عامل‌های موثر بر مشارکت پیوسته کشاورزان الشتر در کلاس‌های آموزشی ترویجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

آموزش ترویج هنگامی موثر خواهد بود که کشاورزان به صورت فعال و پیوسته در کلاس­های آموزشی ترویجی مشارکت نمایند. لذا، هدف کلی این پژوهش بررسی میزان مشارکت پیوسته کشاورزان در کلاس­های آموزشی- ترویجی شهرستان الشتر و عامل­های مؤثر بر پیوستگی شرکت کشاورزان در آن­ها می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، در این تحقیق از فن پیمایش که از روش­های توصیفی می­باشد، استفاده شد. جامعه­ی آماری این پژوهش کشاورزان شهرستان الشتر بودند که در کلاس­های آموزشی- ترویجی سال 1391-1390 شرکت نموده بودند (650 تن) که به روش نمونه‌گیری طبقه­ای سهمیه­ای تصادفی (به نسبت زن و مرد) انتخاب گردیدند و بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه­ای 240 نفری از کشاورزان برای تحقیق گزینش شدند. داده­های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تایید شد و برای تعیین میزان پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (78/0 تا 89/0). یافته­ها نشان دادند، متغیر رضامندی بالاترین تاثیر مستقیم را روی مشارکت پیوسته کشاورزان در کلاس­های ترویجی دارد و احساسات دارای بالاترین تاثیر غیرمستقیم روی مشارکت پیوسته کشاورزان در کلاس­های ترویجی می­باشد، همچنین در مجموع تاثیر مستقیم و غیرمستقیم، رضامندی بالاترین تاثیر را بر مشارکت پیوسته کشاورزان در کلاس­های ترویجی دارد. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود کلاس­های آموزشی – ترویجی و افزایش مشارکت پیوسته کشاورزان به این کلاس­ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Continued Participation of Farmers in Training – Extension Classes in Aleshtar District, Iran

نویسنده [English]

  • fatemeh rahimi 1
احمدوند، م.، زمانی، غ و شریف­زاده، م. (1388). بررسی روش­های آموزشی در آموزش­های علمی- کاربردی در مجتمع آموزشی- تحقیقاتی بعثت استان فارس. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 10، صص 32-22.

رحیمی فیض آباد، ف و منفرد، ن. (1393). ارزیابی رضامندی کشاورزان از کلاس­های آموزشی- ترویجی شهرستان الشتر با استفاده از مدل اروپایی. پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره­ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه، ص 178.

زمانی، غ و یزدان­پناه، م. (1391). تعیین کننده­های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4، صص 530-523 .

منفرد، ن. (1388). بررسی اثرات و مزایای آموزش­های ضمن خدمت در سازمان­های جهاد کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 9، صص 70- 63.

یزدان پناه، م.، زمانی، غ و رضایی مقدم، ک. (1388). رضامندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی: کاربرد تحلیل مسیر. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، (66)، صص 163- 139.

Alini, M., Mirzaei, A., and Nahavand, S. (2012). Satisfaction of farmers of the farmers’ house from Extension- Education courses held. Journal of Iife science, 1209-1215.

Athiyaman, A. (1997). Linking student satisfaction and service quality perceptions: the case of university education. European Journal of Marketing, 31(7), 528-540.

Auh, S., & Johnson, M. D. (2005). Compatibility effects in evaluations of satisfaction and loyalty. Journal of Economic psychology26(1), 35-57.

Bagram, D. M. M. M., & KHan, S. (2012). Attaining Customer Loyalty! The Role of Consumer Attitude and Consumer Behavior. International Review of Management and Business Research1(1), 1-8.

Garbarino, E., & Johnson, M.S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationship. Marketing, 63,2, ABI/INFORM global, pg 70.

DeBourgh, G. A. (2003). Predictors of student satisfaction in distance-delivered graduate nursing courses: what matters most? Journal of Professional Nursing19(3), 149-163.

Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. The Journal of Marketing, 7-18.

Frenzel, A. C., Goetz, T., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Sutton, R. E. (2009). Emotional transmission in the classroom: Exploring the relationship between teacher and student enjoyment. Journal of Educational Psychology101(3), 705.

GHaed Amini, H. (1999). Factors affecting insured satisfaction and increased sales of insurance companies. Qurterly Journal of Insurance Research College, 50, 15-31.

Grigoroudis, E. & Y. Siskos (2004), A survey of customer satisfaction barometers: Some results from the transportationcommunications sector, European Journal of Operational  Research, 152: 334–353.

Hsu, S. H. (2008). Developing an index for online customer satisfaction: Adaptation of American Customer Satisfaction Index. Expert Systems with Applications, 34(4), 3033-3042.

Hu, L., and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation modeling, 6(1): 1-55.

Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of economic Psychology22(2), 217-245.

Johnson, M. D., Nader, G., & Fornell, C. (1996). Expectations, perceived performance, and customer satisfaction for a complex service: The case of bank loans. Journal of Economic Psychology17(2), 163-182.

Liao, C., Chen, J. L., & Yen, D. C. (2007). Theory of planning behavior (TPB) and customer satisfaction in the continued use of e-service: An integrated model. Computers in Human Behavior23(6), 2804-2822.

Liaw, S. S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system. Computers & Education51(2), 864-873.

Mostaghel, R. (2006). Customer satisfaction: service quality in online purchasing in Iran.

Pollatos, O., Kirsch, W., & Schandry, R. (2005). On the relationship between interoceptive awareness, emotional experience, and brain processes. Cognitive Brain Research25(3), 948-962.

Ravindran, S. D., & Kalpana, M. (2012). Student's Expectation, Perception and Satisfaction towards the Management Educational Institutions. Procedia Economics and Finance2, 401-410.

State Extension Leaders Network (SELN). (2006). Enabling Change in Rural and regional Australia: the role of extension in achieving sustainable and productive futures. State Extension Leaders Network, WWW. Seln. Au

Tu, T., Lambert, C., Taylor, B. L., Lister, C., & Klein, A. (2011). National learner satisfaction survey: adults in FE, apprenticeship, other LR and PCDL (BIS research paper number 17).

Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism management, 26(1), 45-56.

Ueltschy, L.C., Laroche, M., D.Tamilia, R., & Yannopoulos. (2004). Cross-cultural invariance of measures of satisfaction and service quality. Business research, 901-912.

Wu, H. Y., Lin, Y. K., & Chang, C. H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard. Evaluation and Program Planning34(1), 37-50.

Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., Hochrainer-Stigler, S., Monfared, N., & Yaghoubi, J. (2013). Measuring satisfaction of crop insurance a modified American customer satisfaction model approach applied to Iranian Farmers. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 19-27.