمیت ارضای نیازهای بنیادین را بیان کرده و نشان می‌دهند که برای بهبود درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه دانشجویان باید احساس خودپیروی و شایستگی کنند و پیوند و ارتباط واقعی با دانشگاه، استادان و همکلاسی‌ها‌ را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Academic Self-efficacy in the Relationship between Basic Psychological Needs Satisfaction and Academic Engagement among Agricultural Students in the West Iran Universities

نویسنده [English]

  • Behnoosh Sotoodeh 2
2 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agricultre, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationships between basic psychological needs satisfaction (autonomy, competence and relatedness), academic self-efficacy and academic engagement among agricultural students in the West Iran Universities. Moreover, the mediating role of academic self-efficacy in the relationship between basic psychological needs satisfaction and academic engagement was examined. The statistical population of this research consisted of 6598 undergraduate agricultural students at five public universities in the west of Iran (N=6598). According to Bartlett’s table, a sample of 365 students was chosen through random stratified sampling method. Data were collected using standardized questionnaires. Data were then analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of SmartPLS 3 software. Results indicated that academic self-efficacy and the three kinds of needs satisfaction were positively and significantly related to academic engagement. Furthermore, the results showed that academic self-efficacy mediated the relationship between the three kinds of needs satisfaction and academic engagement. These results show the importance of basic psychological needs satisfaction and suggest targeting student self-efficacy is not sufficient when attempting to improve academic engagement; rather, students must also feel autonomous, competent, and experience a genuine connection with their college, lecturers and fellow students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic engagement
  • basic psychological needs satisfaction
  • academic self-efficacy
  • Agricultural students
پاشاشریفی، حسن؛ شریفی، نسترن و تنگستانی، یلدا (1392). پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارآمدی، خودتنظیمی و خالقیت دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 4(4)، 157-178.

سماوی، سید عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم و جاودان، موسی (1395). بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس. راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)، 71-92.

سیف، علی اکبر (1386). روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشرآگاه.

شکرکن، حسین؛ پولادی، محمدعلی و حقیقی، جمال (1379). بررسی عوامل مهم افت تحصیلی در دبیرستانهای پسرانه شهرستان اهواز. مجله‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، (3)7، 14-20.

قدم پور، عزت اله؛ فرهادی، علی و نقی بیرانوند، فاطمه (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. پژوهش در آموزش علوم پژشکی، ۸(2)، ۶۰-۶۸.

بشارت، محمدعلی و رنجبر کلاگری، الهه (1392).  مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی. فصلنامة اندازه گیری تربیتی، 4(14)، 168-147.

غلامعلی لواسانی، م؛ اژهای، ج، افشاری، م (1388). رابطه‌ی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. روانشناسی، 13(3)، 305-289.

کریمی، سعید (1395). نقش ویژگی‌های شخصیتی در نیک‌بودی تحصیلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 8(37)، 109-97.

کریمی، جواد؛ همایونی نجفآبادی، عاطفه و ایزدی، راضیه (1393). رابطه‌ی بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی مرتبط با کار، ویژگی‌های شخصیت و اشتیاق شغلی. فصلنامه مدیریت پرستاری، 3(4)، 70-60.

حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد. (1393). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان­شناختی و رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر، 9(2)، 88-77.

 

Appleton, J.J., Christenson, S,L,, Furlong, M.J. (2008). Student engagement with school: Critical conceptual and methodological issues of the construct. Psychol Schools, 45(5): 369- 86

Assor, A., Kaplan, H., & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviours predicting students’ engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72, 261–278. doi:10.1348/000709902158883.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Bandura, A., Freeman, W. H., & Lightsey, R. (1999). Self-efficacy: The exercise of control. Journal of Cognitive Psychotherapy, 13, 158–166.

Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of social and clinical psychology4(3), 359-373.

Bruce, C.; Esmonde, I.; Ross, J.; Dookie, L.; Beatty, R. (2010). The effects of sustained classroom embedded teacher professional learning on teacher efficacy and related student achievement. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1598-1608.

Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-year college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93, 55-64. doi: 10.1037//0022-0663.93.1.55

Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self- determination theory. Computers in Human Behavior, 26, 741-752.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Diseth, Å., Danielsen, A. G., & Samdal, O. (2012). A path analysis of basic needs support, self-efficacy, achievement goals, life satisfaction and academic achievement level among secondary school students. Educational Psychology, 32, 335–354. doi:10.1080/01443410.2012.657159

Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 225–241. doi:10.1111/j15327795201000725x.

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Fredricks, J.A; Blumenfeld, P; Paris, A. (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.

Gagne, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., Van Den Broeck, A., Aspeli, A. et al. (2015). The multidimensional work motivation scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 178–196

Gallagher, M. W., Marques, S. C., & Lopez, S. J. (2017). Hope and the academic trajectory of college students. Journal of Happiness Studies, 8(2), 341–352.

Hair, Jr., Joseph F., G. Tomas, M. H., Christian, M. R., & Marko, S. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). SAGE Publications. Kindle Edition.

Kuh, G.D. (2001). Assessing what really matters to student learning: Inside the National Survey of Student Engagement. Change, 33(3), 10-17, 66.

Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of Self-efficacy Beliefs in Student Engagement and Learning in the Classroom. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 119-137.

Martin AJ, Dowson M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review Educ Res., 79(1), 327-65.

Moen, F., Skaalvik, E., & Hacker, C.M. (2009). Performance Psychology among business executives in an achievement oriented environment. Journal of Excellence, 13, 78–96.

Nawaz, S., & Gilani, N. (2011). Relationship of parental and peer attachment bonds with career decision-making self-efficacy among adolescents and post-adolescents. Journal of Behavioural Sciences, 21, 33–47.

Niemic, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, 133–144. doi:10.1177/1477878509104318.

Oriol, X., Lira, M. M., Covarrubias, C. G., and Molina, V. (2016). Positive emotions, autonomy support and academic performance of university students: the mediating role of academic engagement and self-efficacy. J. Psychodidactics 21. doi: 10.1387/RevPsicodidact.14280

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879–903.

 Reeve, J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement. In S. L. Christenson, A. L. Reschly, & C. Wylie (Eds.), Handbook of research on student engagement (pp. 149–172). New York: Springer.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.

Saeki, E., & Quirk, M. (2015). Getting students engaged might not be enough: The importance of psychological needs satisfaction on social-emotional and behavioral functioning among early adolescents. Social Psychology of Education, 18, 355–371.

Salanova, M., Schufeli, W. B., Martínez, I. M., & Bresó, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: the mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 23(1), 1-18. doi: 10.1080/10615800802609965

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: Across-national study. Educational and Psychological Measurement, 66, 701–716.

Schaufeli, W. B., Martinez, I. B., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 464.

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Test manual for the Utrecht Work Engagement Scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the Netherlands. Retrieved from http://www.schaufeli.com

Schunk, D. H., & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J. S. Eccles (Eds.), Development of achievement motivation (pp. 16–32). San Diego, CA: Academic Press.

Spector, P. E. (2006). Method variance in organizational research. Truth or urban legend? Organizational Research Methods, 9, 221–232.

Strobel M, Tumasjan A, Sporrle M. Be yourself, believe in yourself, and be happy: self-efficacy as a mediator between personality factors and subjective well-being. Scand J Psychol. 2011;52(1):43-48.

Steele, J. P., & Fullagar, C. J. (2009). Facilitators and outcomes of student engagement in a college setting. The Journal of Psychology, 143, 5–27.

Tian L., Chen H., Huebner E. (2014). The longitudinal relationships between basic psychological need satisfaction at school and school-related subjective well-being in adolescents. Social Indicators Research. 119 353–372. 10.1007/s11205-013-0495-4 [Cross Ref]

Uchida, Y., & Kitayama, S. (2009). Happiness and unhappiness in east and west: Themes and variations. Emotion, 9, 441–456.

Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., Witte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work‐related Basic Need Satisfaction scale. Journal of Occupational and Organizational Psychology83(4), 981-1002.

Van Uden, J.M., Ritzen, H., & Pieters, J.M. (2014). Engaging students: The role of teacher beliefs and interpersonal teacher behavior in fostering student engagement in vocational education. Teaching and Teacher Education, 37: 21-32.

Vuong, M., Brown-Welty, S., & Tracz, S. (2010). The effects of self-efficacy on academic success of first-generation college sophomore students. Journal of College Student Development, 51(1), 50-64.

Wang, M. T., & Fredricks, J. A. (2014). The reciprocal links between school engagement, youth problem behaviors, and school dropout during adolescence. Child Development, 85, 722–737.

Wetzels, M., Odekerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009), 'Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177.

Whannell, P., Whannell, R., & Allen, B. (2012). Investigating the influence of teacher strategies on academic self-efficacy and study behaviour of students in a tertiary bridging program. Australian Journal of Adult Learning, 52(1), 39-65.

Wigfield, A., Battle, A., Keller, L. B., & Eccles, J. S. (2002). Sex differences in motivation, self- concept, career aspiration, and career choice: Implications for cognitive development. In A. McGillicuddy-De Lisi, & R. De Lisi (Eds.), Biology, society, and behavior: The development of sex differences in cognition (pp. 93–124). Westport, CT: Ablex.

Wilson, A. J., Liu, Y., Keith, S. E.,Wilson, A. H., Kermer, L. E., Zumbo, B. D., & Beauchamp, M.R. (2012). Transformational teaching and child psychological needs satisfaction, motivation, and engagement in elementary school physical education. Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1, 215–230.

Wright, S. L., Jenkins-Guarnieri,M. A., & Murdock, J. L. (2012). Career development among first-year college students: College self-efficacy, student persistence, and academic success. Journal of Career Development, 40, 282–310.

Zhen, R., Liu, R. D., Ding, Y., Wang, J., Liu, Y., & Xu, L. (2017). The mediating roles of academic self-efficacy and academic emotions in the relation between basic psychological needs satisfaction and learning engagement among Chinese adolescent students. Learning and Individual Differences54, 210-216.

Zimmerman, B., & Schunk, D. H. (2006). Competence and control beliefs: Distinguishing the means and ends. In P. A. Alexander, & P. H.Winnie (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 349–367). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.