کاربرد شبکه‌های اجتماعی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

شبکه‌های اجتماعی مجازی با آسان‌سازی آموزش و روش‌های فراگیری، نقش مهمی در آموزش کشاورزی دارند. هدف کلی این تحقیق، تحلیل مدل پذیرش فناوری در رفتار دانشجویان مهندسی کشاورزی دانشگاه زنجان نسبت به کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن‌ها بود. پژوهش از نوع علّی- ارتباطی انجام شد. جامعه‌ی مورد مطالعه همه‌ی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 95-1394 بودند (1102N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (150=n). نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته، ابزار اصلی گرد‌آوری داده‌ها بود که روایی آن با نظرسنجی از اعضای هیئت‌علمی کشاورزی دانشگاه زنجان و پایایی آن با انجام پیش‌آزمون و اندازه‌گیری ضریب پایایی تتا، تأیید شد (89/0 - 73/0=ɵ). داده‌ها با نرم‌افزارهای AMOS و SPSS تجزیه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر نشان داد، 17 در‌صد از تغییرپذیری متغیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، توسط قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین می‌شود. همچنین، 21 درصد از تغییرپذیری متغیر قصد استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی توسط متغیر نگرش نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی تبیین شده است و 21 درصد از تغییرپذیری نگرش نسبت به شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز توسط دو متغیر مستقل سودمندی درک شده و آسانی کاربرد درک شده تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Social Networks in Educational and Research Activities of Agricultural Students in University of Zanjan

چکیده [English]

Virtual social networks have an important role in agricultural education via facilitating teaching and learning. The purpose of this study is to analyze the technology acceptance model by agricultural students to use virtual social networks in educational activities at the University of Zanjan. The study was carried out by using a survey and causal-comparative method. The statistical population consisted of all the students at College of Agriculture, University of Zanjan in 2014-15 academic years (N= 1102). The sample size was estimated using Cochran's formula (n=150). Samples were selected applying stratified random method. The research tool was a questionnaire. Validity of the questionnaire confirmed by a panel of agricultural faculty members. A pilot study was conducted to determine the reliability of the research instrument and theta reliability coefficient was calculated (ɵ=0.73-0.89). Data were analyzed using SPSS and AMOS version 20. Results of path analysis showed that intend to use of virtual social networking explained 17 percent of the variation in using virtual social networks. Also, attitudes towards virtual social networks explained 21 percent of the variation in the variance intention to use virtual social networking, also two independent variables; perceived usefulness and perceived ease of use, explained 21 percent of the variation in attitude to virtual social network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networking
  • Agricultural students
  • higher education agricultural education
  • technology adaptation
آیتی، م. و ناصری، م. (۱۳۹۰). شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ عمومی و آموزش. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404. تهران: پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.

احمدی ده قطب‌الدینی، م. (1389).  روابط ساختاری بین سازه‌های مدل پذیرش فناوری دیویس.  نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی). 18، 142-129.

خزایی، ا.، خزایی، س. و زمانیان، ا. (1394). شبکه های اجتماعی و آموزش و پرورش. مجموعه مقالات کنفرانس ملی در شبکه های اجتماعی مجازی: یک بستر برای آموزش و یادگیری. تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

زارعی زوارکی، ا. و قربانی، ح. (1394). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان. فناوری آموزش و یادگیری. 3، 36-23.

سلیمانی، ع. و زرافشانی، ک. (1390). تبیین مدل رفتاری هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی استان کردستان در تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۷ (۲)، ۳۲۵-۳۴۳.

کلانتری، خ. (1382). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی. تهران: انتشارات شریف.

محسنیان راد، م. (1391). سه نسل شبکه اجتماعی، حضور همزمان در کشورهای غیرپیشرفته: مورد مطالعه ایران. فصلنامه علوم اجتماعی. 57، 37-75.

 یعقوبی، ط. ، ابویی اردکان، م. و گوینده نجف آبادی، ف. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3. نشریه فناوری آموزش. 9، 24-11.

ACicevic, S., Samcovic, A. and Nesic, M. (2016). Exploring college students' generational differences in Facebook usage. Computers in Human Behavior. 56, 83-92.

Bankole, O. and Babalola, S. (2012). Internet Use among Undergraduate Students of Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Nigeria. Library Philosophy and Practice. 12, 1-19.

Boyd, DM. and Ellison, NB. (2007). Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer Mediated Communication.   1(13), 210-30.

Buzov, I. (2014). Social network sites as area for students’ pro- environmental activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 152, 1233 – 1236.

Corcoran, N., & Duane, A. (2016, June). Social Media for Knowledge Sharing in Communities of Practice in Higher Education. In 3rd European Conference on Social M di R h Media Research EM Normandie, Caen, France (p. 56).

Davis, F., Baozi R., and Warshaw, R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science .35, 982-1003.

Davison, R.M., Ou, C.X.J. and Martinsons, M.G. (2013). Information technology to support informal knowledge sharing. Information Systems Journal. 23, 89–109.

Friedman, B. D., Burns, M. J., & Cao, J. (2014). Enterprise Social Networking Data Analytics Within Alcatel‐Lucent. Bell Labs Technical Journal, 18(4), 89-109.

Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. United States of America: Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group.

Homanová, Z., & Kapounová, J. (2016, June). Social Network in School Projects. In 3rd European Conference on Social M di R h Media Research EM Normandie, Caen, France. p. 473.

Kuppuswamy, S., & Narayan, P. S. (2011). The impact of social networking websites on the education of youth.

Pirouz, F. (2016). The Relationship between Using Telegram and Interpersonal communication of Islamic Azad University Students of Karaj. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) ISSN 2356-5926, 1(1), 590-601.

Hsu, C. and Lin, J. Y. (2008). Acceptance of blog usage: The roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation. Information & Management. 45, 65-75.

McBride, K. (2009). Social-networking sites in foreign language classes: Opportunities for re-creation. In Lomicka, L. & Lord, G. (Eds.).  The next generation: Social networking and online collaboration in foreign language learning, (pp. 35-58). San Marcos, TX: Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO).

Milošević, I., Živković, D.,  Arsić, S. and  Manasijević, D. (2015). Facebook as virtual classroom – Social networking in learning and teaching among Serbian students. Telematics and Informatics. 4(32), 576–585.

Thon, J. Y. L., Hong, W. and Tam, K. (2002). Understanding user acceptance of digital libraries: what are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences? International Journal Human-Computer Studies. 57, 215-242.

Vincent, S. L. and Li, H. (2005). Technology acceptance model for internet banking: an invariance analysis. Information & Management. 42, 373-386.

Wilson, M., Scalise, K. and Gochyyev, P. (2015). Rethinking ICT literacy: From computer skills to social network settings. Thinking Skills and Creativity, 18, 65–80.

Wu, T. (2014). Using smart mobile devices in social-network-based health education practice: A learning behavior analysis. Nurse Education Today. 34, 958–963.

Zhong, Z. J. (2014). Civic engagement among educated Chinese youth: The role of SNS (Social Networking Services), bonding and bridging social capital. Computers & Education. 75, 263–273.