نقش رهیافتFFS در نگرش کشاورزان به زیست گرایی مدیریت تلفیقی آفات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه نهاوند

چکیده

استفاده از مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یکی از فناوری های حفاظتی در کشاورزی ضرورت دارد. هدف از این تحقیق، بررسی و ارزیابی تاثیر شرکت کشاورزان گودین کنگاوردر رهیافت آموزشی مدرسه مزرعه کشاورز بر نگرش آنان نسبت به زیست محیط گرابودن مدیریت تلفیقی آفات و توانایی آن در مهار آفات است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت موضوع از نوع تحقیقات کمی، از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ کنترل متغیرها، از نوع علّی- ارتباطی می باشد. جامعه ی آماری مورد بررسی 117 تن از کشاورزان زراعت کار گودین در کنگاور بود که در سال های 1394 و 1395 در رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز در آموزش های ترویجی مدیریت تلفیقی آفات مشارکت داشته اند. روش گردآوری داده ها مصاحبه ساختارمند به شیوه ی سرشماری با استفاده از ابزار پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر صاحب نظران ترویج کشاورزی دانشگاه نهاوند و پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی 87/0 تعیین شد. نتایج تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز در نگرش کشاورزان نسبت به توانایی مدیریت تلفیقی آفات در مهار آفات و بیماری ها، کاهش هزینه های تولید و کاهش کاربرد نهاده های شیمیایی و همچنین نسبت به زیست محیط گرایی مدیریت تلفیقی آفات در حفظ سلامت محصولات و کیفیت خاک موثر بوده است و رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز توانسته است بین 13 تا 46 درصد از احتمال تغییرات متغیر وابسته (نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات) را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Farmer Field School Approach on Farmers' Attitude toward Environmental Stance Of Intergrated pest Management

نویسنده [English]

  • floria mohammadi
assistant professor of department of agricultural extension and education University of Nahavand
چکیده [English]

AbstractThe use of integrated pest management as one of the conservation technologies in agriculture is needed. The purpose of this study is investigating and assessing the effect of Godin Kongharder Farmers' participation on farmers' attitudes toward Integrated Pest Management in terms of Environmentalistic and pest control. The research in terms of its nature domain is quantitative research and in terms of its goal is an applied research, In terms of controlling variables, is causal-correlation. The studied statistical population consist of 117 farmer from the Goodin town in Kangavar in 1394 and 1395, who have participated in Farmer Field School integrated pest management extension education in 2016 . research toof to collecting data was a structured questionnaire which its validity, according to agricultural extension experts and its reliability using the ordinal theta coefficient was set 0.87. The results of ordinal regression analysis indicated that, farmer field school approach has been effective on the farmer attitude toward ability of the integrated pest management to control pests and diseases, reduce production costs and reduce chemical inputs, also toward environmentalism of integrated pest management to protect the safety of products and protect soil quality and farmers field school approach have been able to explain between 13 and 46 percent of the dependent variable variations (farmers' attitudes toward IPM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farmer field School
  • Integrated fest management
  • Environmentalism
  • farmers' attitude
حیدری، ح .(1379). الگویابی مشارکت باغداران پسته شهرستان دامغان در بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات. خلاصه مقالات دومین همایش ملی استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی، موسسه اصلاح بذر، کرج.

رسولی، آ و چیذری، م. (1387). عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی روش های مدیریت تلفیقی آفات از دیدگاه کشاورزان شهرستان مهاباد. اولین کنفرانس مدیریت و توسعه پایدار، شوشتر.

  لشگرآرا، ف. و شریف زاده، ا. (1382). نقش رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز در توانمند سازی کشاورزان در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی، ماهنامه جهاد، 261(21).

عابدی سروستانی، الف. (1393). اخلاق زیست محیطی مروجان کشاورزی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 9(3): 1-8

موسویان، آ و کرمی دهکردی، ا. (1394). تحلیل کاربرد رهیافت مدارس صحرایی کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات، مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1): 163-179

محمدی، ف.، حسینی، ج. و میردامادی، م. (1394). بررسی عوامل موثر بر پایداری اقتصادی در تولید محصولات گلخانه ای استان تهران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 23(90): 97-112   

 

Adipala, E., Semana, A.R., Erbaugh, J.M., Amujal, M., Iceduna, C., Odeke, V., & Ekemu, R. (2003). Dissemination and adoption of cowpea and groundnut ipm Integrated Pest Management Collaborative Research Support Program (IPM CRSP). Annual Workplan for Year Eleven (September 29, 2003 to September 28, 2004). Blacksburg, VA.: Virginia Tech.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

Ahnstrom, J., Hockert, J., Bergea, H.L., Francis, C., Skelton, P., & Hallgren, L. (2009). Farmers and nature conservation: what is known about attitudes, context factors and actions affecting conservation?. Renewable Agriculture and Food Systems, 24(1), 38-47.

Bartlett, A. (2005). Farmer Field Schools to Promote Integrated Pest Management in Asia: The FAO Experience. Workshop on Scaling Up Case Studies in Agriculture. International Rice Research Institute. 16-18 August 2005. Bangkok. Retrieved Jun 10 2008 from http:// www.comunityipm.org/.

