نقش مؤلفه‌های دانش سه‌گانه بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جیرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی ، دانشگاه جیرفت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه ی روستایی ، دانشگاه جیرفت

3 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

4 مربی و عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه جیرفت،

چکیده

آماده‌ کردن دانشجویان کشاورزی برای داشتن روحیه کارآفرینی و کارآفرین شدن گام نخست در آموزش آنان است و در این میان دانش و مهارتی که در دانشگاه‌ها کسب کرده‌اند، می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. بر همین پایه در این پژوهش، به تحلیل تأثیر مؤلفه‌های دانش‌سه‌گانه (نظری، عملی و سازگاری) بر نیّت کارآفرینانه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه جیرفت پرداخته شده است. از سویی، یکی از واحدهای درسی در این دانشگاه که می‌تواند در نگرش و تصمیم دانشجویان به ایجاد کسب و کار مناسب پس از دانش‌آموختگی مؤثر باشد، واحد درسی کارآفرینی است. در همین راستا، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویانی تشکیل دادند که واحد درسی کارآفرینی را گذرانده بودند (137N=). با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، دانشجویان مزبور به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش،  پرسشنامه‌ محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا­ی کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (697/0 تا 859/0). به ‏منظور بررسی و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش مدل‏سازی معادله ساختاری با نرم‏افزار LISRELver8.54 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، پایایی و برازش متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کردند.  مدل سازی معادله ساختاری نیز نشان داد که دانش عملی (28/0,γ=02/2t=) و دانش سازگاری (55/0,γ=64/3t=) تبیین‏کننده 50 درصد از تغییرات پراکنش نیّت کارآفرینانه دانشجویان بودند و شاخص‌های برازش مدل در وضع مناسب قرار دارند. بر همین پایه، به برنامه‏ریزان، مدیران و مسئولان نظام آموزش عالی کشاورزی در جیرفت پیشنهاد می‏شود، که با همفکری و کمک اعضای هیئت علمی دانشگاه و استفاده از آموزه­های کارآفرینان موفق بخش کشاورزی، اقدام به ایجاد کسب و کار به صورت تعاونی در دانشگاه و بین دانشجویان پیشرو کنند تا هم بتوان در تقویت و بهبود دانش عملی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان موفق بود و هم دانش سازگاری را در آنان تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Triple Knowledge Components on Entrepreneurial Intention of Agriculture Students at Jiroft University. Iran

نویسنده [English]

 • saleh shahrukhi 1

کلیدواژه‌ها [English]

 • entrepreneurial intention
 • triple knowledge
 • Theoretical knowledge
 • Practical knowledge
 • Consistency knowledge
 1. اسکندری، فرزاد، حسینی، محمود و کلانتری، خلیل­. (1385). عوامل مؤثر بر عملکرد کارآفرینانه دانش‌آموختگان آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. فصلنامهاقتصادکشاورزیوتوسعه. دوره 14، شماره  53، صص134-107.
 2. بارانی، شهرزاد و زرافشانی، کیومرث. (1388). بررسی تأثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور  به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-40، شماره 3، صص 99-91.
 3. بارانی، شهرزاد، اطهری، زهرا و زرافشانی، کیومرث. (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال 2، شمار 6، صص 95-73.
 4. باقرصاد، وجیه، زالی، محمد رضا، رضوی، سید مصطفی و سعیدبنادکی، سعیده .(1392). تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی و حرفه ای. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال 6، شمار 4، صص 36-21.
 5. پورآتشی، مهتاب و مختارنیا، محمد. (1388). بررسی عوامل مؤثر برکارآفرینی دانش‌آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-40، شماره 2، صص122-115.
 6. جمشیدی‌فر، مصطفی، خرمی، شهروز و راحلی، حسین. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز. مجلهپژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی. سال 3، شماره  3، صص 64-53.
 7. حسین‌پور، ابوطالب و رضایی، مسعود. (1389).  بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال 3، شمار 10، صص 153-135.
 8. خسروی‌پور، بهمن، ایروانی، هوشنگ، حسینی، سیدمحمود و موحدمجمدی، حمید. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-40، شماره 4، صص 45-35.
 9. ده‌یوری، سحر، فرج‌اله حسینی، سید جمال و حسینی، سید محمود. (1387). بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران (پردیس کرج). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 39، شماره 1، صص131-123.
10.رحمانیان کوشککی، مهدی، چیذری، محمد و هواسی، علی. (1391). بررسی عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرینانه‌ی دانشجویان کشاورزی دانشگاه ایلام. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال 4، شماره 15، صص 144-125.

11.شاه­ولی، منصور، عربی، قادر و بیژنی، مسعود. (1382). یادگیری دانش سه­گانه، اصفهان: انتشارات نصوح.

12.شریف‌زاده، مریم و زمانی، غلامحسین. (1385). روحیه کارآفرینی در دانشجویان کشاورزی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز. مجله علوم کشاورزی. جلد2-37، شماره 1، صص 115-107.

13.شعبانعلی فمی، حسین، آقاپور، شهلا و علم بیگی، امیر. (1389). شناسایی موانع و مشکلات شکل­گیری یادگیری شغل محور در بین دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. سال 2-41، شماره  2، صص  229-219.

