مقایسه دیدگاه هنر آموزان و هنر جویان هنرستان های کشاورزی آموزش و پرورش استان تهران نسبت به ضرورت ها و چالش های به کار گیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، هنرستان های کشاورزی مرکز تربیت نیروی انسانی ماهر به شمار می روند. از این رو شناخت هدف ها، رسالت ها و محتوای برنامه ها برای برنامه ریزی و دگرگونی در نظام آموزشی آن ها ضرروی می باشد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ضرورت ها و چالش های بکارگیری فنآوری اطلاعات و ارتباطات ICT)) در هنرستان های کشاورزی استان تهران و تحلیل مقایسه ای دیگاه های هنرجویان و هنرآموزان آن ها می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است که به روش علی- ارتباطی انجام می شود و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شامل 398 هنرجوی سه هنرستان کشاورزی شهید باهنر، شهید رجایی و بهشتی استان تهران زیر نظر وزارت اموزش و پرورش و 35 تن هنرآموزان ثابت آنها است. حجم نمونه آماری این تحقیق شامل 115 نفر از هنرجویان این سه هنرستان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. همچنین شمار 35 تن از آموزشگران پایه متوسطه در این هنرستان ها نیز با توجه به محدود بودن جامعه آموزشگران، سرشماری شدند. در این پژوهش به منظور شناسایی عامل های تبیین کننده از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه نظر آموزشگران و هنرجویان از آزمون مقایسه میانگین رتبه ای بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که 2/38 درصد از آموزشگران و 66 درصد از هنرجویان اهمیت ضرورت به کارگیری ICT را در حد زیاد  تا خیلی زیاد دانستند و اندکی بیش از نیمی از آموزشگران (9/51 درصد) و هنرجویان ( 52 درصد) اهمیت چالش های بیان شده در کاربرد ICT را در حد زیاد دانسته اند. تحلیل رگرسیون نشان داد که از نظر آموزشگران ایجاد پایگاه رایانه برای هنر آموزان مهم ترین عامل  بکارگیری ICT  بود (R2=0.21) و از نظر هنر آموزان، نبود سخت افزار و نرم افزار مناسب و نبود آموزش لازم در زمینه فنآوری های اطلاعاتی برای آموزشگران (R2=0.15) مهم ترین عامل های به کارنگرفتن ICT در هنرستان های کشاورزی استان تهران می باشند. مقایسه میانگین رتبه ای دیدگاه هنرآموزان و هنرجویان نشان دهنده آن بود که بین دیدگاه این دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Lecturers and Students View Points toward Necessities and Challenges of ICT Application at Tehran Vocational Agricultural Secondary Schools, Iran

نویسنده [English]

  • farhad Lashgarara 1
1-     آتشک م. 1388. مدلهای طراحی آموزش مجازی. دومینکنفرانس شهر الکترونیکی، تهران، خرداد

 

2- Farhadi, R. 2002. The Role of Information and Communication Technology in Education. Ketab Quarterly, 56.

3- Rahmani, J., Movahedinia, N, & Salimi, Gh. 2006. Conceptual Patterns of Educational and Training Roles of Information and Communication Technology in Education System. Science and Research in Training Sciences, Islamic Azad University, Khorasegan Branch ,No. 10, 11. PP. 49-66.

4- Salehi A,R. & Heidarizadeh, E. 2007. The Role of Information and Communication Technology in Educational System and Cultural Development. Center of Strategic Researches, Research Paper, No. 15.

5- Selim, H.M. 2005. Critical success factors for e-learning acceptance: confirmatory factor models. Available on: http:www.Sciencedirect.com/science?-obArticle VRL &-a.