Braun, A.R., Graham, T. & Fernandes, M. (2000). Farmer Field Schools and local agricultural research committees: Complementary platforms for integrated decision –making sustahnable agriculture. Agriculture research and extension network paper No. 105, overseas development Institute, Londen.

Chi, T. T. N., Hossain, M. & Palis, F. (2004). Impact of Integrated Pest Management - Farmer Field Schools (IPM- FFS) on Farmers' Insect Pest Management Belief, Attitude and Practice (KAP) in Vietnam. Omonrice Journal, 12(2004), 109-119.

Davis, K.; Nkonya, E.; Ayalew, D. & Kato, E. (2009). Assessing the Impact of a Farmer Field Schools Project in East Africa, Proceedings of the 25th Annual Meeting, InterContinental San Juan Resort, Puerto Rico. 136-148

Erbaugh, J., Donnermeyer, J. and Kibwika, p. (2002). Evaluating farmers knowledge and a warenss of integrated pest management (IPM). Journal of International Agricultuiral and Extension Education, 8(1), 47-54.

Gangadharappa, V, Pramod, T. and Shiva, H. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A review. Indian J Pharm Ed Res; 41(4), pp: 295-305.

Haiyang, W. (2002). Farmer field schools in China experience in Huoshan County with the China Netherlands poverty alleviation project. International learning workshop on farmer field schools, Emerging issues and challenges, Yogyakarta, Indodesia, Oct. (2002),  21-25

H.A. Mattison, E. & Norris, K. (2005) . Bridging the gaps between agricultura policy, land-use and biodiversity. TRENDS in Ecology and Evolution, 20 (11).

Hossein, M.(1988). ature and Impact of the Green Revolution in Bangladesh. International Food Policy Research Institute & Bangladesh Institute of Development Studies joint study. IFPRI, Washington, DC.

Kalantari, K., Shsbanali Fami, H., Asadi, A., and Movahed-Mohammadi, H. (2007). Investigating factors affecting environmental behavior of urban residents: A case study in Tehran city- Iran. Journal of Environmental Sciences, 3: 67-74.

Karamidehkordi, E., and Hashemi, A. (2010). Farmers' knowledge of integrated pest management: A case study in the zanjan province in Iran. Paper presented at the Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food (ISDA) June 2010, Montpellier, France.

Khalid, A. (2002). Assessing the long-term impact of IMP farmer field schools on farmer's knowledge, attitudes and practices: A case study from Gezira scheme, Sudan. International learning workshop on farmer field schools, Emerging issues and challenges, Yogyakarta, Indonesia. Oct. 2002, 21-25

Khan, M.A.; Ahmad, I. & Echols, G.W. (2005). Impact of an FFS-based IPM Approach on Farmer Capacity, Production Practices and Income: Evidence from Pakistan. The Impact of the FAO-EU IPM Programme for Cotton in Asia (Peter A. C. Ooi, Suwanna Praneetvatakul, Hermann Waibel, Gerd Walter-Echols (eds) ”. Development and Agricultural Economics School of Economics and Management University of Hannover,Germany, 45-60

Kimani, M., & Mafa, A. (2002). The east African sub- regional pilot project for farmer field schools integrated production and pest management (IPPM FFS), Kenya. DARWIN Initiative.

Mancini, F.; Van bruggen, A.H.C. & Jiggins, J.L.E. (2007). Evaluating Cotton Integrated Pest (IPM) Farmer Field Schools Outcomes Using the sustainable livelihoods Approach in India. Expl. Agric. 43: 97–112

Maybery, M., Crase, L. & Gullifer, C. (2005). Categorising farming values as economic, conservation and lifestyle. Journal of Economic Psychology, 26, 59–72

Najjar, D., Spaling, H., and Sinclair, A.J. (2013). Learning about sustainability and gender through farmer field schools in the taita hills, kenya. International Journal of Educational Development, 33(5), 466-475

Praneetvatakul, S. & Waibel, H. (2006). Impact Assessment of Farmer Field Schools using A Multi-Period Panel Data Model. Contributed paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economist Conference, Gold Coast,Australia.

Pretty, J.N. (1995). Regenerating Agriculture policies and practice for sustahnability and self-reliance. Londen Earthscan.

Rasul,G. & Thapa, G.B. (2003). Sustainability of Ecological and Conventional Agriculture System in Bangladesh. World Development, Elsevier. 31 (10): 1721-1741.

Sadati, S. A., Shabanali Fami, H., Kalantari, K., Mohamadi, Y., & Asakere, A. (2010). Investigating effective factors on attitude of paddy growers towards organic farming: a case study in Babol County in Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering andTechnology, 3(4), 362-367.

Schut, M., Rodenburg, J., Klerkx, L., van Ast, A., & Bastiaans, L. (2014). Systems approaches to innovation in crop protection. A systematic literature review. Crop Protection, 56(0), 98-108.

Swanson, B. E., Bentz, R. P., & Sofranko, A. J. 1997. “Improving Agricultural Extension”. Rome: FAO, 171-178.