تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی در پیش بینی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و تاثیر راهبرد های یادگیری شناختی و فراشناختی در پیش بینی انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 92-91 است. روش تحقیق علّی - ارتباطی و جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کارشناسی کشاورزی (970=N) بود. حجم نمونه بنا بر جدول مورگان و کرجسی (1970)، تعیین شد ( 254=n) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای (بر حسب رشته تحصیلی )، از جامعه آماری انتخاب شد. ابزار گرد آوری داده ها برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1990) و برای راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی پرسشنامه پنتریچ و دی گروت (1992)، بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم‏افزار SPSSWin15 استفاده شد. نتایج گویای آن بود که، انگیزه پیشرفت تحصیلی بیشتر دانشجویان کشاورزی مورد نظر پایین­تر از حد متوسط بود. هم­چنین تحلیل مسیر نشان داد که از بین راهبردهای شناختی و فراشناختی تاثیرگذار بر انگیزه­ی پیشرفت تحصیلی؛ راهبردهای برنامه ریزی، سازماندهی و تکرار و تمرین در یادگیری بیشترین تاثیر و راهبرد کنترل و نظارت کمترین تاثیر را بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته اند. دستاوردهای این تحقیق می توانند در راستای تقویت راهبردهای شناختی و فراشناختی دانشجویان کشاورزی تاثیر به سزایی داشته باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Motivation Achievement among Agricultural Students based on Cognitive and Meta Cognitive Strategies

- انصاری، م. ( 1387 ). اثر بخشی تلفیقی راهبردهای خود تنظیمی و باورهای انگیزشی در افزایش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان خنداب .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روا نشناسی عمومی ،  چاپ نشده، دانشگاه آزاد اراک.
- پورجاوید.، س؛ علی بیگی، ا.،زرافشانی، ک. (1390). ارزیابی پیش بینی های خودکارآمدی آموزشگران هنرستان­ها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 17، ص 67-55.
- ثمری.،ع؛ رسول زاده،ب. (1387). بررسی متغیرهای اثرگذار بر افزایش انگیزه­ی پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی­ها، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، 32-50.
- حق شناس، ح.،چمنی، ا .،فیروزآبادی، ع. (1388). مقایسه ویژگی­های شخصیتی و سلامت روانی دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان و دبیرستان­های عادی.فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم. شماره بیست و نهم و سی ام.
- رضایی مقدم، ک .،رستمی، ش. (1390). رابطه ویژگیهای دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 17، ص 41-30.
- سیف، ع. ا. ( 1386 ). روان شناسی پرورشی نوین. روان شناسی یاد گیری و آموزش (ویرایش ششم).
- شکرکن، ع.ا. (1383). انگیزه پیشرفت. تهران: انتشارات نی.
- علی اقدام، ا. ( 1387 ). اثر بخشی آموزش راهبردهای یادگیری در گرایش هدف و خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه. رساله دکتری رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
- فتاحی، س. (1387)، مقایسة راهبردهای شناختی و فراشناختی در نظام یادگیری مبانی ICT هنرجویان دختر سال دوم هنرستان های کرمانشاه، پایان نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
- محمدی، ف. (1384). بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد ). دانشگاه الزهراء تهران.
- هوشمندجا،م.،جوانمرد،ع و مرعشی،س.م. (1393). بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی – فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر. فصلنامه فناوری آموزش. جلد 8، شماره 3، صص 181-171.
- ورزدار، ف. ( 1388 ). تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهرستان اسلامشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبائی. تهران: نشر دوران.
- وطن­خواه، ن.، عزیزی خالخیلی، ط .،و زمانی، غ. (1391). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان کشاورزی (مورد مطالعه: گروه علوم دامی مرکز آموزش عالی بعثت شیراز). مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران. کرج.
 
-          Ababaf Z., Comparison of cognitive strategies in high school students to differentiate ability levels, academic course and gender and presented suggestations in the area of curriculum, Quarterly Educational Innovations, Vol.7, No.25, 2008.
-          Abedini Y., Bagherian R. and Kadkhodai M., The relationship between motivational beliefs and cognitive and metacognitive strategies with academic achievement: test of competing models, News of Cognitive Science, Vol.12, No.3, 2010, PP.34-48.
