نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی استان تهران نسبت به طرح کارورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نگرش دانش­آموختگان رشته های کشاورزی نسبت به طرح کارورزی اجرا شده است. جامعه آماری مورد بررسی، دانش آموختگان رشته­های کشاورزی بودند که با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر مشخص شد و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده نسبت به انتخاب نمونه اقدام شد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق پرسشنامه­ای بود که روایی ظاهری آن توسط چند تن از استادان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز که با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده (86/0= α)، مناسب تشخیص داده شد. آمار توصیفی نشان داد که از نظر میزان نگرش دانش­آموختگان از طرح کارورزی متغیر «کسب مهارت‌های ارتباطی» با میانگین 25/4 بالاترین رتبه را دارد و یافته های تحقیق گویای این است که تفاوت معنی داری بین دانش­آموختگان مورد بررسی در ارتباط با نگرش نسبت به دستاوردهای دوره کارآموزی بر حسب متغیرهای جنس، زمینه شغلی دانش­آموختگان شاغل، وضعیت کنونی شغلی و رشته تحصیلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

attitudes of agricultural graduate at tehranprovince towards outcomes of training ,iran

نویسنده [English]

  • Ramzanali khudabandehloo 1
جعفری صمیمی، آ.، 1384، تضاد بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نشان مزیت نسبی: مطالعه مورد استان های شمالی ایران، علوم انسانی علوم پژوهش نامه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

جلالی، ک.، 1383، سازمان کشاورزی از برنامه های اشتغال فارغ التحصیل: www. Jobiran .com / whatsnew / default .htm - 77K.

حاتمی، ح. (1388). ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی منطقه‌ی یک دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه­ی علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره پنجم.

رخشانی­پور، ج، 1391، نگرش تحقیقات از فارغ التحصیلان کشاورزی (کارورزان) استان خراسان جنوبی به پروژه کارآموزی. همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی فارغ التحصیلان استخدام. دانشگاه تربیت مدرس، ص 197-219.

زمانی، غ.ر.، 1382، برآورد منابع انسانی متخصص از فارغ التحصیلان کشاورزی در ایران. موسسه تحقیقات و برنامه ریزی در آموزش عالی. تهران،صص 198.

شریف زاده، م.، و زمانی، غ. (1385). روحیه کار آفرینی در دانشجویان کشاورزی، مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 37، شماره 11.

علیباجی، آ. و بارانی، ش، 1385، نگرش کشاورزان نسبت به محصولات سازنده، شهرستان کرمانشاه، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی. 40 (4)، 91-98.

موحدمحمدی، .، صادقی، ف.، شریف­زاده، آ. و مریدسادات، پ، 1387، بررسی نگرش دانشجویان نسبت به نتایج دوره های کارآموزی در دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی و توسعه 39(1)، صص 176-169.

-Ajavi, A. O., Okorie, V. O., & Yusuf, O. J. (2008). Impact of internship training on faculty of agriculture undergraduates of the obafemi awolowo university, Ile-Ife, Nigeria. Journal of Agricultural & Food Information.9(2) :144-148

Baugh, D. F. (2003). The school-based administrative internship: requirements and student Bolingbrok, S. (1998). Employability-an ex-student's perspective. Rising East, 4(2): 86-99.

-Cason, K. L., Poling R.L. (1999) The extension paraprofessional model: relationship of program effectiveness with paraprofessional teaching style and personality profile. Journal of International Agriculture and Extension Education, 6(3) , 47-52.

-Erickson, J.I., Hamilton, G.A., Jones, D.E., & Ditomassi, M. (2003). Measuring the impact of collaborative governance: Beyond empowerment. Journal of Nursing Administration, 33(2) , 96-104

-McQuid, R.W.& C.Lindsay (2005). The concept of employability, Urban studies, 42(2) , 197-219.

Phipps, L.J., Osborne, E. W., Dyer, J.E. & Ball, A. (2008). Handbook on agricultural education in public schools. Thomson Delmar Learning, USA

-Scholz, R. W., Steiner, R., & Hansmann, R. (2004). Role of internship in higher eEducation in environmental sciences. Journal of Research in Science Teaching, 41(1) , 24-46.