14.طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا. (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) دانش بنیان. فصلنامه توسعه کارآفرینی.سال 1، شماره 1، صص 131-111.

15.عربی، قادر. (1377). تبیین دانش سازگاری به منظور شایستگی‌پروری در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌ی ترویج و آموزش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز.

16. عربی، قادر و شاه­ولی، منصور. (1380). ایجاد دانش سازگاری در دانشجویان مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی برای چالش با تحولات. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال9، شماره 34، صص 300-281.

17.قاسمی، جواد و اسدی، علی. (1389). تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.  نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 24 شماره 1، 22-13.

18.قاسمی، جواد، اسدی، علی و حسینی‌نیا، غلامحسین. (1388). بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-40، شماره 2، صص79-71.

19.محبوبی، محمد رضا، شریف‌زاده، ابوالقاسم. (1392). روحیه‌ی کارآفرینی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.شماره 25، صص 52-39.

20.زنگنه، محمدعلی. زینب، نیک‌نامی، مهرداد و صبوری، محمد صادق. (1392). نقش آموزشش‌های علمی‌ کاربردی در قابلیت کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مرکزهای آموزش کشاورزی استان البرز. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی.شماره 24، صص 107-93.

21.ملکی، طاهره و رستمی، فرحناز. (1392).  مانع‌ها و راه‌کارهای مناسب کارآفرینی در آموزش کشاورزی (مورد بررسی: مرکز آموزش علمی- کاربردی کشاورزی ماهیدشت). فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 24، صص 81-71.

22.موحدمحمدی، حمید، صادقی، فتح‌اله، شریف‌زاده، ابوالقاسم و مریدسادات، پگاه. (1387). بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران نسبت به دستاوردهای دوره‌های کارآموزی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 39، شماره 1، صص176-169.

23.موحدی، رضا، یعقوبی فرانی، احمد، خداوردیان، مجید رضا و زارعی، شیما. (1389). بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و شیوه‌های بهبود آموزش کارآفرینی. مجلهپژوهش‌هایترویجوآموزشکشاورزی. سال 3، شماره  3، صص 65-81.

24.نوری‌پور، مهدی و هدایتی‌نیا، سعید. (1392 الف). رتبه‌بندی رشته‌های کشاورزی دانشگاه یاسوج بر مبنای شاخص‌های دانش سه‌گانه از دیدگاه دانش‌آموختگان سال‌های 89-1386؛ موردی از کاربست فن تشابه به حد ایده‌آل. فصل‌نامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی.سال 1، شماره 2، صص 174-147.

25.نوری‌پور، مهدی و هدایتی‌نیا، سعید. ( 1392ب). سازه‌های تأثیرگذار بر پرورش دانش‌سه‌گانه در بین دانش‌آموختگان کشاورزی دانشگاه یاسوج. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 25، صص 129-114.

26. یعقوبی، جعفر .(1389). بررسی عوامل بازدارنده‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه‌ی سازوکارهایی برای تقویت آن. فصلنامه توسعه کارآفرینی. سال 2، شمار 8، صص 149-131.

 1. Dohse, D and Walter, S. G. (2012), Knowledge context and entrepreneurial intentions among students, Small BusinessEconomic, No.39, pp. 877-895.
 2. Fayolle, A, Gailly, B and Narjisse, L.C .(2006), Effect and counter-effect of entrepreneurship education and social context on student’s intentions, Estudios de Economia Applicada, Vol.24, No.2, pp. 509 – 523.
 3. Henry, C and Hill, F, leitch, C .(2005), Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Education and Training, Vol. 47, No. 2, pp. 98-111.
 4. Kolvereid, L and Isaksen, E .(2006), new business start-up and subsequententry into selfemployment. Journal of Business Venturing, Vo.21, No.6, pp866-885.
 5. Kruger, N. F and Brazeal, D. V .(1994), Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs, Entrepreneurship Theory and Practice, No.18, pp 91-104.
 6. Linan, F, Rodriguez-Cohard, J. C and Rueda-Cantuche, J. M .(2011), Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, Vo.7, No.2, pp.195-218.
 7. Rasmussen, E. A and Sorheim, R .(2006), Action-based Entrepreneurship education. Technovation. No. 26, pp. 185-194.
 8. Remeikiene, R, Startiene, G and Dumciuviene, D .(2013), Explaning entrepreneurial intention of university students: the role of entrepreneurial education, Active Citizenship by Knowledge Management and innovation Management Knowledge and Learning 19-21 June 2013.zadar, Croatia, International Conference 2013.
 9. Shahvali, M .(1997), Knowledge for being, a strategy for higher agricultural education, European Journal of Agricultural Education and Extension, Vo.4, No.3, pp193-198.
 10. Taatila, V. P .(2010), Learning entrepreneutship in higher education, Education and Training, Vo.52, No.1, pp.48-61.
 11. Vaatstra, R and Devries, R .(2007), the effect of the learning environment on competences and training for the workplace according to graduates, Journal of Higher Education, 53: 335–357.
 12. Zhao, H Siebert, S.E and Lumpkin, G. T .(2010), The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and performance: A Meta-Analytic Review, Journal of Management, No.36, pp381-404.