-          Acar, E. G. & Aktamis, H. (2010). The relationship between self –regulation Strategies and Prospective elementary school teachers’ Academic achievement in mathematics teaching course.Procedia social and behavioral sciences, 2, 5539-5543.
-          Basol G., Validity and reliability of Turkish form of children’s self-efficacy scale, (2010).
-          Dermitzaki, I & Leandari, A & Goudas, M. (2009). Relations between young students' strategic behaviors, domain-specific self-concept, and performance in a problem-solving situation. Learning and Instruction, 19,174-157.
-          Gangadharappa,N.R; Acker,D.G; Chengappa,P.G; Ganesamoorthi,S; Kumar's; Sajeer; M.V; Shen,D.(2007). Social Capital and Ability Change among IndianFarmers.www.AIAEE.org /attachment/127-vol-14.2.
-          Krejcie,R. V. and Morgan,D. W. (1970); Determining Sample Size for Research Activities, Educational and Psychological Measurement, Vol. 30,PP.607-610.
-          Kroner,S. & Biermann, A.(2007) . The Relationship between confidences and self –concept towards. A model of response confidence. Intelligence, 35, 580-590.
-          Lovet M. C., Teaching Metacognition. Carnegie Mellon, Eberly center for teaching excelence, 2008.  www.cmu.edu/teaching.
-          MacDonald, A. & Palfi, T. (1987). Predictors of exercise behavior among university student women: Utility of a goal – systems / self – regulation theory framework. Personality and Individual differences, 44, 921 – 931.
-          MacDonald, A. & Palfi, T. (2008). Predictors of exercise behavior among university student women: Utility of a goal – systems / self – regulation theory framework. Personality and Individual differences, 44, 921 – 931.
-          Nasurdin, A. M, Ahmad, N. H, Lin, C. E. (2009). Examining a Model of Entrepreneurial Intention among Malaysians Using SEM Procedure. European Journal of Scientific Research, Vol. 33, No. 2, pp. 365-373.
-          Owosso, V. & weickgenannt, A. (2009). Auditors self-perceived abilities in conducting domain audits. Critical perspectives on accounting, 20, 3-21.
-          Parviz  K. And Sharifi M., relationship Cognitive and metacognitive strategies with academic achievement of high school students in urban and rural areas, Journal of Learning Strategies, Vol.4, No.1, 2011.
-          Paulsen M. B. and Gentry J. A., Motivational, learning strategies, and academic performance: A study of the college finance classroom. Financial Practice and Education, Vol.95, No.5, 2010, PP.  78-89.
-          Peak, B. & Miller, Ch. (2010). I think I can, I think I can, I think I can't know I can multi-user virtual environments(moves)as a means of developing competence and confidence in undergraduate nursing.2, 4571-4575.
-          Pintrich P. R., “A Motivational Science Perspective on the Role of Student Motivation in Learning and Teaching Contexts”, Journal of Educational Psychology, Vol. 95, 2003, pp. 667-686. 
-          Pintrich, P. R. & DEGROOTH, E. (1992).  Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of self-regulated learning educational psychology, 82(1), 33-42.
-          Schleifer L. F. and Dull Richard B., “Meta Cognition and Performance in the Accounting Classroom”, Issues in Accounting Education, Vol. 24, No.3, 2009, pp. 339-367.
-          Shokrpour N. and Fotovatian S., The effects of consciousness raising on meta cognitive strategies on EFL students` reading comprehension, ITL International Journal of Applied Linguistics, Vol.25, 2009.
-          Swalander, L. & Taube, K. (2009). Influences of family based prerequisites, reading attitude, and self-regulation on reading ability, 32, 206-230.
-          Usher, E.L. & Pajares, F. (2006). Sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs of entering middle school students .Contemporary Educational Psychology. Vol 31,Issue 2.
-          Valle A., Nunez Perez J. C., Gonzalez Cabanach R., Gonzalez-Pienda Garcia J. A., Rodriguez S., Rosario P., Munoz Casavid M. A. and Cerezo, R., Academic goals and learning quality in higher education students, Spanish Journal of Psychology, Vol.12, No.1,  2009, PP. 96-105.
-          Winstein C. E. and Mayer R. E., The teaching of Learning strategies, New York, Macmillan, 1999.
-          Young, K. & lenne, M. (2010). Driver Engagement in distracting activities and the strategies used to minimize risk. Safety Science, 48,326 – 332.